Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα νέους κανόνες για να δοθεί στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τον καθορισμό των συντελεστών ΦΠΑ και να δημιουργηθεί ένα καλύτερο φορολογικό περιβάλλον που θα στηρίξει την ανάπτυξη των ΜΜΕ.
Οι σημερινές προτάσεις αποτελούν τα τελικά στάδια της αναμόρφωσης των κανόνων ΦΠΑ από την Επιτροπή, με τη δημιουργία ενός ενιαίου χώρου ΦΠΑ στην ΕΕ για τη δραστική μείωση της απάτης ύψους 50 δισ. ευρώ στον τομέα του ΦΠΑ στην ΕΕ, με παράλληλη στήριξη των επιχειρήσεων και διασφάλιση των δημόσιων εσόδων.
Οι κοινοί κανόνες της ΕΕ για τον ΦΠΑ, που έχουν συμφωνηθεί από όλα τα κράτη μέλη το 1992, είναι παρωχημένοι και υπερβολικά περιοριστικοί, επισημαίνει η Κομισιόν. Παρέχουν τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ σε ελάχιστους μόνο τομείς και προϊόντα. Παράλληλα, οι χώρες της ΕΕ δέχονται πιέσεις για την ευνοϊκότερη μεταχείριση ορισμένων αγαθών σε σχέση με άλλα ως προς τον ΦΠΑ.
Η Επιτροπή υλοποιεί σήμερα τη δέσμευσή της για την παροχή μεγαλύτερης αυτονομίας στα κράτη μέλη όσον αφορά τους συντελεστές. Τα κράτη μέλη θα βρίσκονται πλέον σε πιο ισότιμη βάση σε σχέση με ορισμένες υφιστάμενες εξαιρέσεις από τους κανόνες, γνωστές ως παρεκκλίσεις από τον ΦΠΑ.
Η Επιτροπή αντιμετωπίζει επίσης σήμερα το πρόβλημα των μικρότερων επιχειρήσεων που επωμίζονται δυσανάλογο κόστος συμμόρφωσης με τον ΦΠΑ. Οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν διασυνοριακές συναλλαγές επιβαρύνονται με 11% υψηλότερο κόστος συμμόρφωσης σε σύγκριση με όσες δραστηριοποιούνται μόνο σε εθνικό επίπεδο, ενώ οι μικρότερες επιχειρήσεις πλήττονται σοβαρότερα. Αυτό συνιστά πραγματικό εμπόδιο για την ανάπτυξη, δεδομένου ότι οι μικρές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 98% των επιχειρήσεων στην ΕΕ. Προτείνουμε λοιπόν να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερες επιχειρήσεις να απολαμβάνουν τα οφέλη των απλούστερων κανόνων ΦΠΑ, τα οποία αποκομίζουν επί του παρόντος μόνο οι μικρότερες επιχειρήσεις. Συνολικά, το κόστος συμμόρφωσης που συνδέεται με τον ΦΠΑ θα μειωθεί έως και 18 % ετησίως.
Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και αρμόδιος για το Ευρώ και τον Κοινωνικό Διάλογο, δήλωσε: «Πριν από τρεις μήνες η Επιτροπή παρουσίασε τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση της τελευταίας εικοσιπενταετίας σχετικά με τους κανόνες της ΕΕ για τον ΦΠΑ, προς την κατεύθυνση ενός οριστικού καθεστώτος ΦΠΑ. Ήρθε η ώρα να προτείνουμε καλύτερους κανόνες τόσο για τους συντελεστές ΦΠΑ όσο και για τις μικρές επιχειρήσεις που θα αποφέρουν οφέλη σε εκατομμύρια μικρές επιχειρήσεις και καταναλωτές στην ΕΕ.»
Ο Πιέρ Μοσκοβισί, Επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, δήλωσε τα εξής: «Τα κράτη μέλη δέχονται όλο και μεγαλύτερη πίεση από τη βιομηχανία και τις ομάδες συμφερόντων να αλλάξουν τους συντελεστές ΦΠΑ προς όφελος του ενός ή του άλλου τομέα. Όμως, η έλλειψη περιθωρίου ελιγμών στους ισχύοντες κανόνες μας έχει ως αποτέλεσμα να βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο η συζήτηση σχετικά με το ποια προϊόντα ή υπηρεσίες επωφελούνται από την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή, και όχι το τεράστιο έλλειμμα στους προϋπολογισμούς μας λόγω της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ. Η σημερινή πρόταση θα δώσει τη μέγιστη ευελιξία στις κυβερνήσεις να καθορίζουν όπως επιθυμούν τους συντελεστές ΦΠΑ, έτσι ώστε εμείς από την πλευρά μας να επικεντρωθούμε στην αντιμετώπιση του μεγαλύτερου προβλήματος της απάτης».
Μεγαλύτερη ευελιξία
Τα κράτη μέλη μπορούν επί του παρόντος να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή έως 5 % σε δύο διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων στη χώρα τους. Ορισμένα κράτη μέλη εφαρμόζουν επίσης ειδικές παρεκκλίσεις για περαιτέρω μειωμένους συντελεστές.
Πέραν του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ 15 %, τα κράτη μέλη θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να εφαρμόζουν:
-δύο διαφορετικούς συντελεστές μεταξύ 5 – 15 %
-έναν συντελεστή μεταξύ 0 – 15 %
-έναν συντελεστή 0 % για αγαθά που απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ (ή «μηδενικός συντελεστής»).
Ο υφιστάμενος σύνθετος κατάλογος αγαθών και υπηρεσιών στα οποία μπορούν να εφαρμόζονται μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ θα καταργηθεί και θα αντικατασταθεί από νέο κατάλογο προϊόντων (όπως τα όπλα, τα αλκοολούχα ποτά, τα τυχερά παιχνίδια και ο καπνός) στα οποία πρέπει πάντα να εφαρμόζεται ο κανονικός συντελεστής 15 % ή υψηλότερος συντελεστής.
Για τη διασφάλιση των δημόσιων εσόδων, τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να μεριμνούν ώστε ο σταθμισμένος μέσος συντελεστής του ΦΠΑ να ανέρχεται τουλάχιστον σε 12 %.
Στο πλαίσιο του νέου καθεστώτος μπορεί να εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται συντελεστές που διαφέρουν από τον κανονικό συντελεστή σε όλα τα αγαθά για τα οποία ισχύουν σήμερα οι εν λόγω συντελεστές.
Μείωση του κόστους ΦΠΑ για τις ΜΜΕ
Βάσει των ισχυόντων κανόνων, τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν από τον ΦΠΑ τις πωλήσεις που πραγματοποιούν μικρές επιχειρήσεις, υπό τον όρο ότι δεν υπερβαίνουν έναν συγκεκριμένο ετήσιο κύκλο εργασιών, ο οποίος ποικίλλει από χώρα σε χώρα. Ωστόσο, οι απαλλαγές αυτές προσφέρονται μόνο στις εγχώριες επιχειρήσεις και οι αναπτυσσόμενες ΜΜΕ χάνουν την πρόσβασή τους στα μέτρα απλούστευσης μόλις σημειωθεί υπέρβαση του κατώτατου ορίου απαλλαγής. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τις μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ. Πέραν των ισχυόντων κατώτατων ορίων απαλλαγής που παραμένουν σε ισχύ, οι σημερινοί κανόνες θεσπίζουν:
-κατώτατο όριο εσόδων 2 εκατ. ευρώ κάτω από το οποίο οι μικρές επιχειρήσεις θα επωφελούνται από μέτρα απλούστευσης (όπως απλουστευμένες υποχρεώσεις εγγραφής σε μητρώο ΦΠΑ, τιμολόγησης και τήρησης αρχείων), είτε απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ είτε όχι·
-τη δυνατότητα για τα κράτη μέλη να εξαιρούν τις απαλλασσόμενες από τον ΦΠΑ μικρές επιχειρήσεις από πολλές υποχρεώσεις ΦΠΑ σχετικά με την ταυτοποίηση, την τιμολόγηση, την τήρηση λογιστικής και την υποβολή δήλωσης.
-όριο ετήσιου κύκλου εργασιών 100.000 ευρώ που επιτρέπει στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη να επωφελούνται από την απαλλαγή ΦΠΑ.
Αυτές οι νομοθετικές προτάσεις θα υποβληθούν τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή για διαβούλευση και στο Συμβούλιο για έγκριση.
Πηγή: enikonomia.gr
Νέο πακέτο οικονομικής στήριξης ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ χορήγησε η Κομισιόν για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών για υπηρεσίες στέγασης, τροφοδοσίας, υγιεινής και καθαρισμού των χωρών υποδοχής των προσφύγων, όχι μόνο στα νησιά του Αιγαίου, αλλά και στην ηπειρωτική Ελλάδα.
«Συνεχίζουμε να δείχνουμε αλληλεγγύη στην Ελλάδα όσον αφορά τη διαχείριση της μεταναστευτικής κατάστασης στα νησιά και στην ενδοχώρα. Η χορηγούμενη σήμερα χρηματοδότηση θα συμβάλει στη βελτίωση των συνθηκών υποδοχής στην Ελλάδα» δήλωσε σήμερα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος στον απόηχο της σημερινής απόφασης.
Πηγή:www.dimokratiki.gr
Η Κομισιόν δηλώνει έτοιμη να εξετάσει κατά πόσον το προωθούμενο νομοθετικό πλαίσιο είναι συμβατό με τις δεσμεύσεις του Μνημονίου -και συγκεκριμένα με εκείνες που συνδέονται με τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την άρση των φραγμών στον ανταγωνισμό
Ενστάσεις για το σχέδιο νόμου που προωθεί το υπουργείο Μεταφορών, με σκοπό τη μετατροπή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαμεσολάβησης «Beat» (πρώην «Taxibeat») σε εταιρεία παροχής μεταφορικού έργου, φέρονται να έχουν διατυπώσει οι θεσμοί.
Το βέβαιο είναι ότι οι σχεδιαζόμενες νομοθετικές αλλαγές δεν έχουν, προς το παρόν, την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία δηλώνει ενήμερη για την υπόθεση και ετοιμάζεται να εξετάσει κατά πόσον το νέο νομοθετικό πλαίσιο είναι συμβατό με τις προβλέψεις και τους όρους του Μνημονίου.
Συγκεκριμένα, σε ερώτηση της ανταποκρίτριας της «Καθημερινής» στις Βρυξέλλες, Ελένης Βαρβιτσιώτη, για το κατά πόσον το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου βρίσκει την Κομισιόν σύμφωνη, εκπρόσωπός της δήλωσε: «Οι θεσμοί θα εξετάσουν τα μέτρα και θα συζητήσουν με την ελληνική κυβέρνηση, για να αξιολογήσουν κατά πόσο είναι συμβατό με τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο του Μνημονίου και συγκεκριμένα με εκείνες που συνδέονται με τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την άρση των φραγμών στον ανταγωνισμό».
Σύμφωνα, δε, με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, οι θεσμοί ζητούν να μην κατατεθεί στη Βουλή το επίμαχο σχέδιο νόμου, μολονότι νωρίτερα, σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο, «φωτογραφίζοντας» πλέον την Uber, έκανε λόγο για «παραπληροφόρηση που σκοπίμως διακινείται, για να καλύψει τη δράση και τις δραστηριότητες όσων παρανομούν. Όσων δραστηριοποιούνται στη χώρα μας και δεν έχουν καν έδρα σε αυτή».
Σπίρτζης: Να εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα από την ευρωπαϊκή νομοθεσία
Και εγώ στηρίζω την «Beat», αλλά πρέπει να υπάρχουν κανόνες, δήλωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σπίρτζης, αναφορικά με τις αντιδράσεις της εταιρείας που λειτουργεί την συγκεκριμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα διαμεσολάβησης για την εύρεση ταξί.
Ο κ. Σπίρτζης τόνισε ότι με την προωθούμενη ρύθμιση δεν πάει να δημιουργήσει προβλήματα, αλλά να εφαρμοστούν και στη χώρα μας αυτά που προβλέπονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και να μην συνεχίζουν να υπάρχουν οι «σκιές» που άφησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις.
Ο υπουργός έθεσε πάντως το θέμα που δημιουργείται με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα -και θα πρέπει η Αρχή να ερωτηθεί σχετικά-, καθώς η συγκεκριμένη πλατφόρμα δημοσιεύει φωτογραφία του οδηγού ταξί, ενώ επιτρέπει και τη δημοσίευση αξιολογήσεών του.
Είπε επίσης ότι στόχος της νομοθετικής ρύθμισης δεν είναι να προωθήσει συνδικαλιστικά συμφέροντα και διαβεβαίωσε ότι θα υπάρξει ουσιαστικός διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Επίκειται συνολική τοποθέτηση της Κομισιόν στα ζητήματα που έθεσε ο Δήμαρχος Κω κ. Κυρίτσης για τη στήριξη του νησιού μετά τον καταστροφικό σεισμό της 21ης Ιουλίου.

Αυτό προκύπτει από την απάντηση του Προέδρου της Κομισιόν κ. Γιούνκερ προς το Δήμαρχο Κω που παρελήφθη σήμερα, στην οποία, όπως αναφέρεται, ο κ. Γιούνκερ έδωσε ήδη εντολή στους αρμόδιους επιτρόπους κ. Κρέτσου και Μοσκοβισί να δώσουν απαντήσεις στα ζητήματα που έθιξε ο κ. Κυρίτσης.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Κυρίτσης είχε θέσει ευθέως ζήτημα έμπρακτης στήριξης και αλληλεγγύης από την πλευρά της Ε.Ε για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από το σεισμό, τεκμηριώνοντας το αίτημα του με τα εξής επιχειρήματα:

α) Το γεγονός ότι το Νοέμβριο του 2015, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε εγκρίνει παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης ύψους 1.651.834 ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ε.Ε. για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τους σεισμούς που έπληξαν την περιοχή των Ιονίων νήσων.

β) Το γεγονός ότι το ίδιο είχε συμβεί και στους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν την Ιταλία το 2016, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση επέκτεινε το πλαίσιο δράσεων του Ταμείου Αλληλεγγύης προκειμένου να συμπεριληφθούν, συσσωρευτικά, και οι ζημιές που προκαλούνται από σειρά φυσικών καταστροφών στην ίδια περιοχή σε ένα έτος.

Παράλληλα ο Δήμαρχος Κω είχε θέσει ζήτημα για τη διατήρηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στην Κω αλλά και στα άλλα νησιά που υφίστανται τις αρνητικές συνέπειες του μεταναστευτικού.

Ο κ. Κυρίτσης είχε αναφερθεί στις περιπτώσεις νησιωτικών περιοχών της Ευρώπης, στις οποίες ισχύσει ειδικό φορολογικό καθεστώς προκειμένου να τεκμηριώσει το αίτημα για τη διατήρηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά που υπέστησαν τις αρνητικές συνέπειες του μεταναστευτικού.

Συγκεκριμένα:

-Στη Γερμανία, το νησί Helgoland έχει ειδικό καθεστώς σε σχέση με το ΦΠΑ.

-Στη Γαλλία ειδικό καθεστώς σε ότι αφορά στον ΦΠΑ, ισχύει στην Κορσική.

-Στην Ισπανία το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ ισχύει στις Κανάριες νήσους.

-Στην Πορτογαλία, στις Αζόρες και στη Μαδέρα υπάρχουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ.

-Στη Φινλανδία ισχύει ειδικό καθεστώς ΦΠΑ στα νησιά Aland.

Γραφείο Τύπου Δήμου Κω

“Η Κως είναι το ακρότατο όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης- Παρέμβαση του Δημάρχου Κω στον Πρόεδρο της Κομισιόν κ.Γιούνκερ για να υπάρξει χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των ζημιών από το σεισμό, όπως έγινε στα νησιά του Ιονίου και στην Ιταλία.”

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Κω, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

“Η απάντηση της Ευρωπαίας Επιτρόπου για την Περιφερειακή Πολιτική κ.Κρέτσου στην ερώτηση που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του Σύριζα κ.Παπαδημούλης, δεν αιφνιδίασε το Δήμο Κω.
Ο Δήμαρχος κ.Γιώργος Κυρίτσης προχώρησε σε τρεις σημαντικές παρεμβάσεις το τελευταίο διάστημα προκειμένου να εκφραστεί, έμπρακτα, η αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κατεύθυνση της χρηματοδότησης για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε ο σεισμός της 21ης Ιουλίου στο νησί.
Ο Δήμαρχος Κω απευθύνθηκε στον Πρόεδρο της Κομισιόν κ.Γιούνκερ, την Επίτροπο κ.Κρέτσου αλλά και στον Έλληνα Επίτροπο κ.Δημήτρη Αβραμόπουλο.
Ο κ.Κυρίτσης έθεσε ξεκάθαρα αίτημα χρηματοδότησης από το Ταμείο Αλληλεγγύης, χρησιμοποιώντας ως επιχειρήματα :
α) Το γεγονός ότι το Νοέμβριο του 2015, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε εγκρίνει παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης ύψους 1.651.834 ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ε.Ε. για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τους σεισμούς που έπληξαν την περιοχή των Ιονίων νήσων.
β) Το γεγονός ότι το ίδιο είχε συμβεί και στους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν την Ιταλία το 2016, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση επέκτεινε το πλαίσιο δράσεων του Ταμείου Αλληλεγγύης προκειμένου να συμπεριληφθούν, συσσωρευτικά, και οι ζημιές που προκαλούνται από σειρά φυσικών καταστροφών στην ίδια περιοχή σε ένα έτος.
Ο Δήμαρχος στην παρέμβασή του προς τον κ.Γιούνκερ επισήμανε ότι “η Κως που έδειξε την αλληλεγγύη και τον ανθρωπισμό της στη μεταναστευτική κρίση, αναλαμβάνοντας βάρος μεγαλύτερο από αυτό που της αναλογούσε, ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δείξει την ευαισθησία και την αλληλεγγύη της στο νησί μας.”
Τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει επίσημη απάντηση των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο αίτημα του Δημάρχου Κω.
Είναι δεδομένο όμως ότι το επίσημο αίτημα χρηματοδότησης από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ε.Ε θα πρέπει να κατατεθεί από την Ελληνική κυβέρνηση.”


Γραφείο Τύπου Δήμου Κω

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot