arxiki selida

Καμπουράκης: έχουμε ακόμα ενάμισι μήνα τουριστικής περιόδου – αναγκαίες οι παρεμβάσεις στο επαρχιακό δίκτυο για την εικόνα του νησιού μας.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 202.000,00 ευρώ και χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Με απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου “Καθαρισμός – κλαδέματα Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσου Κω”, συνολικού προϋπολογισμού 202.000,00 ευρώ.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών λήγει στις 30/08/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 05/09/2019 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ. από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, Πλατεία Ελευθερίας 1, στη Ρόδο.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην διεύθυνση http://www.pnai.gov.gr.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που προαναφέρθηκε, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
Το έργο αφορά στον καθαρισμό τάφρων και ερεισμάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου της Νήσου Κω, στο κλάδεμα υψηλών και επικίνδυνων δένδρων που βρίσκονται επί του επαρχιακού οδικού δικτύου, καθώς και στη σχηματοποίηση των υφιστάμενων θάμνων και το βοτάνισμα. Επίσης, η μελέτη περιλαμβάνει άρση καταπτώσεων πρανών και κθαρισμό των τεχνικών απορροής ομβρίων υδάτων (οχετών).
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 8 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο.
Φορέας κατασκευής του έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Το Γραφείο Τύπου

 

Υπογραφή εργολαβικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων κλίμακας που περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό της Περιφερειακής Αρχής, προκειμένου το οδικό δίκτυο των νησιών του Νοτίου Αιγαίου να καταστεί ασφαλέστερο για τους χρήστες του, ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης του έργου “Επαναδιαγράμμιση Οδοστρώματος Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσου Κω”, προέβη στην υπογραφή εργολαβικής σύμβασης για την εκτέλεσή του, έναντι του συνολικού ποσού των 117.800,00 ευρώ.

Η τεχνική μελέτη αφορά στην επαναδιαγράμμιση του οδοστρώματος, ήτοι στην συντήρηση μέσω ανακατασκευής των φθαρμένων διαγραμμίσεων του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Κω, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας των διερχόμενων οχημάτων αλλά και της ασφάλειας των πεζών χρηστών.

Στις επαναδιαγραμμίσεις που θα εκτελεστούν στα πλαίσια υλοποιήσεως της εν λόγω τεχνικής μελέτης, περιλαμβάνονται μεταξύ των άλλων, oι κατά μήκος οδού διαγραμμίσεις (συνεχείς ή διακεκομμένες διαμήκεις γραμμές καθώς και οριογραμμές οδοστρώματος), oι ειδικές διαγραμμίσεις κόμβων (ραβδώσεις διαβάσεων πεζών, γραμμή διακοπής πορείας, βέλη καθοδήγησης), oι ειδικές διαγραμμίσεις σε συμβολές ή διαχωρισμούς οδοστρωμάτων (λοχίες, λοξές γραμμές τύπου ‘’zebra” κλπ), oι διαγραμμίσεις κατά μήκος λωρίδων επιτάχυνσης και επιβράδυνσης καθώς και οι λοξές διαγραμμίσεις για τμήματα οδοστρώματος στα οποία απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και η προθεσμία εκτέλεσής του είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης με τον ανάδοχο. Το έργο είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) Ν. Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

 

Υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση

Η Περιφερειακή Αρχή Νοτίου Αιγαίου, έχοντας θέσει μεταξύ των προτεραιοτήτων της τις συνεχείς παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο των νησιών, στο πλαίσιο του μεγαλύτερου προγράμματος βελτίωσης και αποκατάστασης που έχει γίνει μέχρι σήμερα, προκειμένου αυτό να καταστεί ασφαλέστερο και πιο λειτουργικό για τους χρήστες του, χρηματοδοτεί την εκτέλεση εργασιών συντήρησης του ηλεκτροφωτισμού και της φωτεινής σηματοδότησης, του επαρχιακού οδικού δικτύου, στο νησί της Κω.

Ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε εργολαβική σύμβαση ύψους 113.400,00 ευρώ, για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης Επαρχιακού Δικτύου Ν.Κω Α/Α 2».

Η συντήρηση αφορά στην αντικατάσταση λαμπτήρων, ηλεκτρικών εξαρτημάτων, βαφή ιστών, αντικατάσταση κατεστραμμένων ιστών και φωτιστικών και καλωδίων, στο παρακάτω επαρχιακό οδικό δίκτυο:

1. Κως − Ζηπάρι − Λινοπότι − Αντιμάχεια − Καρυδιά – Κέφαλος.

2. Κως − Ασκληπείον − Χαϊχούτες − Ασφενδιού − Αμανιού − Πυλί − Καρδάμαινα

3. Αντιμάχεια −Μαστιχάρι.

4. Κως − Ακρωτήριο − Ψαλίδι − Ιαματικές Πηγές.

5. Κως − Σκανδάρι (Φανός).

6. Από διακλαδώσεως της υπ’ αριθ. 1 επαρχιακής οδού ως Πλατάνι.

7. Ζιπάρι −Ασφενδιού.

8. Από διακλαδώσεως της υπ’ αριθ. 1 επαρχιακής οδού ως Τιγκάκι.

9. Λίμνη − Πυλί.

10. Από διακλαδώσεως της υπ’ αριθ. 1 επαρχιακής οδού ως Μαρμάρι.

11. Από διακλαδώσεως της υπ’ αριθ. 1 επαρχιακής οδού ως όρμο Κεφάλου – Κέφαλο.

Περιλαμβάνονται επίσης οι εγκαταστάσεις φωτεινής σηματοδότησης στους δύο κόμβους του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν. Κω στις θέσεις Τιγκάκι – Θερμοκήπια και Πελαργός. Η συντήρηση αφορά σε αντικατάσταση λαμπτήρων, ηλεκτρικών εξαρτημάτων, βαφή ιστών, αντικατάσταση κατεστραμμένων ιστών, σηματοδοτών και καλωδίων, καθώς και η αντικατάσταση κατεστραμμένων πινακίδων σήμανσης και αποκαταστάσεις διαγραμμίσεων.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το έργο εντός 24 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Το Γραφείο Τύπου

Σας γνωρίζουμε ότι από Δευτέρα 17/09/2018 επί της Επαρχιακής οδού Κω-Κεφάλου στην περιοχή Σταυρού – Πέραμα έως Λίμνη Πυλίου θα εκτελούνται εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης οδοστρώματος.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι και οι διερχόμενοι από την περιοχή εκτέλεσης εργασιών να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.
Επίσης οι διερχόμενοι οδηγοί οφείλουν να επιδεικνύουν την πρέπουσα προσοχή και να υπακούουν στις σηματοδοτήσεις καθώς και στις υποδείξεις της τροχαίας και του προσωπικού ασφαλείας.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΡΧΟΥ ΚΩ

p 3

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot