arxiki selida

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την εκτέλεση του έργου, προϋπολογισμού 80.000 ευρώ
Με την αναβάθμιση και την βελτίωση των όρων ασφαλείας του οδικού δικτύου των νησιών, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, να αποτελεί προτεραιότητα για την Περιφερειακή Αρχή, μέσα από παρεμβάσεις κλίμακας που περιλαμβάνονται στο συνολικό πλάνο έργων που ήδη υλοποιείται, ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, υπέγραψε την προκήρυξη διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου “Επαναδιαγράμμιση Οδοστρώματος Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσου Λέρου” συνολικού προϋπολογισμού δημοπράτησης 80.000 ευρώ.
Η τεχνική μελέτη αφορά στην επαναδιαγράμμιση του οδοστρώματος, ήτοι στην συντήρηση μέσω ανακατασκευής των φθαρμένων διαγραμμίσεων του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Καλύμνου, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας των διερχόμενων οχημάτων αλλά και της ασφάλειας των πεζών χρηστών.
Στις επαναδιαγραμμίσεις που θα εκτελεστούν στα πλαίσια υλοποιήσεως της εν λόγω τεχνικής μελέτης, περιλαμβάνονται μεταξύ των άλλων, oι κατά μήκος οδού διαγραμμίσεις (συνεχείς ή διακεκομμένες διαμήκεις γραμμές καθώς και οριογραμμές οδοστρώματος), oι ειδικές διαγραμμίσεις κόμβων (ραβδώσεις διαβάσεων πεζών, γραμμή διακοπής πορείας, βέλη καθοδήγησης), oι ειδικές διαγραμμίσεις σε συμβολές ή διαχωρισμούς οδοστρωμάτων (λοχίες, λοξές γραμμές τύπου ‘’zebra” κλπ), oι διαγραμμίσεις κατά μήκος λωρίδων επιτάχυνσης και επιβράδυνσης καθώς και οι λοξές διαγραμμίσεις για τμήματα οδοστρώματος στα οποία απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων.
Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και η προθεσμία εκτέλεσής του είναι τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης με τον ανάδοχο. Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) Ν. Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών λήγει στις 24/09/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 28/09/2018 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ. στη διεύθυνση "Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, Πλατεία Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 85131, Ρόδος".
Οι ενδιαφερόμενοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην διεύθυνση http://www.pnai.gov.gr/.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που προαναφέρθηκε, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
Το Γραφείο Τύπου

Από το Γραφείο Έπαρχου Κω – Νισύρου ανακοινώνουμε ότι τέθηκε σε λειτουργία ο Ηλεκτροφωτισμός Επαρχιακού Οδικού Δικτύου από Κέφαλο έως Φυτώριο με Σύστημα Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Η περιοχή επέμβασης είναι στην γεωγραφική περιοχή από την Κέφαλο (θέση Club Med) έως την περιοχή Φυτώριο στον άξονα του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου. Τοποθετηθηκαν γαλβανισμένοι σιδηροϊστοί ύψους 9 μέτρων οι οποίοι φέρουν μέσω βραχίονα, φωτιστικά LED ισχύος 80-110 W.

Επισημαίνουμε ότι για το εξαιρετικά σημαντικό για την οδική ασφάλεια έργο προϋπολογισμού €700.000,00 (με Φ.Π.Α.) υπήρξε διαβαθμιδική σύμβαση για τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης  από τον Κύριο του έργου που είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στον Φορέα Υλοποίησης, που είναι ο Δήμος Κω.

Η περιφερειακή αρχή, έχοντας θέσει μεταξύ των προτεραιοτήτων της τις συνεχείς παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο των νησιών, προκειμένου αυτό να καταστεί ασφαλέστερο και πιο λειτουργικό για τους χρήστες του, χρηματοδοτεί την εκτέλεση εργασιών συντήρησης του ηλεκτροφωτισμού και της φωτεινής σηματοδότησης, του επαρχιακού οδικού δικτύου, στο νησί της Κω.

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε εργολαβική σύμβαση ύψους 46.396,55 ευρώ, για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης Επαρχιακού Δικτύου Ν.Κω».

Η συντήρηση αφορά στην αντικατάσταση λαμπτήρων, ηλεκτρικών εξαρτημάτων, βαφή ιστών, αντικατάσταση κατεστραμμένων ιστών και φωτιστικών και καλωδίων, στο παρακάτω επαρχιακό οδικό δίκτυο:
1. Κως − Ζηπάρι − Λινοπότι − Αντιμάχεια − Καρυδιά - Κέφαλος.
2. Κως − Ασκληπείον − Χαϊχούτες − Ασφενδιού − Αμανιού − Πυλί − Καρδάμαινα − Αντιμάχεια −Μαστιχάρι.
3. Κως − Ακρωτήριο − Ψαλίδι − Ιαματικές Πηγές.
4. Κως − Σκανδάρι (Φανός).
5. Από διακλαδώσεως της υπ’ αριθ. 1 επαρχιακής οδού ως Πλατάνι.
6. Ζιπάρι −Ασφενδιού.
7. Από διακλαδώσεως της υπ’ αριθ. 1 επαρχιακής οδού ως Τιγκάκι.
8. Λίμνη − Πυλί.
9. Από διακλαδώσεως της υπ’ αριθ. 1 επαρχιακής οδού ως Μαρμάρι.
10. Από διακλαδώσεως της υπ’ αριθ. 1 επαρχιακής οδού ως όρμο Κεφάλου - Κέφαλο.

Περιλαμβάνονται επίσης οι εγκαταστάσεις φωτεινής σηματοδότησης στους δύο κόμβους του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν. Κω στις θέσεις Τιγκάκι – Θερμοκήπια και Πελαργός. Η συντήρηση αφορά σε αντικατάσταση λαμπτήρων, ηλεκτρικών εξαρτημάτων, βαφή ιστών, αντικατάσταση κατεστραμμένων ιστών, σηματοδοτών και καλωδίων, καθώς και η αντικατάσταση κατεστραμμένων πινακίδων σήμανσης και αποκαταστάσεις διαγραμμίσεων.

Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει ξεκινήσει τον καθαρισμό των τάφρων, ερεισμάτων και τεχνικών έργων του επαρχιακού οδικού δικτύου στα πλαίσια της αντιπλημμυρικής προστασίας.

Η καθυστέρηση οφείλεται στην μη υλοποίηση της διαβαθμιδικής σύμβασης «Καθαρισμός και κλάδευση δέντρων του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου νήσου Κω» από τον Δήμο της Κω.

Η κυκλοφορία δε θα διακοπεί, αλλά παρακαλούμε για την αυξημένη προσοχή των οδηγών στο χώρο των εργασιών, όπου θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την σήμανση και ασφάλεια.


Ο Έπαρχος Κω

Γεώργιος Χαλκιδιός

Τρία οχήματα, εμπλέκονται σε καραμπόλα που σημειώθηκε πριν από λίγο στην Επαρχιακή οδό. 

Ένας ηλικιωμένος οδηγός, με κατεύθυνση προς την πόλη, συγκρούστηκε με τα εν στάση αυτοκίνητα που περίμεναν στο φανάρι.

Ευτυχώς δεν έχει τραυματιστεί κανείς, ενώ τα αυτοκίνητα έχουν υποστεί υλικές ζημιές. 

karampola-kos

p 3

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot