Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής..

Δεκέμβριος 05, 2019 Σχολιάστε πρώτοι!
jumbo-banner

Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 09 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ.2 του ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ.Α/9-8-2019), του άρθρου 176 του ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ.2 του ν.4623/2019, και του άρθρου 177 του ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Τ.Α΄/19-07-2018) και ισχύει σήμερα μετά και την προσθήκη εδαφίου με το άρθρο 2 παρ.2 του ν. 4623/2019, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση όρων δημοπράτησης, ορισμού επιτροπής και ορισμού πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) μετά εξουσιοδότησης αυτού για το έργο: «Επισκευές στο κτίριο στέγασης υπηρεσιών της ΠΝΑΙ στο Ζέφυρο».
2. Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας (1ο στάδιο – ανάδειξη προσωρινού μειοδότη) του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Διαμόρφωση οδού προς Άγιο Φανούριο Δήμου Κάσου».
3. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Πάτμου».
4. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πινάκα εργασιών του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Καλύμνου».
5. Έγκριση του 2ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου: «Ασφαλτόστρωση εισόδου Αφάντου».
6. Έγκριση του 2ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Επείγουσες επεμβάσεις αποκατάστασης στο οδικό δίκτυο της Ν. Σύμης μετά τις θεομηνίες στις 13-11-2017».
7. Έγκριση α)προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 & 32α,γ Ν.4412/2016), β) των όρων δημοπράτησης και γ) επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία Ν. Δονούσας (2019)».
8. Έγκριση α)προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 & 32α,γ Ν.4412/2016), β) των όρων δημοπράτησης και γ) επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία Ν. Πάρου – Αντιπάρου (2019)».
9. Έγκριση α)προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 & 32α,γ Ν.4412/2016), β) των όρων δημοπράτησης και γ) επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία Ν. Φολεγάνδρου (2019)».
10. Έγκριση α)προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 & 32α,γ Ν.4412/2016), β) των όρων δημοπράτησης και γ) επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία Ν. Ηρακλειάς (2019)».
11. Έγκριση α)προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 & 32α,γ Ν.4412/2016), β) των όρων δημοπράτησης και γ) επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία Ν. Θήρας (2019)».
12. Έγκριση α)προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 & 32α,γ Ν.4412/2016), β) των όρων δημοπράτησης και γ) επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία Ν. Νάξου (2019)».
13. Έγκριση α)προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 & 32α,γ Ν.4412/2016), β) των όρων δημοπράτησης και γ) επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία Ν. Μήλου (2019)».
14. Έγκριση α)προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 & 32α,γ Ν.4412/2016), β) των όρων δημοπράτησης και γ) επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία Ν. Σίφνου (2019)».
15. Έγκριση α)προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 & 32α,γ Ν.4412/2016), β) των όρων δημοπράτησης και γ) επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία Ν. Μυκόνου (2019)».
16. Έγκριση α)προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 & 32α,γ Ν.4412/2016), β) των όρων δημοπράτησης και γ) επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία Ν. Κύθνου (2019).
17. Έγκριση α)προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 & 32α,γ Ν.4412/2016), β) των όρων δημοπράτησης και γ) επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία Ν. Κιμώλου (2019).
18. Έγκριση α)προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 & 32α,γ Ν.4412/2016), β) των όρων δημοπράτησης και γ) επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία Ν. Κέας (2019).

 

19. Έγκριση α)προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 & 32α,γ Ν.4412/2016), β) των όρων δημοπράτησης και γ) επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία Ν. Σερίφου (2019)».
20. Έγκριση όρων διακήρυξης και ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων – Επιτροπής Ενστάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «ΝΑΥΣ: Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας», του Προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, συνολικής διάρκειας μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου στις 30/06/2021.
21. Έγκριση πρακτικού 1ου σταδίου (Δικαιολογητικών – Τεχνικών & Οικονομικών προσφορών) συνοπτικού διαγωνισμού για τη «Μελέτη του προσδιορισμού προδιαγραφών της πιλοτικής εφαρμογής & τη μελέτη αξιολόγησης αποτελεσμάτων πιλοτικής πλατφόρμας της πράξης ΝΑΥΣ».
22. Έγκριση των όρων δημοπράτησης για την μίσθωση ακινήτου για την αποθήκευση τροφίμων του Κοινωνικού Παντοπωλείου Τήνου.
23. Έγκριση του 1ου και 2ου Πρακτικού στο πλαίσιο υλοποίησης ανοικτού, ηλεκτρονικού κάτω των ορίων διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΒΥΣ).
24. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες της ΠΕ Δωδεκανήσου.
25. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες της ΠΕ Κυκλάδων.
26. Δικαστικές υποθέσεις.
27. Ορθές Επαναλήψεις αποφάσεων – Τροποποιήσεις αποφάσεων - Ανακλήσεις αποφάσεων και δεσμεύσεων, Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
28. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.
29. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

 1.Τακτικά Μέλη της Ο.Ε.

1. Γεώργιος Λεονταρίτης, Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων.
2. Χρήστος Ευστρατίου, Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου.
3. Χαρούλα Γιασιράνη.  
4. Φιλήμονας Ζαννετίδης, Αντιπεριφερειάρχης.
5. Χρήστος Μπάρδος.
6. Νίκος Νικολής.
7. Παναγιώτης Κουνάκης.
8. Γιώργος Μακρυωνίτης. 
9. Στέργος Παρδαλός.
10. Ιωάννης Ντουνιαδάκης.

 

2. Αναπληρωματικά Μέλη της Ο.Ε.

1. Γιάννης Φλεβάρης, Αντιπεριφερειάρχης.
2. Ευστάθιος – Σωτήρης Μαραγκός.
3. Γιάννης Κρητικός, Αντιπεριφερειάρχης.
4. Κάλλιστος Διακογεωργίου.
5. Νίκος Κανταρζής.
6. Νίκος Γερονικόλας.
7. Γιώργος Γκούφας. 
8. Ευάγγελος Σιγάλας. 

 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Βουλευτές Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.
2. Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
3. Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου.
4. Μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου.
5. Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας.
6. Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
7. Νομική Υπηρεσία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
8. Μέσα Ενημέρωσης.

 

 

 

Προσθήκη νέου σχολίου
Tο kostoday.com δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του.
Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot