Σας προσκαλούμε σε τακτική 34η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο, 23 – 10 - 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Σύνταξη προσχεδίου προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων οικονομικού έτους 2019.
2. Έγκριση όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση ισόγειου καταστήματος στο συγκρότημα «Λήμνου» (κατάστημα 6) επιφάνειας 179,71τ.μ.
3. Έγκριση όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση ισόγειου καταστήματος στο συγκρότημα «Λήμνου» (κατάστημα 10) επιφάνειας 58,08τ.μ.
4. Έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων για την «Προμήθεια Ανταλλακτικών Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανήματων Δήμου Κω».
Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κω
(ως πίνακας αποδεκτών)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΩ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Ακτή Κουντουριώτη 7
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2242360434
ΦΑΞ : 2242021341
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γεωργαντή Στυλιανή
e-mail : oikonomiki_epitr@kos.gr
0000215838
5. Έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων για
την «Προμήθεια ενός Πισσωτικού Μηχανήματος Εμποτισμού Ασφάλτου (τύπου
FEDERAL) και ειδικού εξοπλισμού (δύο εξαρτήσεων) ενός υφιστάμενου
οχήματος».
6. Έγκριση του υπ’ αρ. 27365/17-10-2018 Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης
δικαιολογητικών για την «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας & Εκδοροσφαγέα στο
Δημοτικό Σφαγείο Κω».
7. Έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών
«Τεχνικού Ελέγχου των οχημάτων του Δήμου»
8. Έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια
Ανταλλακτικών για τη συντήρηση Κλωβών συμπίεσης της υπηρεσίας
καθαριότητας»
9. Λψη απόφασης σχετικά με την υπ’ αριθ.741/2018 απόφαση του 4ου κλιμακίου της
ΑΕΠΠ.
Η Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κω
Αντιδήμαρχος Δήμου
Παπαχρήστου-Ψύρη Ευτέρπη
1. Έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή για το διαχειριστικό έλεγχο της ΒΙ.ΜΕΛ. Α.Ε. (Εισηγήτρια: Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κα. Τζάνου Κωνσταντίνα).

2. Έγκριση Γ’ Τριμηνιαίας έκθεσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κω οικον. έτους 2018. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
3. Έγκριση της απόφασης του Δ/Σ της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. περί ψήφισης 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων της κοινωφελούς επιχείρησης οικον. έτους 2018. (Εισηγήτρια: Δημοτική Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης κα. Πη Βασιλεία).
4. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 173/2018 Απόφασης του Δ/Σ της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. περί ψήφισης του πρακτικού απόρριψης προσφοράς και κήρυξης της διαδικασίας διενέργειας έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου έτους 2016 και τακτικού διαχειριστικού ελέγχου έτους 2017 της ως άνω κοινωφελούς επιχείρησης, ως άγονη. (Εισηγήτρια: Δημοτική Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης κα. Πη Βασιλεία).
5. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 98/2018 Απόφασης του Δ/Σ του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. ψήφισης Α’ Τριμηνιαίας Έκθεσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του ως άνω οργανισμού οικον. έτους 2018. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ του ως άνω Ν.Π. κ. Ζερβός Εμμανουήλ).
6. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 167/2018 Απόφασης του Δ/Σ του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. περί αποδοχής ποσού επιχορήγησης από το Δήμο Κω και αναμόρφωσης (4ης) του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του ως άνω οργανισμού οικον. έτους 2018. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ του ως άνω Ν.Π. κ. Ζερβός Εμμανουήλ).
7. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 117/2018 Απόφασης Δ/Σ του Δ.Λ.Τ. Κω περί ψήφισης έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β’ τριμήνου έτους 2018. (Εισηγητής: Αντιπρόεδρος του Δ/Σ του ως άνω Ν.Π. κ. Κοκκαλάκης Γεώργιος).
8. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 30/2018 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: “Ανάπλαση τμήματος οδών στην Δ.Κ. Καρδάμαινας: Από πλατεία ΤΑΧΙ ως κεντρική πλατεία και τμήμα παραλιακής οδού ως παιδική χαρά.” (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
9. Έγκριση χορήγησης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: “Ανάπλαση και ηλεκτροφωτισμού κεντρικών οδών Ζηπαρίου (Ο.Τ. 67,75,76),” (Α.Μ.: 16/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
10. Έγκριση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών από το σεισμικό φαινόμενο της 21ης Ιουλίου 2017 – Αποκατάσταση ζημιών στο σχολικό συγκρότημα του 2ου Γενικού Λυκείου Κω”, (Α.Μ.: 64/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
11. Προέγκριση μετάβασης Αντιδημάρχου κ. Χατζηκαλύμνιου Μιχάλη, στην Λάρνακα Κύπρου από τις 27 έως τις 31/10/2018, για τη συμμετοχή του στην εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του έργου STRATENERGY που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ).
12. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών που αφορά στην υπηρεσία συντήρησης ανελκυστήρων κτιρίων Δήμου Κω για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο έτους 2018. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
13. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων στις Δημοτικές Κοινότητες Κεφάλου και Καρδάμαινας”, (Α.Μ.: 57/2016). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
14. Έγκριση των από 03/10/2018 πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής μηχανολογικών εργασιών επισκευής οχημάτων Δήμου Κω. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος αρμόδιος Εργοταξίου κ. Μαραγκός Σεβαστιανός).
15. Έγκριση του από 03/10/2018 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής μηχανολογικών εργασιών επισκευής μηχανήματος έργου Δήμου Κω. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος αρμόδιος Εργοταξίου κ. Μαραγκός Σεβαστιανός).
16. Έγκριση του από 05/10/2018 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών μηχανουργείου απορριμματοφόρου. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος αρμόδιος Εργοταξίου κ. Μαραγκός Σεβαστιανός).
17. Έγκριση του από 05/10/2018 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών μηχανουργείου μηχανήματος. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος αρμόδιος Εργοταξίου κ. Μαραγκός Σεβαστιανός).
18. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης 1ου παραδοτέου (Στάδιο 1) για την Υπηρεσία: “Παροχής Υποστήριξης στην προετοιμασία πρότασης – αίτησης χρηματοδότησης, στο πλαίσιο των δράσεων του ΕΠΑΝΕΚ για τα «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ).
19. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του τμήματος της υπηρεσίας “ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (Q-PRIME/FINANCIALSR.4) – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΚΩ”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ).
20. Λήψη απόφασης για τη διόρθωση της υπ’ αριθμ. 501/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, ως προς τη ημερομηνία μετάβασης των εκπροσώπων Δήμου Κω στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “WTM” στο Λονδίνο 5-7/11/2018. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σιφάκης Ηλίας).
21. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών για τη διαφημιστική προβολή του Δήμου Κω σε περιοδικό έτους 2018, συνολικού ποσού 3.100,00 €. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σιφάκης Ηλίας).
22. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών για τη διαφημιστική προβολή του Δήμου Κω σε περιοδικό έτους 2018, συνολικού ποσού 1.240,00 €. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σιφάκης Ηλίας).
23. Προέγκριση μετάβασης Δημάρχου Κω κ. Κυρίτση Γεωργίου, για εκτός έδρας υπηρεσίας. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.).
24. Προέγκριση μετάβασης εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου αρμοδίου για τις δημόσιες και διεθνείς σχέσεις του Δήμου Κω κ. Κανταρζή Νικολάου, για εκτός έδρας υπηρεσίας. (Εισηγητής: δημοτικός σύμβουλος κ. Κανταρζής Νικόλαος).
25. Έγκριση εξόδων κίνησης μετακινουμένων για εκτός έδρας υπηρεσίας. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ 6-9-2018 (βίντεο)
1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Κω οικον. έτους 2018 – Τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έτους 2018. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
2. Έγκριση απόφασης του Δ/Σ της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. περί ψήφισης 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικον. έτους 2018. (Εισηγήτρια: Δημοτική Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ κα. Πη Β.).
3. Έγκριση της υπ’ αριθ. 141/2018 απόφασης του Δ/Σ της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. που αφορά στο αίτημα της Επιχείρησης προς το Δήμο Κω για την καταβολή του χρηματικού υπολοίπου από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της συγχωνευθείσας στην Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ., Κ.Ε.Α.Σ. (Εισηγήτρια: Δημοτική Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ κα. Πη Β.).
4. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης ενός κλειστού φορτηγού οχήματος (τύπου VAN) με αριθμό κυκλοφορίας KHH 5685, μάρκας CITROEN JUMPY, ιδιοκτησίας Δήμου Κω προς το ΔΗ.ΡΑ.Σ. Κω. (Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος υπεύθυνος του Εργοταξίου κ. Μαραγκός Σεβ.).
5. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Κω για τη συμμετοχή του στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: “Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω (Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ.), ως μοναδικός μέτοχος της Α.Ε.” (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Δ/Σ της Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ. Α.Ε. κ. Μαραγκός Σεβ.).
6. Λήψη απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση στην Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. του κενού δημοτικού ισόγειου καταστήματος (κατάστημα ΣΤ) που βρίσκεται επί της Ακτής Κουντουριώτη, εντός της ΚΜ 570 Οικοδομών Πόλεως Κω και του Ο.Τ. 29 του Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Κω, για την κάλυψη αναγκών της δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχο κ. Χατζηκαλύμνιος Μ.).
7. Λήψη απόφασης για τη σύναψη σύμβασης μεταξύ Δήμου Κω και FRAPORT για είσπραξη τελών καθαριότητας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μουζουράκης Θ.).
8. Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου – Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού/ Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: Αντικατάσταση δαπέδου (παρκέ) αγωνιστικού χώρου κλειστού γυμναστηρίου Δημοτικής Ενότητας Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μ.).
9. Έγκριση της υπ’ αριθ. 06/2018 μελέτης και λήψη απόφασης για την εκτέλεση του έργου: “Εφαρμογή ρυμοτομικού στην περιοχή του 1ου Γυμνασίου Κω”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχο κ. Γερασκλής Δ.).
10. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 07/2018 μελέτης και λήψη απόφασης για την εκτέλεση του έργου: “Βελτίωση βατότητας οδών Δ.Κ. Κω”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχο κ. Γερασκλής Δ.).
11. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών από το σεισμικό φαινόμενο της 21ης Ιουλίου 2017 – Αποκατάσταση ζημιών στο κτίριο του Δημαρχείου Κω”, (Α.Μ.: 46/2018). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχο κ. Γερασκλής Δ.).
12. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου: “Κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός στο Τιγκάκι”, (A.M.: 50/2015). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχο κ. Γερασκλής Δ.).
13. Λήψη απόφασης για την άρση διακοπής και χορήγηση παράτασης του έργου: “Κατασκευή προστατευτικού τοιχίου στο Χαρμύλι”, (Α.Π.: 32/2016). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχο κ. Γερασκλής Δ.).
14. Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Κω & ορισμός νέου μέλους. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχο κ. Σιφάκης Ηλ.).
15. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του κενού δημοτικού ισόγειου καταστήματος που βρίσκεται επί της Ακτής Κουντουριώτη, επιφάνειας 179,71 τ.μ. (κατάστημα 6, συγκρότημα Λήμνου) με ΚΜ 917 Οικοδομών Πόλεως Κω, εντός του Ο.Τ. 33 του Ρυμοτομικού Σχεδίου πόλεως Κω, με δημοπρασία. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχο κ. Χατζηκαλύμνιος Μ.).
16. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του κενού δημοτικού ισόγειου καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Αλεξάνδρου Διάκου 14, επιφανείας 58,08 τ.μ. (κατάστημα 10, συγκρότημα Λήμνου) με ΚΜ 917 Οικοδομών Πόλεως Κω, εντός του Ο.Τ. 33 του Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Κω, με δημοπρασία. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχο κ. Χατζηκαλύμνιος Μ.).
17. Παραλαβή μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας για την έγκριση του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου (ειδικό χωρικό σχέδιο) σε τμήμα της ΚΜ 2008 Γαιών Κεφάλου, για την ανέγερση κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχο κ. Χατζηκαλύμνιος Μ.).
18. Λήψη απόφασης για εξώδικο συμβιβασμό κατόπιν μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, μεταξύ Δήμου Κω και της εταιρείας ΣΑΙΝΤ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΚΩΣ Α.Ε., για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναστροφής παραχωρηθείσας απ’ αυτήν έκτασης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχο κ. Χατζηκαλύμνιος Μ.).
19. Λήψη απόφασης για εξώδικο συμβιβασμό κατόπιν μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, μεταξύ Δήμου Κω και της εταιρείας ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ ΚΩ Α.Ε., για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχο κ. Χατζηκαλύμνιος Μ.).
20. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης διάρκειας για τις ανάγκες των δημοτικών σφαγείων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχο κ. Χατζηκαλύμνιος Μ.).
21. Έγκριση παράτασης διάρκειας της πράξης “Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Κω”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχο κ. Χατζηκαλύμνιος Μ.).
22. Έγκριση παράτασης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης “ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 – 2016”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχο κ. Χατζηκαλύμνιος Μ.).
23. Λήψη απόφασης για τη συλλογή και εκποίηση οχημάτων τέλους κύκλου ζωής ΟΤΚΖ. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχο κ. Χατζηκαλύμνιος Μ.).
24. Λήψη απόφασης για το άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδας και ορισμός εκπροσώπου. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτ.).
25. Έγκριση παράτασης της υπ’ αριθ. 21005/02-08-2018 σύμβασης με την εταιρεία GREENMEDIA που αφορά στην “Επισκευή τριών μηχανημάτων και ενός φορτηγού οχήματος του Δήμου Κω και συγκεκριμένα την ομάδα 4: Επισκευή μηχανεύματος πολλαπλών χρήσεων μάρκας AMBIENTE”. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτ.).
26. Έγκριση παράτασης της υπ’ αριθ. 21325/06-08-2018 σύμβασης με τον κ. Μαντούκο Πέτρο που αφορά στην “Επισκευή τριών μηχανημάτων και ενός φορτηγού οχήματος του Δήμου Κω και συγκεκριμένα τις ομάδες 1, 2 & 3”. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτ.).
27. Έγκριση παράτασης της υπ’ αριθ. 21834/13-08-2018 σύμβασης με την εταιρεία “ΚΛΩΝΑΡΗΣ Ν. & ΥΙΟΣ Ο.Ε.”, που αφορά στην Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή οχημάτων & μηχανημάτων Δήμου Κω έτους 2018. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτ.).
28. Έγκριση των από 21-08-2018 και 29-08-2018 πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου. (Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος υπεύθυνος του Εργοταξίου κ. Μαραγκός Σεβ.).
29. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής ηλεκτρολογικών εργασιών επισκευής τριών μηχανημάτων έργου, τριών φορτηγών και δύο λεωφορείων. (Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος υπεύθυνος του Εργοταξίου κ. Μαραγκός Σεβ.).
30. Έγκριση πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: “Ολοκληρωμένο Σύστημα αντιμετώπισης Χειρονόμων Υδροβιότοπων”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχο κ. Χατζηκαλύμνιος Μ.).
31. Χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος εκμισθώσεως ποδηλάτων και μοτοποδήλατων έως 50 cc της κας Chrysopoulos Carol Marie. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτ.).
32. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών για την διαφημιστική προβολή του Δήμου σε Ισπανόφωνο Τουριστικό οδηγό έτους 2018. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχο κ. Σιφάκης Ηλ.).
33. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας “ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FESPA.” (Εισηγητής: Αντιδήμαρχο κ. Χατζηκαλύμνιος Μ.).
34. Έγκριση έκτακτης μετάβασης κ. Δημάρχου Κυρίτση Γ., για εκτός έδρας υπηρεσία. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος ).
35. Προέγκριση μετάβασης εντεταλμένου δημοτικού συμβουλίου αρμοδίου για τις δημόσιες και διεθνείς σχέσεις του Δήμου κ. Κανταρζή Νικ., για εκτός έδρας υπηρεσίας. (Εισηγητής: κ. Κανταρζής Ν.).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΡΗΤΙΚΟΣ Σ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ 10-8-2018
EN OΨEI TΩN AYTOΔIOIKHTIKΩN EKΛOΓΩN ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΝΟΔΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ, ΣYNEΔPIAΣΑΜΕ TO BPAΔY THΣ TETAPTHΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΜΕ:
«ΣE MIA KPIΣIMH ΠEPIOΔO ΓIA THN XΩPA MAΣ KAI ΓIA TOYΣ ΠOΛITEΣ, H ANABAΘMIΣH TO ΘEΣMOY THΣ TOΠIKHΣ AYTOΔIOIKHΣHΣ BPIΣKETAI ΠOΛY ΨHΛA ΣTIΣ ΠPOTEPAIOTHTEΣ THΣ N.Δ. KAI ΓIA TON ΛOΓO AYTO ANAZHTA TOYΣ KAΛYTEPOYΣ YΠOΨHΦIOYΣ. ΠPOΣΩΠA IKANA KAI XPHΣIMA ΓIA THN KOINΩNIA KAI TOYΣ ΠOΛITEΣ. ΠPOΣΩΠIKOTHTEΣ ME AΞIOΛOΓH ΠOPEIA ΠOY ΘA ENΩΣOYN KAI ΘA ΠAPAΓAΓOYN XPHΣIMO EPΓO ΓIA TON TOΠO TOYΣ.
MΠPOΣTA ΣTIΣ ΠPOKΛHΣEIΣ KAI ΣTIΣ AΠAITHΣEIΣ THΣ EΠOMENHΣ HMEPAΣ, OTAN H NΔ ΘA KΛHΘEI NA ΔIAXEIPIΣTEI TO XAOΣ ΠOY ΘA AΦHΣEI ΠIΣΩ THΣ H AΠEPXOMENH KYBEPNHΣH ΣYPIZA-ANEΛ, EXOYME XPEOΣ NA EΠIΛEΞOYME ME ΣYNEΣH KAI EYΘYNH EKEINOYΣ ΠOY ΘA YΠHPETHΣOYN ΣE OΛA TA EΠIΠEΔA TO ΣXEΔIO TOY ΠPOEΔPOY MAΣ KYPIAKOY MHTΣOTAKH, ΓIA THN ANOIKOΔOMHΣH THΣ XΩPAΣ ΣE KAΘE EΠIΠEΔO. O ΠYΛΩNAΣ THΣ TOΠIKHΣ AYTOΔIOIKHΣHΣ, ΘA ΔIAΔPAMATIΣEI TON ΔIKO TOY ΞEXΩPIΣTO POΛO ΠPOΣ AYTH THN KATEYΘYNΣH.
ΣTO ΠΛAIΣIO AYTO, ΣTH ΣYNEΔPIAΣH THΣ NOΔE ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ AΠOΦAΣIΣTHKE OMOΦΩNΩΣ, H ΣTHPIΞH TOY K. ΓIΩPΓOY XATZHMAPKOY ΣTHN ΠEPIΦEPEIA NOTIOY AIΓAIOY, ΠPOKEIMENOY NA ΣYNEXIΣEI TO EΠITYXHMENO EPΓO ΠOY EΠITEΛEI ΣTA NHΣIA MAΣ KAI THN ΣTHPIΞH TOY K. ANTΩNH KAMΠOYPAKH ΣTON ΔHMO THΣ POΔOY ΩΣTE TO NHΣI MAΣ NA KATAΦEPEI NA BΓEI AΠO TO TEΛMA KAI TH ΣTAΣIMOTHTA ΠOY EXEI BYΘIΣTEI TA TEΛEYTAIA XPONIA.
H NOΔE KAΛEI KAΘE NEOΔHMOKPATH KAI NEOΔHMOKPATIΣΣA, KAΘE POΔIO, KAΘE ΔΩΔEKANHΣIO, NA ENIΣXYΣOYN THN ΠPOΣΠAΘEIA MAΣ ΓIA NA ΔOYME EΠITEΛOYΣ NA ΓINONTAI ΠPAΞH OΣA ONEIPEYOMAΣTE ΓIA TON TOΠO MAΣ.
O ΓIΩPΓOΣ XATZHMAPKOΣ KAI O ANTΩNHΣ KAMΠOYPAKHΣ, ΣE OΛH TH ΔIAPKEIA THΣ ΠOPEIAΣ TOYΣ EXOYN AΠOΔEIΞEI OTI OTAN YΠAPXEI ΘEΛHΣH YΠAPXEI KAI TPOΠOΣ. H NΔ EINAI H MONAΔIKH EΠIΛOΓH ΓIA NA ΣHKΩΣEI TO BAPY ΦOPTIO THΣ EΠOMENHΣ HMEPAΣ.
H ΠPOTAΣH MAΣ ΘA KATATEΘEI ΣHMEPA ΠPOΣ THN HΓEΣIA THΣ NΔ».
ΓΙΑ ΤΗ ΝΟ.Δ.Ε Δωδεκανήσου ΝΔ
Ο Πρόεδρος
Παύλος Μπακίρης
Σελίδα 1 από 54
eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot
No Internet Connection