arxiki selida

Έκτακτα μέτρα λαμβάνουν οι φαρμακοποιοί της Αττικής προς αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Μετά τις χθεσινές αποφάσεις της κυβέρνησης και σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής τα μέτρα που αφορούν τη λειτουργία των φαρμακείων για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και την προστασία των φαρμακοποιών - μελών του Συλλόγου είναι τα εξής:
1. Δεν θα μπαίνουν περισσότερα από δύο άτομα μέσα στο χώρο του φαρμακείου. Οι υπόλοιποι πελάτες θα πρέπει θα περιμένουν υποχρεωτικά την σειρά τους εκτός του χώρου του καταστήματος.

2. Ο πολίτης οφείλει να τηρεί υποχρεωτική απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου από τον πάγκο του φαρμακείου καθώς και απόσταση δύο μέτρων από τον άλλο πελάτη που ενδεχομένως υπάρχει στον χώρο. Ο φαρμακοποιός μπορεί να χαράξει στο έδαφος του φαρμακείου (πχ.χάραξη με αυτοκόλλητη ταινία) σε απόσταση ενός μέτρου από τον πάγκο, μία διαχωριστική γραμμή.

3. Οι φαρμακοποιοί καθώς και οι υπάλληλοι του φαρμακείου οφείλουν να φορούν καθόλη την διάρκεια λειτουργίας του φαρμακείου, γάντια και μάσκα.

4. Το Δ.Σ. του Φ.Σ.Α. ανάρτησε στην ιστοσελίδα του ενημερωτικό σημείωμα προς τους πολίτες το οποίο πρέπει να αναρτηθεί στα φαρμακεία, στο οποίο αναφέρονται τα παραπάνω μέτρα.


Πηγή: iefimerida.gr - https://www.iefimerida.gr/ellada/koronoios-ektakta-metra-apo-farmakopoioys

Νόμιμη κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η ίδρυση φαρμακείων και από μή φαρμακοποιούς, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του 2018, με την προϋπόθεση ότι επιστημονικός υπεύθυνος θα είναι πάντα φαρμακοποιός που θα μετέχει στο εταιρικό σχήμα με ποσοστό τουλάχιστον 33%.

Οπως αποφασίστηκε από την Ολομέλεια του ΣτΕ το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει από το 2018 είναι συνταγματικό για την εισαγωγή και μη φαρμακοποιών στις εταιρείες που έχουν φαρμακεία ( ΕΠΕ) με τις προϋποθέσεις της ευθύνης και της μετοχικής σύνθεσης και φαρμακοποιών, όπως ορίζει ο σχετικός νόμος.

Με το Προεδρικό Διάταγμα 64/2018 επετράπη η ίδρυση φαρμακείων και από φυσικά πρόσωπα μη φαρμακοποιούς υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το ασυμβίβαστο της ιδιότητας εταίρου εταιρείας φαρμακείου, με την ιδιότητα του εταίρου επιχείρησης δραστηριοποιούμενης στο χονδρικό εμπόριο φαρμάκων, του ιατρού κ.λπ.

Η Ολομέλεια του ΣτΕ, ειδικότερα έκρινε ότι:

α) η δυνατότητα ίδρυσης φαρμακείου από μη φαρμακοποιό, ο οποίος υποχρεούται σε σύσταση ΕΠΕ για τον σκοπό αυτό, δεν αντίκειται στο Σύνταγμα, εφόσον επιστημονικός υπεύθυνος του φαρμακείου παραμένει φαρμακοποιός, που συμμετέχει υποχρεωτικά, με ποσοστό τουλάχιστον 33%, στην ΕΠΕ,

β) τα θεσπιζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 5 περίπτωση γ΄ του εν λόγω διατάγματος ασυμβίβαστα δεν καταλαμβάνουν πρόσωπα, τα οποία εκμεταλλεύονταν φαρμακεία υπό την ιδιότητα του εταίρου προσωπικής εταιρείας πριν από την έναρξη ισχύος του ΠΔ 64/2018 και

γ) ότι οι απαγορεύσεις που προβλέπονται στη διάταξη αυτή δεν αφορούν φαρμακοποιούς οι οποίοι ήδη έχουν ή λαμβάνουν, κατ’ εφαρμογή του νέου κανονιστικού πλαισίου, άδεια ίδρυσης φαρμακείου και λειτουργούν το φαρμακείο με τη μορφή ατομικής επιχείρησης.

Οι φαρμακοποιοί υποστήριζαν ότι το προϊσχύσαν νομοθετικό καθεστώς για τα φαρμακεία, κατά το οποίο η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους εκδιδόταν αποκλειστικά στο όνομα φαρμακοποιού ή προσωπικής εταιρείας με εταίρους φαρμακοποιούς, αποτελεί εξειδίκευση των επιταγών που απορρέουν από τα άρθρα 5 και 21 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με τις αρχές της πρόληψης και της προφύλαξης, όπως επίσης υποστήριζαν ότι η κατάργηση του καθεστώτος αυτού δεν επιτρέπεται να συνεπάγεται διακινδύνευση της προστασίας της δημόσιας υγείας.

Ειδικότερα, οι σύμβουλοι Επικρατείας, μεταξύ άλλων, έκριναν ότι:

 


α) Η ρυθμιστική παρέμβαση του κράτους στις επιχειρηματικές δραστηριότητες με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών υγείας, στις οποίες περιλαμβάνεται και η ίδρυση και λειτουργία φαρμακείων, δικαιολογείται από επιτακτικό λόγο δημοσίου συμφέροντος, που συνίσταται, προεχόντως, στην ανάγκη προστασίας της υγείας των πολιτών, και είναι επιτρεπτή, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας,

β) Τα φαρμακεία τα οποία διαθέτουν στο κοινό αγαθά ζωτικής σημασίας για τη διαφύλαξη και την αποκατάσταση της υγείας, δεν αποτελούν αμιγώς εμπορικές επιχειρήσεις, υποκείμενες στους όρους του ελεύθερου ανταγωνισμού, η ρύθμιση δε του καθεστώτος πρόσβασης στο επάγγελμα του φαρμακοποιού, καθώς και του καθεστώτος άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της λιανικής πώλησης φαρμάκων, πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ιδιομορφία των φαρμακείων, στα οποία η εμπορική δραστηριότητα συνδυάζεται με την υπεύθυνη επιστημονική παροχή υπηρεσιών, που εγγυάται την ελεγχόμενη και ορθολογική διακίνηση των φαρμάκων, και με την κοινωνική αποστολή του φαρμακοποιού.

γ) Δοθέντος ότι το κόστος των χορηγουμένων φαρμάκων καλύπτεται, κατά μεγάλο μέρος, από τους οικείους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, ο νομοθέτης μπορεί να συνεκτιμά και τον κίνδυνο κατασπατάλησης των περιορισμένων οικονομικών πόρων, που διατίθενται από τον κρατικό προϋπολογισμό στους ασφαλιστικούς οργανισμούς για την υγειονομική περίθαλψη των ασφαλισμένων,

δ) Ενόψει των κινδύνων για τη δημόσια υγεία και για την δημοσιονομική ισορροπία των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ο νομοθέτης δύναται να επιβάλλει περιορισμούς όχι μόνο για την άσκηση του επαγγέλματος του φαρμακοποιού, αλλά και για την ίδρυση και λειτουργία φαρμακείου. Κατά συνέπεια, δικαιολογείται η συνεκτίμηση από τον νομοθέτη όχι μόνο των υπαρκτών και πλήρως αποδεδειγμένων κινδύνων για την υγεία, αλλά και των ενδεχόμενων κινδύνων εν σχέσει με τον ασφαλή και με ποιοτικές εγγυήσεις εφοδιασμό του πληθυσμού με φάρμακα και

ε) Εντός, πάντως, των συνταγματικών δεσμεύσεων, ο νομοθέτης μπορεί, «να οργανώσει με διαφορετικό, σε σχέση με το παρελθόν, τρόπο το καθεστώς που διέπει τα φαρμακεία, καταργώντας απαγορεύσεις και περιορισμούς, που, κατά την εκτίμησή του, περιορίζουν την επαγγελματική ελευθερία, χωρίς τούτο να είναι αναγκαίο για την προστασία της δημόσιας υγείας ή για άλλο συναφή λόγο δημοσίου συμφέροντος, και να θεσπίσει άλλο συνδυασμό εγγυήσεων για τη διασφάλιση του σκοπού αυτού».

Πάντως, ένα μέλος του ΣτΕ μειοψήφησε και διατύπωσε τη γνώμη ότι η συνταγματικώς επιβαλλόμενη προστασία της δημόσιας υγείας επιτυγχάνεται μόνο εφόσον η άδεια ίδρυσης φαρμακείων επιφυλάσσεται αποκλειστικά σε φαρμακοποιούς, οι οποίοι παρέχουν τις εγγυήσεις για την δέουσα άσκηση του φαρμακευτικού επαγγέλματος. Ως εκ τούτου, η επίμαχη εξουσιοδοτική διάταξη, η οποία προβλέπει τη χορήγηση άδειας και σε ιδιώτες μη φαρμακοποιούς, αντίκειται στο Σύνταγμα.

«H κυβέρνηση βάζει τη δική της συμμετοχή στο χάος που επικρατεί στο ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων» λέει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος που καλεί τους φαρμακοποιούς σε ετοιμότητα και εγρήγορση καλεί τους φαρμακοποιούς της χώρας. Η σχετική ρύθμιση περιλαμβάνεται, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, στο πολυνομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα.
Η κυβέρνηση κάνοντας βαθιά υπόκλιση στις επιταγές της Τρόικα, συνεχίζει το καταστροφικό έργο των προκατόχων της, «ρυθμίζει» το ωράριο λειτουργίας, απορυθμίζοντας το , θεωρώντας ότι οι νόμοι της αγοράς μπορούν να εφαρμοστούν και στην Υγεία, αναφέρουν σε ανακοίνωση τους οι φαρμακοποιοί και συνεχίζουν :
«Προειδοποιούμε την κυβέρνηση ότι τις επιπτώσεις της δήθεν «απελευθέρωσης προς όφελος του ανταγωνισμού», θα τις υποστούν πάλι, πρώτοι οι ασθενείς και οι ασφαλισμένοι και βέβαια οι φαρμακοποιοί. Το ίδιο έχει γίνει και με τα ΜΥΣΥΦΑ που οι τιμές συνεχίζουν να ανεβαίνουν, όπως ακριβώς είχαμε έγκαιρα προειδοποιήσει.
Είναι προφανές ότι η ασυδοσία που θα επικρατήσει, θα καταργήσει ουσιαστικά τις εφημερίες και τις διανυκτερεύσεις, θα προκαλέσει σύγχυση στους πολίτες που δεν θα γνωρίζουν πότε ανοίγουν και πότε κλείνουν τα φαρμακεία. Θα ακολουθήσουν προβλήματα στην προσβασιμότητα των ασθενών στα φάρμακα τους, γιατί ο ανταγωνισμός θα προκαλέσει το κλείσιμο των μικρών φαρμακείων που βρίσκονται σε μη κεντρικά σημεία και βέβαια ανοίγει η κερκόπορτα για την είσοδο επιχειρηματικών συμφερόντων στην φαρμακευτική περίθαλψη» .
Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος επισημαίνει τέλος πως τα φαρμακεία μπορούν να αποτελέσουν 11.000 υγειονομικά κέντρα με ουσιαστικό κοινωνικό έργο, αρκεί η Πολιτεία να κατανοήσει τον σημαίνοντα ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν και να σταματήσει να τα αντιμετωπίζει σαν εμπορικά καταστήματα πειραματιζόμενη σε βάρος της βιωσιμότητας τους.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το υπουργείο Υγείας ήρθε τελικά σε συμφωνία με τους «Θεσμούς» και ενέταξε στο νομοσχέδιο διατάξεις που ορίζουν:
την καθιέρωση ελάχιστης υποχρεωτικής λειτουργίας 40 ωρών την εβδομάδα για τα φαρμακεία
την υποχρεωτική συμμετοχή τους στις διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις
τη συνεχή λειτουργία τους σε μία περιοχή (ώστε να μην παρατηρείται το φαινόμενο φαρμακεία να ανοίγουν σε τουριστικές περιοχές το καλοκαίρι και να κλείνουν το χειμώνα).

Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κω «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» ανακοινώνει ότι σήμερα Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016 ανέλαβε καθήκοντα η φαρμακοποιός Ελένη Μπουκουρώνη αφού προηγουμένως υπεγράφη η σχετική σύμβαση εργασίας από τον Αν. Διοικητή του ΓΝ-ΚΥ Κω κ. Νεκτάριο Γεωργαντή.

Με την συγκεκριμένη πρόσληψη ενισχύεται ο κρίσιμος τομέας του Φαρμακείου του Νοσοκομείου που αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα της εύρυθμης λειτουργίας όλων των κλινικών και των τμημάτων του νοσοκομείου. Σημειώνουμε ότι στο Φαρμακείο δεν υπηρετούσε υπάλληλος κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών από το 2011 οπότε και παραιτήθηκε ο μόνιμος φαρμακοποιός. Τον Αύγουστο του 2016 διορίστηκε μόνιμη Φαρμακοποιός η οποία απουσιάζει από την υπηρεσία με άδεια κυήσεως. Η σύμβαση της Φαρμακοποιού είναι ορισμένου χρόνου και έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες.

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΓΝ-ΚΥ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ»

Την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2016 διεξήχθησαν οι εκλογές του Φαρμακευτικού Συλλόγου Δωδεκανήσου με σκοπό την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου, νέου πειθαρχικού και εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο. Η εκλογική διαδικασία ολοκληρώθηκε σε κλίμα σεβασμού και αξιοπρέπειας όπως αρμόζει στον επιστημονικό κλάδο των Φαρμακοποιών , ο οποίος διαδραματίζει σημαντικό και καθοριστικό ρόλο στον τομέα της Υγείας.

Η προσέλευση των μελών του ΦΣΔ ήταν αθρόα, γεγονός που καταδεικνύει το ενδιαφέρον αλλά και την ανησυχία των μελών για τα ζητήματα που αφορούν τον κλάδο. Πρώτος αναδείχθηκε ο συνδυασμός «Συνεργασία Φαρμακοποιών Δωδεκανήσου» με επικεφαλής τον κ. Νίκο Φουτούλη, με ποσοστό 83,46% που αντιστοιχεί σε οκτώ (8) έδρες ενώ ο συνδυασμός ««Φαρμακοποιών Ανανέωση και Ομόνοια Δωδεκανήσου» με επικεφαλής τον κ. Κώστα Γλεντή έλαβε ποσοστό 16,54% και καταλαμβάνει μία (1) έδρα. Τις έδρες κατέλαβαν από την πλειοψηφία οι κ. Φουτούλης Νίκος, Παυλίδης Γιώργος, Παπαλαζάρου Κυριάκος, Κασάπης Κυριάκος, Αλαφάκης Γιώργος, Σταυράς Παντελής, Κατωγάς Ηλίας, Ψαράς Νικόλαος και από την μειοψηφία ο κ. Κώστας Γλεντής.

Εκπρόσωποι του Πανελληνίου εξελέγησαν , από τον συνδυασμό «Συνεργασία Φαρμακοποιών Δωδεκανήσου» ( 2 έδρες) οι κ. Ν. Φουτούλης, Ν. Βερβέρης και από τον συνδυασμό «Φαρμακοποιών Ανανέωση και Ομόνοια Δωδεκανήσου» (1 έδρα) ο κ. Γ. Αττιτής, με αναπληρωματικούς τους κ.κ Γ. Παυλίδη, Κ. Παπαλαζάρου και Χ. Πετρωνιάτη. Για το πειθαρχικό εκλέχθηκε ο κ. Ν. Πότσου με αναπληρωματικό τον κ. Ν. Βερβέρη και οι δύο από τη «Συνεργασία Φαρμακοποιών Δωδεκανήσου».

Ο συνδυασμός «Συνεργασία Φαρμακοποιών Δωδεκανήσου» με επικεφαλής των κ. Νίκο Φουτούλη , ευχαριστεί θερμά όλα τα μέλη του συλλόγου για τη συμμετοχή τους στις εκλογικές διαδικασίες αλλά και για το εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο φανερώνει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουν, τόσο τα προβλήματα του κλάδου τους όσο και τα θέματα του νευραλγικού τομέα της Υγείας που ταλανίζουν στο σύνολο την κοινωνία.

Ο συνδυασμός «Συνεργασία Φαρμακοποιών Δωδεκανήσου», θα συνεχίσει το έργο του, συνεργαζόμενος με όλα τα μέλη του συλλόγου , χωρίς κομματικές εξαρτήσεις, με ακεραιότητα και εντιμότητα όπως πάντα και όπως αρμόζει στον επιστημονικό κλάδο των Φαρμακοποιών ο οποίος βάλλεται έντονα και παράλογα τα τελευταία χρόνια.

Σελίδα 1 από 6

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot