Αναλυτικές οδηγίες και παραδείγματα για τον τρόπο υπολογισμού των δόσεων στη ρύθμιση για τους επαγγελματίες που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο έως 50.000 ευρώ περιλαμβάνει εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Η εγκύκλιος που υπογράφεται από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή, αφορά την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης ΠΟΛ 1223/2017 για τη ρύθμιση ήδη βεβαιωμένων κατά την 31.12.2016 οφειλών έως 50.000 ευρώ. Η εγκύκλιος αναφέρει τους βασικούς κανόνες, που εφαρμόζονται από τη Φορολογική Διοίκηση στις διμερείς συμφωνίες ρύθμισης.
Ειδικότερα δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση έχουν οφειλέτες με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, οι οποίοι είτε:
- Είναι νομικά ή φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα (δηλαδή κυρίως πρόσωπα με εμπορική ιδιότητα) και το σύνολο των οφειλών τους προς όλους τους πιστωτές έως τις 31.12.2016 δεν ξεπερνά τα 20.000 ευρώ, ή οι οφειλές τους προς το Δημόσιο υπερβαίνουν το 85% του συνόλου των οφειλών τους προς όλους τους πιστωτές έως τις 31.12.2016, οι οποίες δεν ξεπερνούν τα 50.000 ευρώ, είτε
- Είναι φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα, ωστόσο έχουν κάνει έναρξη εργασιών και αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (μεγάλη κατηγορία των οποίων αποτελούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες), με βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο έως τις 31.12.2016, που δεν υπερβαίνουν τα 50.000 ευρώ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά – μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.).
Η εγκύκλιος
Προθεσμία έως την 31 Δεκεμβρίου 2018 έχουν οι επαγγελματίες με οφειλές ώς 50.000 ευρώ να υποβάλλουν αίτηση για την υπαγωγή τους στη ρύθμιση των 120 δόσεων.
Στην εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα παρέχονται οδηγίες για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων της σχετικής Απόφασης Υπουργού Οικονομικών και κρίσιμες διευκρινίσεις για το ποιοι οφειλέτες υπάγονται στη ρύθμιση, ποιοι εξαιρούνται αλλά και για τα κριτήρια υπαγωγής με αναλυτικά παραδείγματα.
Αναλυτικά ολόκληρη η εγκύκλιος παρουσιάζεται παρακάτω:
1.Οφειλέτες
Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν:α) Φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα ή νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (άρθρα 21 και 47 του ν. 4172/2013, Α'167) και έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4469/2017, δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου και συντρέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες δυο περιπτώσεις:
i. Οι συνολικές οφειλές προς όλους τους πιστωτές δεν υπερβαίνουν το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Επισημαίνεται ότι κατά τον υπολογισμό του ύψους των συνολικών οφειλών του αιτούντος δεν λαμβάνονται υπόψη οφειλές που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ν. 4469/2017 (κατ' αντιστοιχία με τα οριζόμενα στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου αυτού, που αναφέρεται σε «προς ρύθμιση» οφειλές), δηλαδή οφειλές προς όλους τους πιστωτές από 1/1/2017 και μετά καθώς και τυχόν άλλες εξαιρούμενες οφειλές, όπως π.χ. οι οφειλές από ανακτήσεις παράνομων κρατικών ενισχύσεων κατά την παράγραφο 7 του άρθρου 2 του ν. 4469/2017 (οι οποίες εξαιρούνται και από την παρούσα ρύθμιση της Υ.Α. ΠΟΛ 1223/2017).
ii. Οι συνολικές οφειλές προς όλους τους πιστωτές δεν υπερβαίνουν το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, εκ των οποίων ποσοστό άνω του του ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) είναι οφειλές προς το Δημόσιο. Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση (i), για τον υπολογισμό του ύψους των συνολικών οφειλών του αιτούντος δεν λαμβάνονται υπόψη οφειλές του αιτούντος που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ν. 4469/2017.
β. Φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (N.4172/2013), αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κάνει έναρξη εργασιών και έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4469/2017 και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις που προβλέπονται στην περίπτωση γ της παραγράφου 2 και στις περιπτώσεις γ και δ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ιδίου νόμου, εφόσον οι προς ρύθμιση οφειλές τους προς το Δημόσιο δεν υπερβαίνουν το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, ανεξαρτήτως ύψους τυχόν οφειλών προς λοιπούς πιστωτές.
Για τον υπολογισμό του ύψους των οφειλών προς το Δημόσιο λαμβάνονται υπόψη μόνο οι οφειλές που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας ρύθμισης, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 2 της Υ.Α. ΠΟΛ 1223/2017, ήτοι βεβαιωμένες έως 31/12/2016, με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στις ανωτέρω διατάξεις (βλ. κατωτέρω στην ενότητα 2 «Οφειλές»).
Βασικές επισημάνσεις: 1. Για τον έλεγχο ένταξης ή μη ενός οφειλέτη σε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες με βάση το όριο οφειλών λαμβάνεται υπόψη η προς ρύθμιση βασική βεβαιωμένη οφειλή, ληξιπρόθεσμη ή μη, πλέον των επ' αυτής προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, όπως έχουν διαμορφωθεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης της Υ.Α. ΠΟΛ 1223/2017.
2. Στο όριο των οφειλών συγκαταλέγονται και οι τυχόν βεβαιωμένες στο Δημόσιο μέχρι την 31.12.2016 οφειλές υπέρ τρίτων καθώς και αυτές υπέρ του αλλοδαπού δημοσίου στο πλαίσιο της αμοιβαίας συνδρομής.
3. Δεδομένου ότι σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της Υ.Α. ΠΟΛ 1223/2017 η υπαγωγή στην εν λόγω ρύθμιση συνεπάγεται την αυτοδίκαιη απώλεια τυχόν υφιστάμενων ρυθμίσεων για τις ίδιες οφειλές, κατά τον έλεγχο ένταξης ή μη ενός οφειλέτη σε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες με βάση το όριο οφειλών, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ύψος των ρυθμισμένων οφειλών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης της Υ.Α. ΠΟΛ 1223/2017, όπως θα είχε διαμορφωθεί αν είχε ήδη λάβει χώρα απώλεια των ρυθμίσεων, δηλαδή χωρίς τις απαλλαγές, διαγραφές ή το «πάγωμα» προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής που τυχόν προβλέπονται στο πλαίσιο των υφιστάμενων ρυθμίσεων, ήτοι το υπόλοιπο της βασικής βεβαιωμένης οφειλής που έχει υπαχθεί στη ρύθμιση πλέον των επ' αυτού προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, υπολογιζόμενων σύμφωνα με τους όρους της αρχικής βεβαίωσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης της Υ.Α. ΠΟΛ 1223/2017.2.
Οφειλές
α. Στη ρύθμιση της Υ.Α. ΠΟΛ 1223/2017 υπάγονται οφειλές προς το Δημόσιο που είναι ήδη βεβαιωμένες κατά την 31η/12/2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων-Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013) και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001), καθώς και οφειλές υπέρ τρίτων πιστωτών και υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου που βεβαιώνονται και εισπράττονται από τη Φορολογική Διοίκηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. ή του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013), εφόσον έχουν ήδη βεβαιωθεί κατά την ανωτέρω ημερομηνία, με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υπαγωγής στη ρύθμιση.β. Από τη ρύθμιση εξαιρούνται:
i. Οφειλές που έχουν ρυθμιστεί με οριστική δικαστική απόφαση ή δικαστικό συμβιβασμό κατά τις διατάξεις του νόμου 3869/2010 (Α' 130), ακόμα κι αν ακολούθησε έκπτωση του οφειλέτη για οποιονδήποτε λόγο. Επισημαίνεται ότι η ρύθμιση των οφειλών αυτών στο πλαίσιο της Υ.Α. ΠΟΛ 1223/2017 αποκλείεται μόνο σε περίπτωση που στον ν. 3869/2010 έχει υπαχθεί ο ίδιος ο οφειλέτης-αιτών που νομιμοποιείται να υποβάλλει αίτηση ρύθμισης κατά την Υ.Α. ΠΟΛ 1223/2017 σύμφωνα με το άρθρο 2 αυτής (βλ. ανωτέρω στο κεφάλαιο 1 της παρούσας ενότητας).
Αντίθετα, σε περίπτωση που η δικαστική ρύθμιση του ν. 3869/2010 αφορά συνυπόχρεο με τον οφειλέτη πρόσωπο, δεν υφίσταται κώλυμα για τη ρύθμιση των οφειλών αυτών κατά τις διατάξεις της Υ.Α. ΠΟΛ 1223/2017 τόσο ως προς τον οφειλέτη-αιτούντα όσο και ως προς τυχόν άλλο συνυπόχρεο πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση της Υ.Α. ΠΟΛ 1223/2017 από κοινού με αυτόν, δεδομένου ότι η δικαστική ρύθμιση του ν. 3869/2010 έχει υποκειμενική ισχύ (βλ. άρθρο 12 ν. 3869/2010). Για παράδειγμα, σε περίπτωση υποβολής αίτησης ρύθμισης κατά την Υ.Α. ΠΟΛ 1223/2017 από εμπορική εταιρεία που πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής σε αυτήν, στη ρύθμιση θα ενταχθούν και οφειλές που τυχόν έχουν ήδη ρυθμιστεί με τη διαδικασία του ν. 3869/2010 στο πρόσωπο του διοικούντος την εταιρεία, ως εις ολόκληρον ευθυνόμενου με αυτήν.
Σε περίπτωση που η αίτηση για ρύθμιση οφειλών που έχουν ήδη ρυθμιστεί κατά το ν. 3869/2010 συνυποβληθεί από το πρόσωπο που έχει υπαχθεί στον ανωτέρω νόμο, τα ευεργετήματα της ρύθμισης δεν επεκτείνονται σε αυτόν, για το λόγο δε αυτό δεν λαμβάνονται υπόψη τα περιουσιακά-εισοδηματικά στοιχεία του εν λόγω συνοφειλέτη για τη διαμόρφωση των λύσεων ρύθμισης της Υ.Α. ΠΟΛ 1223/2017.
ii. Οφειλές που αφορούν σε ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 4002/2011 ή σύμφωνα με άλλες ειδικές διατάξεις.3. Άπαξ χορήγηση ρύθμισης αύμφωνα με το άρθρο 1 της Υ.Α. ΠΟΛ 1223/2017, η ρύθμιση χορηγείται άπαξ ανά οφειλέτη.
Β. Υποβολή αίτησης - συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά
Οι αιτήσεις για υπαγωγή στη ρύθμιση της ΠΟΛ 1223/2017 υποβάλλονται έως την 31η Δεκεμβρίου 2018 ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.).
Η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 και πρέπει να περιέχει:α. πλήρη στοιχεία του οφειλέτη και τυχόν συνοφειλετών που υποβάλλουν αυτήν από κοινού με τον οφειλέτη,β. τα στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας αυτού σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4469/2017 καιγ. κατάλογο όλων των πιστωτών του οφειλέτη και των οφειλόμενων ποσών ανά πιστωτή. Όσον αφορά τις οφειλές προς ιδιώτες πιστωτές και προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (εγκύκλιος Κ.Ε.Α.Ο. αρ.30/21.07.2017) πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ αφενός των οφειλών που έχουν γεννηθεί έως τις 31/12/2016, με τους τόκους και προσαυξήσεις επ' αυτών έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, αφετέρου τυχόν μεταγενέστερων οφειλών.
Όσον αφορά τις οφειλές προς το Δημόσιο και υπέρ τρίτων βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση, η ανωτέρω διάκριση γίνεται μεταξύ βεβαιωμένων μέχρι 31.12.2016 και τυχόν μεταγενέστερα βεβαιωμένων οφειλών.3. Συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικάα.
Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα ακόλουθα δικαιολογητικά : i. Για τους οφειλέτες των περιπτώσεων υπό στοιχείο α της ενότητας Α.1. της παρούσας (φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα και νομικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα), πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο περί μη πτώχευσης του οφειλέτη, μη υπαγωγής αυτού σε διαδικασία εξυγίανσης κατ' άρθρα 99 επ. του ν. 3588/2007 ή ειδικής εκκαθάρισης κατ' άρθρο 106ια του ίδιου νόμου, όπως ίσχυε, ή συμφωνίας ρύθμισης ή ειδικής διαχείρισης κατ' άρθρα 62 επ. του ν. 4307/2014
,ii. Για τους ίδιους ως άνω οφειλέτες υπό στοιχείο α της ενότητας Α.1. της παρούσας, πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, ότι δεν εκκρεμεί αίτηση για υπαγωγή του οφειλέτη σε μία από τις ανωτέρω (υπό στοιχείο i) διαδικασίες,
iii. Για τους οφειλέτες της περίπτωσης υπό στοιχείο β της ενότητας Α.1. της παρούσας (φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα), πιστοποιητικό από το Ειρηνοδικείο Αθηνών (Γενικό Αρχείο Αιτήσεων άρθρου 13 ν. 3869/2010) ότι δεν έχει εκδοθεί για τον οφειλέτη οριστική δικαστική απόφαση ρύθμισης οφειλών ή επικύρωσης δικαστικού συμβιβασμού κατά τις διατάξεις του νόμου 3869/2010. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση του ν. 3869/2010, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη, ότι οι οφειλές που έχουν περιληφθεί στην αίτηση ρύθμισης δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση της περίπτωσης α της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της ΠΟΛ 1223/2017, δηλαδή δεν έχουν ρυθμιστεί με οριστική δικαστική απόφαση ή δικαστικό συμβιβασμό κατά το ν. 3869/2010. Δεδομένου ότι η αίτηση ρύθμισης υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, κατά τα προαναφερθέντα, αρκεί η ανωτέρω δήλωση να περιλαμβάνεται στην αίτηση. Σε κάθε περίπτωση όμως, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο της αίτησης υπαγωγής στο ν. 3869/2010 και της δικαστικής απόφασης.
iv. Για όλους τους οφειλέτες, αντίγραφο της τελευταίας εκδοθείσας δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξης προσδιορισμού φόρου του έτους υποβολής της αίτησης και των τριών (3) προηγούμενων ετών, εφόσον έχουν εκδοθεί.v. Για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα, οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους εμπράγματα δικαιώματα επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού, συμπληρωμένο έντυπο υπολογισμού αξίας του γηπέδου (Α ΓΗΣ),
vi. Για οφειλέτες νομικά πρόσωπα, πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρείας από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.),
vii. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του οφειλέτη ή του πρόεδρου του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου για ανώνυμες εταιρείες, του διαχειριστή για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, των ομόρρυθμων εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες. β. Πρόσθετα δικαιολογητικά σε περίπτωση που οι προς ρύθμιση οφειλές προς το Δημόσιο υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ. Σε περίπτωση που οι προς ρύθμιση οφειλές προς το Δημόσιο υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, επιπροσθέτως, συνυποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
i. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του άρθρου 16 του ν. 4308/2014 (Α' 251) των τελευταίων πέντε (5) περιόδων, οι οποίες πρέπει να είναι δημοσιευμένες, εφόσον προβλέπεται υποχρέωση σύνταξης ή/και δημοσίευσης αυτών
ii. Προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου μηνός τεταρτοβάθμιων λογαριασμών του αναλυτικού καθολικού της γενικής λογιστικής, εφόσον προβλέπεται η κατάρτισή του
iii. Πρόσφατα πιστοποιητικά βαρών όλων των ακινήτων του οφειλέτηiv.
Υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη με αναλυτική παράθεση των ανεξόφλητωνυποχρεώσεων για τις οποίες υπάρχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις επί των ακινήτων αυτού, από την οποία πρέπει να προκύπτουν το ύψος του ανεξόφλητου χρέους, το είδος κάθε εμπράγματου δικαιώματος-εξασφάλισης και τα στοιχεία καταχώρησης/εγγραφής αυτού στο Υποθηκοφυλάκειο/Κτηματολόγιο, η περιγραφή του βεβαρημένου ακινήτου και ο πιστωτής που ενέγραψε το εμπράγματο δικαίωμα. Δεδομένου ότι η αίτηση ρύθμισης υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, κατά τα προαναφερθέντα, αρκεί τα ανωτέρω στοιχεία να περιλαμβάνονται στην αίτηση.γ. Προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών.
Το Δημόσιο δύναται να ζητήσει την υποβολή επιπλέον δικαιολογητικών, τα οποία κρίνει απαραίτητα για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη και για τη διαμόρφωση της πρότασης ρύθμισης.δ. Υποβολή δικαιολογητικών από συνοφειλέτες.
Τα ως άνω δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίζονται και από τυχόν συνοφειλέτη που υποβάλλει από κοινού αίτηση με τον οφειλέτη.
4. Προθεσμία για τη συμπλήρωση / διόρθωση αίτησης και δικαιολογητικών.
Σε περίπτωση που το Δημόσιο διαπιστώσει ελλείψεις ή ανακρίβειες στην υποβληθείσα αίτηση, τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά, δύναται να τάξει εύλογη προθεσμία, η οποία δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, για τη συμπλήρωση ή διόρθωση αυτών και, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, να απορρίψει την αίτηση.
Γ. Στοιχεία που εξετάζονται από το Δημόσιο για τη διαμόρφωση της πρότασης ρύθμισης.
Για την υποβολή πρότασης ρύθμισης από το Δημόσιο λαμβάνονται υπόψη το διαθέσιμο εισόδημα και η αξία των περιουσιακών στοιχείων κινητών και ακινήτων του οφειλέτη και των συνοφειλετών που συνυποβάλλουν την αίτηση.
1. Αξιολόγηση διαθέσιμου εισοδήματοςα. Γενικά για την αξιολόγηση του διαθέσιμου εισοδήματος το Δημόσιο λαμβάνει υπόψη
:i. Για νομικά πρόσωπα, είτε πρόκειται για τον οφειλέτη είτε για το συνοφειλέτη που υπέβαλε την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη, το μεγαλύτερο μεταξύ των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (θετικό EBITDA) του τελευταίου έτους πριν από την υποβολή της αίτησης και του μέσου όρου των θετικών EBITDA της τελευταίας τριετίας.
ii. Για φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε πρόκειται για τον οφειλέτη είτε για το συνοφειλέτη που υπέβαλε την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη:• το μεγαλύτερο μεταξύ των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (θετικό EBITDA) του τελευταίου έτους πριν από την υποβολή της αίτησης και του μέσου όρου των θετικών EBITDA της τελευταίας τριετίας , αθροιστικά με• το μέσο όρο των εσόδων από άλλες πηγές της τελευταίας τριετίας.
iii. Για συνοφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες, το μέσο όρο του πραγματικού δηλωθέντος εισοδήματος (φορολογητέου ή μη) κατά τις τρεις τελευταίες φορολογικές περιόδους.Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος συνοφειλετών, που θα ληφθεί υπόψη, αθροίζονται οι αντίστοιχες τιμές των προσώπων αυτών κατά το ποσοστό συνυπευθυνότητάς τους στις συνολικές προς ρύθμιση οφειλές όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά το χρόνο εξέτασης της αίτησης, ήτοι βασική οφειλή κατά την ημερομηνία εξέτασης της αίτησης με τις προσαυξήσεις- τόκους που της αναλογούν έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
β. Ειδικότερα για τον υπολογισμό του διαθέσιμου εισοδήματος λαμβάνονται υπ' όψιν τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία:
i. Για Νομικά Πρόσωπα: Υπολογισμός EBITDA (προέλευση δεδομένων από τα φορολογικά έντυπα Ν και Ε3). Για Διπλογραφικά βιβλία: Διαφορά ποσών Κωδικών (116-117) (εντύπου Ν) πλέον αθροίσματος ποσών κωδικών (454+452) (εντύπου Ε3) και για Απλογραφικά βιβλία: Διαφορά ποσών Κωδικών (116-117) (εντύπου Ν) πλέον αθροίσματος ποσών κωδικών(541+542+543)(Ε3) πλέον αθροίσματος ποσών κωδικών (537+538+539) (εντύπου Ε3) έως το φορολογικό έτος 2016 και τους αντίστοιχους κωδικούς για φορολογικό έτος 2017.
ii. Για Φυσικά Πρόσωπα επιτηδευματίες:iii. Υπολογισμός EBITDA (προέλευση δεδομένων από το φορολογικό έντυπο Ε3) Για Διπλογραφικά βιβλία: Άθροισμα ποσών Κωδικών (479+454+452) και για Απλογραφικά βιβλία: Άθροισμα ποσών Κωδικών (563+541+542+543+537+538+539) έως το φορολογικό έτος 2016 και τους αντίστοιχους κωδικούς για φορολογικό έτος 2017.
• Μέσος όρος των εσόδων από άλλες πηγές της τελευταίας τριετίας: Τα έσοδα από άλλες πηγές των προσώπων αυτών που προέρχονται από τους υποπίνακες Α' έως και Ε' του Πίνακα 4 του εντύπου Ε1, πλην των εσόδων των υποπινάκων Γ1 και Γ2 που έχουν αντληθεί από το Ε3 και έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για τον παραπάνω υπολογισμό του EBITDA της επιχείρησης/φυσικού προσώπου. Επίσης, περιλαμβάνονται και τα λοιπά εισοδήματα (απαλλασσόμενα ή αυτοτελώς φορολογούμενα) του Πίνακα 6 του εντύπου Ε1.
iv. Για συνοφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες: Τα πραγματικά εισοδήματα των φορολογουμένων που εμφανίζονται στους υποπίνακες Α' έως και Ε' του Πίνακα 4 του εντύπου Ε1, ανά κατηγορία, με βάση τη διάκριση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Επίσης, άλλα πραγματικά εισοδήματα των φορολογουμένων τα οποία μπορεί να είναι είτε απαλλασσόμενα είτε αυτοτελώς φορολογούμενα, όπως εμφανίζονται στον Πίνακα 6 του εντύπου Ε1.2. Αξιολόγηση περιουσιακών στοιχείων α. Ακίνητα:Εφόσον, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, οι προς ρύθμιση οφειλές προς το Δημόσιο υπερβαίνουν τις 20.000€, λαμβάνεται υπόψη έκθεση εκτιμητή ακινήτων σύμφωνα με την περίπτωση (ιε) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. ν.4469/17, η οποία έχει συνταχθεί εντός έτους από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και, σε περίπτωση που προσκομίζονται από οφειλέτη ή συνοφειλέτη περισσότερες εκθέσεις εκτιμητών, την πιο πρόσφατη. Τυχόν εκτίμηση αξίας ακινήτων που περιλαμβάνεται σε έκθεση εμπειρογνώμονα, σύμφωνα με την περίπτωση (ιδ) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4469/17, λαμβάνεται υπόψη μόνο όταν βασίζεται σε έκθεση εκτιμητή ακινήτων.
Σε περίπτωση που δεν απαιτείται ή δεν προσκομίζεται έκθεση εκτιμητή ακινήτων, το Δημόσιο υπολογίζει ως αξία ακινήτων τη φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., σύμφωνα με το ν. 4223/2013, από την τελευταία συντεθείσα δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξη προσδιορισμού φόρου. Για γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού φυσικών προσώπων, για τα οποία δεν προσδιορίζεται αξία ΕΝ.Φ.Ι.Α. και δεν προσκομίζεται έκθεση εκτιμητή ακινήτων, το Δημόσιο υπολογίζει ως αξία ακινήτων την αντικειμενική αξία αυτών, όπως αυτή προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 41 Α' του ν. 1249/1982 (Α' 43) και της Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 1144814/2631/ΠΟΛ1310/1998 (Β'1328).β. Κινητά:i. Όταν τα κινητά σχετίζονται με την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη ή συνοφειλέτη, όπως ενσώματα και άυλα πάγια πλην ακινήτων, αποθέματα, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (π.χ. τίτλοι, μετρητά, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες καταθέσεις, μετοχές), λαμβάνεται υπόψη η αγοραία αξία, όπως προκύπτει είτε από πρόσφατη έκθεση οικονομολόγου, μέλους του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) ή κατόχου άδειας λογιστή φοροτεχνικού Α' τάξης, προκειμένου για οφειλέτη που τηρεί διπλογραφικά βιβλία με ετήσιο κύκλο εργασιών έως και 1.500.000 ευρώ ή απλογραφικά βιβλία, ή από πρόσφατη έκθεση ορκωτού ελεγκτή, προκειμένου για οφειλέτη που τηρεί διπλογραφικά βιβλία με ετήσιο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο του 1.500.000 ευρώ. Ως «πρόσφατη έκθεση» θεωρείται αυτή που έχει συνταχθεί εντός των τελευταίων δώδεκα μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται η ως άνω έκθεση, λαμβάνεται υπόψη η αξία που αναφέρεται στην αίτηση του οφειλέτη. Για τον έλεγχο της δηλωθείσας αξίας σε αυτήν την περίπτωση το Δημόσιο δύναται να ζητήσει τυχόν διαθέσιμα συνοδευτικά έγγραφα.
ii. Όταν τα κινητά δεν σχετίζονται με την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και αφορούν σε κινητά μεγάλης αξίας, δηλαδή έκαστο εξ' αυτών υπερβαίνει τα 2.000€ και συνολικά εκτιμώμενα υπερβαίνουν τα 30.000€, λαμβάνεται υπόψη η αξία που αναφέρεται στην αίτηση του οφειλέτη, για τον έλεγχο της οποίας το Δημόσιο δύναται να ζητήσει τυχόν διαθέσιμα συνοδευτικά έγγραφα και η οποία δεν μπορεί να υπολείπεται αυτής που αναγράφεται σε εν ισχύ σύμβαση ασφάλισής τους. iii. Όταν τα κινητά δεν σχετίζονται με την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και αφορούν σε κινητά μικρής αξίας, λαμβάνεται υπόψη η αξία που αναφέρεται στην αίτηση.Σε περίπτωση που την αίτηση ρύθμισης της παρούσας υποβάλλουν, από κοινού με τον οφειλέτη, και πρόσωπα που ευθύνονται αλληλεγγύως με αυτόν για το σύνολο ή μέρος των ρυθμιζόμενων οφειλών, για την αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων αθροίζονται και οι αντίστοιχες αξίες περιουσιακών στοιχείων των προσώπων αυτών έως του ποσού συνυπευθυνότητάς τους στις συνολικές προς ρύθμιση οφειλές, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά το χρόνο εξέτασης της αίτησης, ήτοι βασική οφειλή κατά την ημερομηνία εξέτασης της αίτησης με τις προσαυξήσεις-τόκους που της αναλογούν έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.3. Εξαιρέσεις από την υποχρέωση του Δημοσίου για υποβολή πρότασης ρύθμισηςΤο Δημόσιο δεν προτείνει ρυθμίσεις: α. σε περίπτωση που διαθέτει, σύμφωνα με τις εσωτερικές του διαδικασίες, δική του μελέτη βιωσιμότητας, βάσει της οποίας το χρέος του οφειλέτη χαρακτηρίζεται ως μη βιώσιμο και β. σε περίπτωση που η προς ρύθμιση οφειλή υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και του συνοφειλέτη όπως προσδιορίζεται στην ενότητα Γ.2 της παρούσας, υπερβαίνει το εικοσιπενταπλάσιο (25) αυτής.
Οι υπαγόμενες στην Υ.Α. ΠΟΛ 1223/2017 οφειλές ρυθμίζονται σε ισόποσες, τοκοχρεωλυτικά υπολογισμένες, μηνιαίες δόσεις, με ετήσιο επιτόκιο ίσο με το, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, επιτόκιο euribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά πέντε (5) εκατοστιαίες μονάδες. Για τον υπολογισμό του ύψους της μηνιαίας τοκοχρεωλυτικής δόσης: α) ως ημερομηνία έναρξης για τον έντοκο υπολογισμό θεωρείται η τελευταία εργάσιμη του μήνα αποδοχής της πρότασης, β) η ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης θεωρείται ότι συμπίπτει με την ημερομηνία έναρξης του έντοκου υπολογισμού και γ) χρησιμοποιείται ο ακόλουθος τύπος υπολογισμού της παρούσας αξίας με ισόποσες πληρωμές στην αρχή της περιόδου: όπου ΠΑ= παρούσα αξία, 0=μηνιαία δόση, i=(ετήσιο επιτόκιο/12 ) και η=πλήθος μηνιαίων τοκοχρεωλυτικών δόσεων.
2. Ρυθμίσεις με βάση το ύψος της βασικής προς ρύθμιση οφειλήςΓια τον υπολογισμό του τελικού ποσού της προς ρύθμιση οφειλής και για το πλήθος των δόσεων, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι (120) μηνιαίες δόσεις, το Δημόσιο προτείνει ρυθμίσεις βάσει του ύψους της βασικής προς ρύθμιση οφειλής, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία εξέτασης του αιτήματος από τη Φορολογική Διοίκηση, ως ακολούθως:α. Για συνολικές βεβαιωμένες στο Δημόσιο βασικές οφειλές προς ρύθμιση μέχρι του ποσού των 3.000€
:i. Τμηματική καταβολή του συνόλου της οφειλής, χωρίς διαγραφή κανενός ποσού.ii. Ελάχιστο ποσό μηνιαίας τοκοχρεωλυτικά υπολογισμένης δόσης 50 ευρώiii. Μέγιστος αριθμός δόσεων 36
β. Για συνολικές βεβαιωμένες στο Δημόσιο βασικές οφειλές προς ρύθμιση από 3.000.01€ έως 20.000€:
i. Διαγραφή του ογδόντα πέντε τοις εκατό (85% )των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής
ii. Ελάχιστο ποσό μηνιαίας τοκοχρεωλυτικά υπολογισμένης δόσης 50 ευρώ
iii. Μέγιστος αριθμός δόσεων 120V. Για συνολικές βεβαιωμένες στο Δημόσιο βασικές οφειλές προς ρύθμιση 20.000.01€ έως 50.000€:Το Δημόσιο χορηγεί ρυθμίσεις μόνο εφόσον ο οφειλέτης πληροί το εξής κριτήριο βιωσιμότητας:Ο λόγος του συνολικού έως 31.12.2016 χρέους προς όλους τους πιστωτές, στο οποίο δεν περιλαμβάνονται οι οφειλές που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ν. 4469/2017, απομειωμένου κατά το ποσό του υπό διαγραφή μέρους του κατά τα κατωτέρω, προς το εισόδημα, όπως καθορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 της Υ.Α. ΠΟΛ 1223/2017, είναι μικρότερος ή ίσος του 8.
Σημειώνεται ότι το Δημόσιο δύναται να προτείνει ρυθμίσεις ακόμα και χωρίς τη συνδρομή του κριτηρίου βιωσιμότητας, εφόσον διαθέτει, σύμφωνα με τις εσωτερικές του διαδικασίες, δική του μελέτη βιωσιμότητας, βάσει της οποίας το χρέος του οφειλέτη χαρακτηρίζεται ως βιώσιμο. Αυτό εφαρμόζεται και σε περίπτωση που προσκομίζεται μελέτη βιωσιμότητας που έχει καταρτισθεί από άλλον θεσμικό πιστωτή (Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα) ή από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα της περ. (ιδ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4469/2017 σε χρόνο μικρότερο του έτους πριν από την υποβολή της αίτησης για ρύθμιση.Για τη ρύθμιση των οφειλών ισχύουν οι εξής κανόνες:
i. Διαγραφή του ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής
ii. Διαγραφή του ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των απαιτήσεων του Δημοσίου από αυτοτελή πρόστιμα που δεν συμβεβαιώνονται με την κύρια οφειλή και έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση.
iii. Ελάχιστο ποσό μηνιαίας τοκοχρεωλυτικά υπολογισμένης δόσης 50 ευρώ
iv. Μέγιστος αριθμός δόσεων 120
• Σημείωση 1: Ως βάση υπολογισμού για τη διαγραφή του 85% των προσαυξήσεων λογίζονται οι προσαυξήσεις έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης που αντιστοιχούν στη βασική οφειλή όπως αυτή έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία εξέτασης του αιτήματος.
• Σημείωση 2: Ως βάση υπολογισμού για τη διαγραφή του 95% των βεβαιωμένων προστίμων λογίζεται η βασική οφειλή αυτών όπως έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία εξέτασης του αιτήματος
• Σημείωση 3: Με τους ανωτέρω υπολογισμούς διαγραφών προσδιορίζεται η συνολική απαίτηση του Δημοσίου π.χ στην περίπτωση οφειλέτη του Δημοσίου με μια βεβαίωση προστίμου ύψους 22.000 ευρώ στην οποία αντιστοιχούν προσαυξήσεις 8.000 ευρώ η συνολική παρούσα απαίτηση του Δημοσίου διαμορφώνεται σε 2.300 ευρώ (5%*22000 και 15%*8000).
• Σημείωση 4: Στα ανωτέρω όρια βασικών οφειλών συγκαταλέγονται και οι οφειλές υπέρ τρίτων καθώς και οι υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου στο πλαίσιο της αμοιβαίας συνδρομής.
3. Έλεγχος τυχόν αναπροσαρμογής της αρχικής τοκοχρεωλυτικής δόσηςΤο ποσό της αρχικής τοκοχρεωλυτικής μηνιαίας δόσης, που προκύπτει από την εφαρμογή των κανόνων ρύθμισης για κάθε μια εκ των τριών ανωτέρω κατηγοριών, συγκρίνεται με την μηνιαία ικανότητα αποπληρωμής που αντιστοιχεί σε όλα τα πρόσωπα που έχουν συνυποβάλει την αίτηση (οφειλέτη και συνοφειλέτες), και, εφόσον η τελευταία υπερτερεί, επιλέγεται αυτή ως τιμή ποσού πρώτης δόσης, με ανάλογη μείωση του αρχικά υπολογισθέντος πλήθους δόσεων. Πιο συγκεκριμένα, η μηνιαία ικανότητα αποπληρωμής προκύπτει από τον υπολογισμό της παραγράφου 4 του άρθρου 4 της Υ.Α. ΠΟΛ 1223/2017 και ισούται με το 2,75% του εισοδήματος του οφειλέτη και των συνοφειλετών που έχουν συνυποβάλει την αίτηση, όπως αυτό προσδιορίζεται βάσει της παρ. 3 του άρθρου 4 της παραπάνω υπουργικής απόφασης, που αντιστοιχεί στο λόγο των προς ρύθμιση απομειωμένων οφειλών προς το Δημόσιο προς τις συνολικές οφειλές προς όλους έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Στον παρανομαστή του ανωτέρω λόγου οι προς ρύθμιση οφειλές λαμβάνονται απομειωμένες.
4. Υπολογιστικά παραδείγματα α. Παράδειγμα 1
Οφειλέτης έχει συνολική οφειλή προς όλους τους πιστωτές έως 31.12.2016 ύψους 50.000 ευρώ με 40.000 ευρώ προς ρύθμιση στο Δημόσιο, από τα οποία 10.000€ αφορούν σε τόκους και προσαυξήσεις, 5.000€ αφορούν σε πρόστιμο του άρθρου 57 του Κ.Φ.Δ και αυτοτελές βεβαιωμένο πρόστιμο Κ.Β.Σ. 5.000€ (βασική οφειλή), συνεπώς η συνολική προς ρύθμιση απομειωμένη οφειλή προς το Δημόσιο διαμορφώνεται σε 21.750€ (40.000-5000- 85%*10.000-95%*5.000). Από τα οικονομικά στοιχεία του οφειλέτη των τριών τελευταίων χρήσεων προκύπτουν θετικά καθαρά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων. Ειδικότερα, η χρήση του έτους 2014 εμφανίζει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ύψους(ΕΒίΤϋΆ) 3.000€, η χρήση έτους 2015 θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ύψους (EBITDA) 2000€ και η τελευταία χρήση του έτους 2016 θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 1.000€.Ο μέσος όρος αποτελεσμάτων των χρήσεων με καθαρά θετικά αποτελέσματα (EBITDA), δηλαδή των χρήσεων 2014, 2015 2016, είναι (3000 + 2000 +1000)/3 = 2000€·Κατόπιν σύγκρισης αυτού με το αποτέλεσμα της τελευταίας χρήσης 2016 επιλέγεται η μεγαλύτερη τιμή, δηλαδή 2000€ που αντιστοιχεί στο μέσο όρο των χρήσεων 2014, 2015 και 2016.Το συνολικό έως 31.12.2016χρέος προς όλους τους πιστωτές (50.000€), απομειωμένο κατά το ποσό του υπό διαγραφή μέρους του (18.250€), ήτοι 31.750€ προς το εισόδημα ύψους 2.000€ ισούται με δέκα πέντε και ογδόντα επτά εκατοστά (15,87), άρα ο λόγος είναι μεγαλύτερος του οκτώ (8), συνεπώς ο οφειλέτης θεωρείται μη βιώσιμος και δεν προτείνεται ρύθμιση. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να προταθεί από το Δημόσιο ρύθμιση, μόνο εφόσον αυτό διαθέτει, σύμφωνα με τις εσωτερικές του διαδικασίες, δική του μελέτη βιωσιμότητας, βάσει της οποίας το χρέος του οφειλέτη χαρακτηρίζεται βιώσιμο ή εφόσον έχει προσκομιστεί μελέτη βιωσιμότητας που έχει καταρτιστεί από άλλο θεσμικό πιστωτή ή από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα της περ. (ιδ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.4469/2017 σε χρόνο μικρότερο του έτους πριν την υποβολή της αίτησης (παρ.3 άρθρο 8 της ΠΟΛ 1223/2017).
Παράδειγμα 2 Οφειλέτης έχει συνολική έως 31.12.2016 οφειλή προς όλους τους πιστωτές ύψους 20.000€, από την οποία 6.000€ είναι προς ρύθμιση στο Δημόσιο με αφαιρούμενες απαιτήσεις ύψους 1800€, συνεπώς υπόλοιπο συνολικής προς ρύθμιση απομειωμένης οφειλής 4200€. Τα χρέη μετά την 31.12.2016 και έως την ημερομηνία αίτησης είναι 500€ προς το Δημόσιο και 2.000 ευρώ προς τους λοιπούς πιστωτές.Από τα οικονομικά στοιχεία του οφειλέτη των τριών τελευταίων χρήσεων (2016, 2015 και 2014) προκύπτει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στη τελευταία και προτελευταία χρήση (2016 και 2015, αντίστοιχα) και αρνητικό στην προηγούμενη αυτών (2014). Ειδικότερα, η τελευταία χρήση του έτους 2016 εμφανίζει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 3.000€, η χρήση έτους 2015 θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 1.000€ και η χρήση 2014 αρνητικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 1.000€.Ο μέσος όρος αποτελεσμάτων των χρήσεων με τα μεγαλύτερα καθαρά θετικά αποτελέσματα (EBITDA), δηλαδή των χρήσεων 2016 και 2015, είναι (3000 +1000)/2 =2000€Κατόπιν σύγκρισης αυτού με το αποτέλεσμα της τελευταίας χρήσης 2016 επιλέγεται η μεγαλύτερη τιμή, δηλαδή 3.000€ της χρήσης 2016.Το κριτήριο βιωσιμότητας δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή, επειδή η βασική προς ρύθμιση οφειλή είναι κάτω από 20.000€. Δεν πραγματοποιείται επίσης ο έλεγχος βάσει της παρ. 2 του άρθρου 8 της Υ.Α. ΠΟΛ 1223/2017, δηλαδή το αν η συνολική περιουσία του οφειλέτη υπερβαίνει το εικοσιπενταπλάσιο (25πλάσιο) της προς ρύθμιση συνολικής οφειλής προς το Δημόσιο δεδομένου ότι η τελευταία δεν υπερβαίνει τις 20.000 €.Η αρχική μηνιαία τοκοχρεωλυτική δόση που προκύπτει αρχικά είναι ύψους 43,71€1, υπολογιζόμενη με ετήσιο επιτόκιο 5%+3mEuribor(έστω 0,327%)=5%-0.327%=0.04673 και σε 120 μηνιαίες δόσεις. Επειδή το ποσό της δόσης είναι μικρότερο από 50€ θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί ο αριθμός των δόσεων λύνοντας τον τύπο της ΠΑ ως προς πλήθος δόσεων (n) και θέτοντας ως ποσό μηνιαίας δόσης τα 50 ευρώ. Το ακέραιο μέρος της λύσης (101,44) αντιστοιχεί στο πλήθος των δόσεων (101 δόσεις). Στη συνέχεια λύνουμε τον τύπο της ΠΑ ως προς το ποσό δόσης (C) θέτοντας ως πλήθος δόσεων το ακέραιο μέρος της λύσης (101 δόσεις) και το νέο ποσό πρώτης δόσης που προκύπτει είναι 50,18€.Δεδομένου ότι το 2,75% του επιλεγόμενου εισοδήματος (3.000€) επί το λόγο συμμετοχής των απομειωμένων προς ρύθμιση χρεών του Δημοσίου προς τα συνολικά χρέη προς όλους τους πιστωτές (του Δημοσίου απομειωμένων) έως την ημερομηνία αίτησης είναι2.75%* 3000* 4200/20000 -1800 + 500 + 2000 = 16.73€, άρα ποσό μικρότερο από την αρχική μηνιαία τοκοχρεωλυτική δόση ύψους 50,18 €, ο αριθμός των δόσεων παραμένει ίδιος (101 δόσεις).
Παράδειγμα 3 Έστω οφειλέτης Φ.Π. χωρίς πτωχευτική ικανότητα με α) συνολική έως 31.12.2016 οφειλή προς όλους τους πιστωτές 90.000 ευρώ, από την οποία τα 30.000 ευρώ είναι προς ρύθμιση στο Δημόσιο, και δεν υπάρχουν άλλα χρέη μετά την 31.12.2016 β) ρυθμιζόμενη συνολική απομειωμένη οφειλή όπως αναλύεται στις στήλες (1) έως (3) του Πίνακα 1 ύψους 23.850€ (στήλη 5) γ) περιουσία αξίας 180.000 ευρώ βάσει των υπολογισμών της παρ. 2 του άρθρου 4 της Υ.Α. ΠΟΛ 1223/2017 και δ) ετήσιο εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη βάσει των υπολογισμών της παρ. 3 του άρθρου 4 της Υ.Α. ΠΟΛ 1223/2017 ύψους 50.000€.Οι οφειλές του δύναται να ρυθμιστούν μετά τον έλεγχο των κατωτέρω βημάτων:Βήμα 1ο: Έλεγχος του κριτηρίου βιωσιμότητας. Ο λόγος του συνολικού έως 31.12.2016 χρέους προς όλους τους πιστωτές, απομειωμένου κατά το ποσό του υπό διαγραφή μέρους του, προς το εισόδημα, όπως αυτό υπολογίζεται βάσει της παρ. 3 του άρθρου 4 της Υ.Α. ΠΟΛ 1223/2017 πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος του 8, δηλαδή 83.850/50.000=1,67<8, επομένως ισχύει.Βήμα 2ο: Έλεγχος βάσει της παρ. 2 του άρθρου 8 της Υ.Α. ΠΟΛ 1223/2017. Η συνολική περιουσία του οφειλέτη δεν πρέπει να υπερβαίνει το εικοσιπενταπλάσιο (25πλάσιο) της προς ρύθμιση συνολικής οφειλής προς το Δημόσιο, δηλαδή 180.000< 750.000(25*30.000), επομένως ισχύει.Υπολογισμοί ρύθμισης: Συγκρίνουμε το ποσό της μηνιαίας τοκοχρεωλυτικής Α' δόσης (στήλη 7), που έχει προκύψει για παρούσα αξία ίση με τη ρυθμιζόμενη απομειωμένη απαίτηση ύψους 23.850€ (Στήλη 5) με το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό της παρ. 4 του άρθρου 4, δηλαδή το γινόμενο του 2,75% του επιλεγόμενου εισοδήματος επί το λόγο συμμετοχής των απομειωμένων προς ρύθμιση χρεών του Δημοσίου προς τα συνολικά χρέη προς όλους (του Δημοσίου απομειωμένων) έως την ημερομηνία αίτησης: 2,75%* 50.000* 23.850/90.000 - 6.150: = 391,10€ (στήλη 8), και βρίσκουμε ότι υπερβαίνει τοσυνολικό ποσό αρχικής Α' δόσης 248,20€ (στήλη 7), άρα πρέπει η τελική πρώτη δόση να διαμορφωθεί σε 391,10€ (στήλη 9). Περαιτέρω, το τελικό πλήθος δόσεων (Στήλη 10) προκύπτει από το ακέραιο μέρος της λύσης ως προς η(=πλήθος δόσεων=69,446399) του τύπου της ΠΑ ( για ποσό δόσης c=391,10 €), το οποίο σε περίπτωση ύπαρξης δεκαδικών προσαυξάνεται κατά μία (1) δόση. Το ποσό της τελευταίας (70ης) δόσης ισούται με το ποσό της νέας Α' τοκοχρεωλυτικής δόσης (=391,10€, Στήλη 7) επί το δεκαδικό μέρος του n (= 0,446399) και διαμορφώνεται σε 174,59€. Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι στην περίπτωση αναπροσαρμογής του δοσολογίου (αύξηση του ποσού της δόσης/ μείωσης του αρχικού πλήθους των δόσεων) βάσει της παρ. 4 του άρθρου 4 της Υ.Α. ΠΟΛ 1223/2017, ενδέχεται η τελευταία δόση της ρύθμισης να είναι μικρότερη από τις υπόλοιπες.
Παράδειγμα 4 Έστω οφειλέτης με α) συνολική έως 31.12.2016 οφειλή προς όλους τους πιστωτές 50.000 ευρώ, από την οποία τα 38.000 ευρώ είναι προς ρύθμιση στο Δημόσιο, τα δε χρέη μετά την 31.12.2016 και έως την ημερομηνία αίτησης είναι 1000€ προς το Δημόσιο και 3.000 ευρώ προς λοιπούς πιστωτές β) ρυθμιζόμενη συνολική απομειωμένη οφειλή όπως αναλύεται στις στήλες (1) έως (3) του Πίνακα 2, ύψους 30.900€(στήλη 5) γ) θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) επιχείρησης του τελευταίου έτους 20.000 € που είναι μεγαλύτερο από το μέσο όρο της τριετίας και περιουσία αξίας 250.000 ευρώ βάσει των υπολογισμών της παρ. 2 του άρθρου 4 της Υ.Α. ΠΟΛ 1223/2017 δ) συνοφειλέτη (μη επιτηδευματία) που συνυποβάλλει την αίτηση ως συνυπεύθυνος για το ποσό των 10.000 ευρώ, με μέσο όρο του πραγματικού δηλωθέντος κατά τις τρεις τελευταίες φορολογικές περιόδους εισοδήματός του ύψους 15.200 ευρώ και περιουσία αξίας 120.000 ευρώ, βάσει των υπολογισμών της παρ. 2 του άρθρου 4 της Υ.Α. ΠΟΛ1223/2017.Βήμα 1ο: Εύρεση του συνολικού(οφειλέτη και συνοφειλέτη) εισοδήματος. Το συνολικό εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της παρ. 4 του άρθρου 4 είναι: ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΦΕΙΛΕΤΗ = EBITDA ΟΦΕΙΛΕΤΗ + ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝΟΦΕΙΛΕΤΗ * ΠΟΣΟ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΕΣ Δηλαδή, το συνολικό εισόδημα οφειλέτη και συνοφειλέτη =20000+15.200*(10.000/38.000)=20.000+4.000=24.000 ευρώ.Βήμα 2ο: Εύρεση της συνολικής (οφειλέτη και συνοφειλέτη) περιουσίας. Η συνολική περιουσία που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της παρ. 2 του άρθρου 8 είναι: ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ+ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΥΝΟΦΕΙΛΕΤΗ ΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ, δηλαδή 250.000 (οφειλέτης)+10.000 (συνοφειλέτης)=260.000 ευρώ.Βήμα 3ο: Έλεγχος του κριτηρίου βιωσιμότητας. Ο λόγος του συνολικού έως 31.12.2016 χρέους προς όλους τους πιστωτές, απομειωμένου κατά το ποσό του υπό διαγραφή μέρους του προς το συνολικό εισόδημα (οφειλέτη+συνοφειλέτη), όπως αυτό υπολογίζεται βάσει της παρ. 3 του άρθρου 4, πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος του 8, δηλαδή 42.900/24.000=1,78<8, επομένως ισχύει.Βήμα 4ο: Έλεγχος βάσει της παρ. 2 του άρθρου 8 της ΠΟΛ 1223/2017. Η συνολική περιουσία του οφειλέτη και του συνοφειλέτη δεν πρέπει να υπερβαίνει το εικοσιπενταπλάσιο (25πλάσιο) της προς ρύθμιση συνολικής οφειλής προς το Δημόσιο, δηλαδή 260.000<950.000(25*38.000), επομένως ισχύει.Βήμα 5ο: Υπολογισμοί ρύθμισης: Συγκρίνουμε το ποσό της μηνιαίας τοκοχρεωλυτικής Α' δόσης (στήλη 7) που έχει προκύψει για παρούσα αξία ίση με τη ρυθμιζόμενη απομειωμένη απαίτηση ύψους 30.900€ (Στήλη 5) με το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό της παρ. 4 του άρθρου 4, δηλαδή με το γινόμενο:2,75% * ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΦΕΙΛΕΤΗ * (ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΟΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ/ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ) δηλαδή, 2,75%* 24000*[30900/(54000-7100)]=434,84 ευρώ. Καθώς το ποσό της Α' δόσης (στήλη 7) είναι μικρότερο από τα 434,84 ευρώ (στήλη 8), η Α' δόση αναπροσαρμόζεται στα 434,84 ευρώ (στήλη 9), με αντίστοιχη μείωση των δόσεων από 120 σε 83 δόσεις.(στήλη 10)
Υπαγωγή στη ρύθμιση - Υλοποίηση αυτής
Η αποδοχή από τον αιτούντα της λύσης ρύθμισης που προτείνεται από τη Φορολογική Διοίκηση πρέπει να γίνει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την πρόταση.
Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την αποδοχή της πρότασης ρύθμισης από τον αιτούντα. Επισημαίνεται ότι η παρακράτηση επί αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν, ο συμψηφισμός κατά τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν, αλλά και ποσά που αποδίδονται από επιβολή κατάσχεσης απαιτήσεων στα χέρια τρίτων ή άλλη πράξη αναγκαστικής είσπραξης δεν εξομοιώνονται με καταβολή πρώτης δόσης ρύθμισης, καθώς τούτο δεν προβλέπεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, αλλά τα ως άνω αποδιδόμενα ποσά καλύπτουν δόση ή δόσεις της ήδη υφιστάμενης ρύθμισης, με τα τυχόν ευεργετήματα της πρόωρης εξόφλησης αυτής, εφόσον δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση για την έκδοση του αποδεικτικού ενημερότητας/βεβαίωσης οφειλής, πρέπει να ελέγχεται η συνδρομή του συνόλου των προϋποθέσεων χορήγησης αυτών.
Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα αρχής γενομένης από την ημερομηνία αποδοχής της πρότασης ρύθμισης.
Ο τοκοχρεωλυτικός υπολογισμός των δόσεων αφορά στη διαμόρφωση του ποσού των μηνιαίων δόσεων. Η πίστωση των ποσών πραγματοποιείται με τρέχοντα συνεισπραττόμενα.
Η διαγραφή βασικής οφειλής των προστίμων γίνεται κατά σειρά παλαιότητας αυτών από την παλαιότερη οφειλή προς τη νεότερη. Η διαγραφή των βασικών οφειλών και η απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της ολοσχερούς αποπληρωμής των ρυθμιζόμενων οφειλών.
Η διαγραφή βασικής οφειλής των προστίμων αφορά μόνο στα πρόστιμα που βεβαιώθηκαν από τη Φορολογική Διοίκηση και όχι από τρίτους. Η διαγραφή αφορά ιδίως στα εξής πρόστιμα, εφόσον επιβάλλονται αυτοτελώς και δεν συμβεβαιώνονται με την κύρια οφειλή:α. του άρθρου 54, της παρ. 6 του άρθρου 54Α, των άρθρων 55, 56, 58 και 58Α του ν. 4174/2013,β. των άρθρων 4, 5, 6, 7 και 8 του ν. 2523/1997,γ. της παραγράφου 4 του άρθρου 16 και του άρθρου 19 του ν. 3634/2008,δ. των άρθρων 30, 31 και 33 του ν.820/1978,ε. του άρθρου 117 του ν.δ.118/1973,στ. του άρθρου 15 του α.ν.1521/1950,ζ. του άρθρου 49 του ν. 3842/2010 (ΦΑΠ),θ. του άρθρου 33 του ν. 2459/1997 (ΦΜΑΠ),θ. της παραγράφου 11 του άρθρου 31, της παραγράφου 2 του άρθρου 36 και των παραγράφων 4, 5 και 7 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994, ι. του άρθρου 7 του ν. 4337/2015, ια. του άρθρου 10 του ν. 1809/1988,ιβ. της παραγράφου 4 του άρθρου 47, των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 48, τηςπαραγράφου 1 του άρθρου 50 του ν. 1642/1986,ιγ. του άρθρου Πρώτου Υποπαράγραφος Ε7 του ν. 4093/2012.ιδ. του άρθρου 143, των παραγράφων 3,7,8 και 9 του άρθρου 144 και της παραγράφου 1 του άρθρου 146 του ν.2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας).
Αποτελέσματα υπαγωγής και συμμόρφωσης στη ρύθμιση
1. Αυτοδίκαιη απώλεια υφιστάμενων ρυθμίσεωνΗ υπαγωγή σε ρύθμιση της Υ.Α. ΠΟΛ 1223/2017 συνεπάγεται την αυτοδίκαιη απώλεια τυχόν υφιστάμενων ρυθμίσεων για τις ίδιες οφειλές για τον οφειλέτη και τον συνοφειλέτη που συνυπέβαλε αίτηση υπαγωγής. Στην περίπτωση που στην υφιστάμενη ρύθμιση τμηματικής καταβολής συμπεριλαμβάνονται και οφειλές που δεν μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση της Υ.Α. ΠΟΛ 1223/2017 (όπως βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση οφειλές μετά την 31.12.2016), αυτές συνεχίζουν να ακολουθούν τους όρους της ήδη χορηγηθείσας ρύθμισης τμηματικής καταβολής.Επισημαίνεται ότι τυχόν υφιστάμενη ρύθμιση για τις ίδιες οφειλές η οποία είχε χορηγηθεί κατόπιν αίτησης από συνοφειλέτη που δεν συνυπέβαλε αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση της Υ.Α. ΠΟΛ 1223/2017 συνεχίζει να υφίσταται σε ό,τι αφορά αυτόν τον συνοφειλέτη, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τη διέπουν.
2. Ευεργετήματα για τον οφειλέτηΗ υπαγωγή και συμμόρφωση στη ρύθμιση παρέχει στον οφειλέτη επί των ρυθμιζόμενων οφειλών τα ακόλουθα ευεργετήματα:i. Δεν υπολογίζονται περαιτέρω τόκοι και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής δεν υπολογίζονται τα πρόστιμα του άρθρου 57 του ν.4174/2013 (ΚΦΔ) και του άρθρου 6 του ν.δ. 356/1974.ii. Αποδεικτικό ενημερότητας χορηγείται για οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση της Υ.Α. ΠΟΛ 1223/2017, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 12 του Κ.Φ.Δ. και των κατ' εξουσιοδότηση εκδοθεισών αποφάσεων ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1274 & 1275/2013 (ΦΕΚ 3398 Β'), όπως ισχύουν.Επισημαίνεται ότι:α. σε περίπτωση που ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας, δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν προς διαγραφή οφειλές, όπως αυτές προσδιορίζονται στη ρύθμιση. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση χορήγησης βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του ΚΦΔ. β. δεν χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας σε συνοφειλέτη που δεν συνεπέβαλε αίτηση ρύθμισης της Υ.Α. ΠΟΛ 1223/2017 από κοινού με τον οφειλέτη, εκτός κι αν ο ίδιος τακτοποιήσει με νόμιμο τρόπο (ρύθμιση τμηματικής καταβολής, αναστολή είσπραξης) τις οφειλές αυτές.iii. Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για το αδίκημα του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α'43) και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο αυτό ή, εφόσον άρχισε, η εκτέλεσή της διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος, χωρίς να ισχύει ο χρονικός περιορισμός της παραγράφου 3 του άρθρου 113 του Π.Κ.iv. Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών και ακινήτων του οφειλέτη. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για ληξιπρόθεσμες δόσεις της ρύθμισης, καθώς και για κατασχέσεις στα χέρια τρίτων, που έχουν επιβληθεί έως την υπαγωγή στη ρύθμιση, τα αποδιδόμενα όμως από αυτές ποσά λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ήδόσεων της ρύθμισης, εφόσον καταβάλλονται εντός της προθεσμίας αυτών και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.
3. Ευεργετήματα για συνοφειλέτες. Σε περίπτωση που την αίτηση ρύθμισης της παρούσας υποβάλλουν, από κοινού με τον οφειλέτη και πρόσωπα που ευθύνονται αλληλεγγύως με αυτόν για το σύνολο ή μέρος των ρυθμιζόμενων οφειλών, τα παραπάνω ευεργετήματα παρέχονται και στα πρόσωπα αυτά. Επομένως, συνοφειλέτες που δεν συμπράττουν στην αίτηση δεν απολαμβάνουν των ευεργετημάτων αυτών.
4. Δικαιώματα του ΔημοσίουΤο Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα και μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση: i. να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη και του συνοφειλέτη που υπέβαλε αίτηση ρύθμισης από κοινού με τον οφειλέτη, κατά του - εν στενή εννοία - Δημοσίου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 42 του ΚΦΔ και στο άρθρο 83 του ΚΕΔΕ, όπως ισχύουν. Επισημαίνεται ότι:α. Εφόσον η γενεσιουργός αιτία της ανωτέρω απαίτησης κατά του Δημοσίου ανάγεται σε χρόνο προγενέστερο της ρύθμισης της Υ.Α. ΠΟΛ 1223/2017, με το συμψηφισμό πιστώνονται, κατά σειρά προτεραιότητας, οφειλές εκτός ρύθμισης, δόσεις άλλων ρυθμίσεων βεβαιωμένων χρεών στη Φορολογική Διοίκηση, δόσεις της ρύθμισης και, τέλος, εφόσον έχουν εξαντληθεί οι λοιπές βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση οφειλές, οι προβλεπόμενες στη ρύθμιση προς διαγραφή/απαλλαγή οφειλές σε αυτή. β. Εφόσον η γενεσιουργός αιτία της ανωτέρω απαίτησης κατά του Δημοσίου ανάγεται σε χρόνο μεταγενέστερο της ρύθμισης, με το συμψηφισμό πιστώνονται, κατά σειρά προτεραιότητας οι δόσεις της ρύθμισης της Υ.Α. ΠΟΛ 1223/2017, δόσεις άλλων ρυθμίσεων που βεβαιωμένων χρεών στη Φορολογική Διοίκηση και οφειλές εκτός ρυθμίσεων.Τυχόν υπόλοιπο ποσό επιστρέφεται στον οφειλέτη με βάση τα ισχύοντα στην Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1116/2013.ii. να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και συνοφειλετών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη,iii. να προβαίνει σε ελέγχους ακρίβειας των στοιχείων που δήλωσε ο οφειλέτης, έως και ένα έτος μετά την αποπληρωμή και σε περίπτωση διαπίστωσης σημαντικών αποκλίσεων από τα πραγματικά, να προβαίνει μονομερώς σε έκπτωσή του από τη ρύθμιση και αναβίωση των οφειλών σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης μαζί με τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Ποσά που καταβλήθηκαν σε συμμόρφωση προς τη ρύθμιση αφαιρούνται από τις απαιτήσεις που αναβίωσαν.5. Αναστολή παραγραφής ρυθμιζόμενων οφειλών:Με την υπαγωγή στη ρύθμιση αναστέλλεται η παραγραφή των ρυθμιζόμενων οφειλών καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος αυτής και δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο έτους από τη λήξη της αναστολής.Επισημαίνεται ότι η διάρκεια της ρύθμισης των βεβαιωμένων οφειλών υπέρ αλλοδαπού δημοσίου κατόπιν αιτήσεων αμοιβαίας συνδρομής στην είσπραξη δεν δύναται να υπερβαίνει την ημερομηνία παραγραφής, όπως αυτή ορίζεται από το αλλοδαπό δημόσιο.
Απώλεια της ρύθμισης 1. Λόγοι απώλειας της ρύθμισης.
Η ρύθμιση απόλλυται όταν συντρέξει τουλάχιστον ένας από τους παρακάτω λόγους:i. μη καταβολή δόσεων ή μερική καταβολή δόσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται στην ρύθμιση, έως τη συμπλήρωση του ποσού που αντιστοιχεί σε τρεις (3) δόσεις,ii. παράλειψη του οφειλέτη να υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας, εντός τριών (3) μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους,iii. παράλειψη του οφειλέτη να εξοφλήσει ή να τακτοποιήσει με νόμιμο τρόπο, με αναστολή είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής τις οφειλές του προς το Δημόσιο ή υπέρ τρίτων που εισπράττονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, οι οποίες βεβαιώθηκαν μετά την 31 Δεκεμβρίου 2016, εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση ή, προκειμένου για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση, εντός εξήντα (60) ημερών από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.
2. Συνέπειες απώλειας της ρύθμιση.
Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης για οποιονδήποτε από τους παραπάνω λόγους, το σύνολο της οφειλής που παραμένει ανεξόφλητο καθίσταται αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης, μαζί με τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.tanea.gr

Την υποχρέωση των Δήμων για τη χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας και γάλακτος στις καθαρίστριες σχολικών μονάδων που απασχολούνται με σύμβαση έργου, αποσαφηνίζει εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΛΕΝ465ΧΘ7-5ΓΒ) προς τους Δήμους της Χώρας, την οποία υπογράφει ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΣ, η συγκεκριμένη επισήμανση κρίθηκε απαραίτητη για λόγους ορθής εφαρμογής του νόμου, έπειτα από σχετικά ερωτήματα, καθώς και από παρατηρήσεις προερχόμενες από τα συνδικαλιστικά όργανα των εργαζομένων του χώρου για τη μη χορήγηση των ΜΑΠ από ορισμένους Δήμους.

Υπενθυμίζεται ότι το επίμαχο θέμα ρυθμίζεται από τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 97 του ν. 4483/2017.

Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ’ αριθ. 1364/12-02-2018 Α’ Απόφαση, αύξησε το κονδύλι προς τους Δήμους, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων μέσω των Σχολικών Επιτροπών, στα 28 εκατ. ευρώ για το 2018, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων και τις αυξημένες υποχρεώσεις των Δήμων για την κάλυψη δαπανών των ΜΑΠ και του γάλακτος των καθαριστριών με σύμβαση έργου.

Ειδικότερα στην απόφαση σημειώνεται:

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 97 του ν. 4483/2017 «οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, καθώς και οι συμβασιούχοι μίσθωσης έργου των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών που απασχολούνται στις εργασίες που αναφέρονται στην αριθ. 53361/11.10.2006 κ.υ.α. (1503 Β΄), όπως ισχύει, δικαιούνται των αντίστοιχων Μ.Α.Π., με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση».

Σε συνέχεια ερωτημάτων που περιήλθαν στην υπηρεσία μας και αφορούν στη χορήγηση των Μέσων Ατομικής Προστασίας στις καθαρίστριες που απασχολούνται με συμβάσεις μίσθωσης έργου στις σχολικής μονάδες της Χώρας μέσω των σχολικών επιτροπών, σας επισημαίνουμε ότι, όπως προκύπτει από τη ρητή γραμματική διατύπωση της άνω διάταξης, η οποία αναφέρεται στους συμβασιούχους μίσθωσης έργου εν γένει
και χωρίς διάκριση, αλλά και για λόγους ίσης μεταχείρισης προσωπικού, το οποίο απασχολείται στους ίδιους χώρους εργασίας με την ίδια ειδικότητα και τα ίδια καθήκοντα, το προσωπικό αυτό λαμβάνει τα Μ.Α.Π. από το έτος 2018 και μετά την ισχύ του ν.4483/2017 (Α΄107/31-7-2017).

Προς τούτο, το Υπουργείο Εσωτερικών, με την υπ΄ αριθ. 1364/12-02-2018 Α΄ Απόφαση Κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2018 προς τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους, προχώρησε στην αύξηση του σχετικού κονδυλίου, το οποίο ανήλθε στο ποσό των 28.000.000,00 ευρώ, έχοντας λάβει υπόψη μεταξύ άλλων και τις αυξημένες υποχρεώσεις των Δήμων για την κάλυψη δαπανών των ΜΑΠ και του γάλακτος των καθαριστριών με σύμβαση έργου, δυνάμει της προαναφερθείσας διάταξης.

Οι σχετικές υποχρεώσεις, άλλωστε, αναφέρονται ρητά μεταξύ των δαπανών των σχολικών επιτροπών και στο άρθρο 1 παρ. 6 της Υπουργικής Απόφασης οικ. 1940/02-02-2018 (Β΄310), με την οποία αντικαταστάθηκε η περ. γ΄ της παρ. 12 του άρθρου 3 της ΥΑ 8440/2011 (Β΄318) «καθορισμός Λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».

Παρακαλούμε όπως άμεσα κοινοποιήσετε το παρόν στους Δήμους της χωρικής σας αρμοδιότητας, προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα σε αυτήν.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

http://www.aftodioikisi.gr/

Με υπογραφή του υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθού, κυκλοφόρησε εγκύκλιος με όσα ισχύουν για την απαγόρευση καπνίσματος, για όλους τους χώρους, αλλά και για τις λοιπές απαγορεύσεις.

Στην εγκύκλιο περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις για τα τουριστικά καταλύματα.
Η εγκύκλιος
Η εγκύκλιος, έχει ως εξής:
«…Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνουμε και εφιστούμε την προσοχή για την ορθή και αυστηρή τήρηση των κατωτέρω:
Α. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
Με το Ν. 3730/2008, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τα άρθρα 17 και 32 του Ν. 3868/2010, το άρθρο 35 του Ν. 3896/2010, το άρθρο 80 του Ν. 3918/2011 και το άρθρο 96 του Ν 4472/2017, απαγορεύεται:
1.α) η πώληση προϊόντων καπνού σε ανηλίκους και από ανηλίκους, β) η τοποθέτηση προϊόντων καπνού σε προθήκες επιχειρήσεων μαζικής εστίασης και επιχειρήσεων αναψυχής, γ) η κατασκευή, προβολή, εμπορία και πώληση αντικειμένων που έχουν την εξωτερική μορφή προϊόντων καπνού, δ) η διαφήμιση και πώληση προϊόντων καπνού σε χώρους Υπηρεσιών Υγείας και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, καθώς και στα κυλικεία των Ιδρυμάτων και των Υπηρεσιών αυτών, ε) η πώληση προϊόντων καπνού και το κάπνισμα σε χώρους παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και παιχνιδιών τεχνητής νοημοσύνης και στ) η κατανάλωση προϊόντων καπνού σε κλειστούς
χώρους διεξαγωγής αθλοπαιδιών, ομαδικών αθλημάτων και αθλητικών εκδηλώσεων, ζ) η κάθε είδους διαφήμιση και προώθηση προϊόντων καπνού σε όλους τους εξωτερικούς, υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους. Εξαιρούνται οι εσωτερικοί χώροι των σημείων πώλησης προϊόντων καπνού. Ως εξωτερικός χώρος νοείται και η πρόσοψη και λοιπές πλευρές του κουβουκλίου, οι τέντες και ο περιβάλλων χώρος του περιπτέρου. Οι υπαίθριοι χώροι λογίζονται κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α’).
Στους εσωτερικούς χώρους περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι κινηματογράφοι, τα θέατρα, οι στρατιωτικές μονάδες, τα Δικαστήρια, όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα ξενοδοχεία και πάσης φύσεως τουριστικά καταλύματα, καθώς και τα εμπορικά καταστήματα, η) η προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων προϊόντων καπνού στους κινηματογράφους.
2. α) Κάθε συνοδευτική ένδειξη σε συσκευασίες προϊόντων καπνού, καθώς και κάθε μορφή
διαφημιστικής προβολής ή καταχώρισης, σύμφωνα με τις οποίες η χρήση των προϊόντων καπνού εμφανίζει μειωμένο κίνδυνο για την υγεία και (β) η κυκλοφορία προϊόντων, που διατίθενται για τη διακοπή του καπνίσματος.
3. Η πώληση προϊόντων καπνού με μηχανήματα αυτόματης πώλησης, καθώς και η πώληση
μεμονωμένων σιγαρέτων ή σιγαρέτων σε συσκευασία μικρότερη των είκοσι τεμαχίων.
4. Η δωρεάν διανομή προϊόντων καπνού, με εξαίρεση τη διανομή που γίνεται για σκοπούς
έρευνας αγοράς. Πέρα από τις λοιπές απαγορευτικές ή περιοριστικές διατάξεις, απαγορεύεται πλήρως το κάπνισμα και η κατανάλωση προϊόντων καπνού στους ακόλουθους χώρους: (α) σε όλους τους δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, κλειστούς ή στεγασμένους, που χρησιμοποιούνται για την παροχή εργασίας, (β) σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδίως τα καταστήματα παρασκευής και προσφοράς φαγητών, ποτών, γλυκισμάτων, κάθε είδους παρασκευασμάτων γάλακτος, μικτών καταστημάτων και κέντρων διασκέδασης εξαιρουμένων των εξωτερικών τους χώρων, σε περίπτωση που είναι περιμετρικά ανοικτοί σε δύο πλευρές τουλάχιστον. Ως «εσωτερικός χώρος» νοείται και το αίθριο ή ο χώρος με συρόμενη ή αποσπώμενη οροφή, όπως και κάθε χώρος, με σκέπαστρο και ταυτόχρονα κλεισμένος με οποιονδήποτε τρόπο περιμετρικά (γ) στους παντός είδους κλειστούς χώρους αναμονής, (δ) στα αεροδρόμια, εξαιρουμένων των χώρων που ειδικά θα προσδιοριστούν για τους καπνιστές, (ε) στους
σταθμούς μεταφορικών μέσων και επιβατικών σταθμών λιμένων, (στ) στα παντός είδους κυλικεία, (ζ) στα παντός είδους μέσα μαζικής μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων των επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, με μετρητή (ταξί) και αγοραίων, η) στα πάσης φύσεως αυτοκίνητα, ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης, όταν επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των 12 ετών.
Στους χώρους πώλησης προϊόντων καπνού αναρτάται σε εμφανές σημείο ένδειξη σχετικά με την απαγόρευση πώλησης προϊόντων καπνού σε ανηλίκους.
Η τοποθέτηση προϊόντων καπνού είναι επιτρεπτή σε προθήκες οι οποίες βρίσκονται εντός του καταστήματος μετά το χώρο των ταμείων και στις οποίες παρέχεται πρόσβαση με τη μεσολάβηση προσωπικού του καταστήματος, τηρουμένων των διατάξεων της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
Εξαιρούνται τα καταστήματα αφορολόγητων ειδών, τα περίπτερα και τα καταστήματα που πωλούν αποκλειστικά προϊόντα καπνού.
Με το Ν. 4254/2014, άρθρο 1 υποπαράγραφος Ι6, που αντικατέστησε την παρ. 2 του άρθρου 45 του Ν. 3986/2011, κατ’ εξαίρεση, στα καζίνο και στα κέντρα διασκέδασης με ζωντανή μουσική εμβαδού άνω των 300 τ.μ. και στα καταστήματα όπου νομίμως διεξάγονται τυχερά παίγνια, μπορούν να δημιουργούνται χώροι καπνιζόντων, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού εμβαδού του καταστήματος. Για τη δημιουργία τέτοιων χώρων καταβάλλεται ετήσιο τέλος
ποσού διακοσίων (200) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Για την τήρηση της συγκεκριμένης διάταξης και τις ειδικότερες λεπτομέρειες της διαδικασίας εφαρμόζεται προς το παρόν η υπ. αρ. πρωτ.Υ1/Γ.Π.οικ.134274/23-11-2011 (ΦΕΚ Β΄2931) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ενώ σχεδιάζεται η παρέμβαση των αρμόδιων διοικητικών αρχών για τη βελτίωση και διόρθωση, όπου απαιτείται, του ρυθμιστικού αυτού πλαισίου.
Σύμφωνα με αυτή, επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι: α) ο χώρος καπνιζόντων πρέπει να έχει μέγιστο εμβαδόν έως το 1/2 των τετραγωνικών του ωφέλιμου εμβαδού του καταστήματος (αίθουσα πελατών), β) να διακρίνεται σαφώς από τους χώρους μη καπνιζόντων με κατάλληλη σήμανση και γ) στους λοιπούς χώρους πρέπει να τοποθετηθεί σήμανση ότι απαγορεύεται πλήρως το κάπνισμα.
Επιπρόσθετα, δυνάμει της υπ. αρ. Υ1/Γ.Π./οικ.76017 (ΦΕΚ 1001/τ.Β`/2002) Απόφασης του Υπουργού Υγείας, ειδικότερα απαγορεύεται το κάπνισμα:
α. Σε όλα τα κτίρια όπου στεγάζονται Γραφεία Δημοσίων Υπηρεσιών, Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύονται και επιχορηγούνται από το Κράτος, Οργανισμοί και άλλα Ιδρύματα (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., ΕΛ.ΤΑ. κ.λπ).
β. Σε όλες τις μονάδες παροχής Υπηρεσιών Υγείας, όπως: 1) Νοσοκομεία, 2) Ιδιωτικές Κλινικές, 3) Κέντρα Υγείας, 4) Περιφερειακά Ιατρεία, 5) Δημοτικά Ιατρεία, 6) Ιατρεία Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, 7) Ιδιωτικά Ιατρεία – Οδοντιατρεία, 8) Φαρμακεία, 9) Λοιπές μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.), 10) Σε κάθε άλλο χώρο που δεν αναφέρεται παραπάνω, όπου παρέχονται υπηρεσίες υγείας.
γ. Σε όλους τους χώρους που παρέχεται εκπαίδευση όπως: 1) Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημόσια ή Ιδιωτικά), 2) Σχολεία Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δημόσια ή Ιδιωτικά), 3) Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά Ιδρύματα και γενικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευση, 4) Φροντιστήρια.
δ. Στα νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθμούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδότοπους.
ε. Σε κλειστούς χώρους διεξαγωγής αθλοπαιδιών, ομαδικών αθλημάτων και αθλητικών
εκδηλώσεων.
ζ. Στους κλειστούς ή στεγασμένους χώρους των χώρων παροχής υπηρεσιών διαδικτύου.
Υπεύθυνοι για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων είναι για τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και τις Ιδιωτικές Κλινικές, οι Διοικητές και οι Διοικητικοί Διευθυντές. Για τους άλλους χώρους, οι άμεσοι προϊστάμενοι των υπηρεσιών των χώρων στέγασης αυτών. Για τους λοιπούς χώρους των ιδιωτικών επιχειρήσεων, οι υπεύθυνοι εκμετάλλευσης αυτών.
Με το Ν. 4419/2016 ενσωματώθηκε στην εθνική έννομη τάξη η Οδηγία 2014/40/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων. Θα πρέπει να καταστεί απολύτως σαφές για την ορθή εφαρμογή του νόμου, τόσο από τους πολίτες και τους υπευθύνους διάθεσης στην αγορά, όσο και από τα ελεγκτικά όργανα, κατά τη διαδικασία διαπίστωσης των αντίστοιχων παραβάσεων, ότι όσον αφορά στα ηλεκτρονικά τσιγάρα, στα νέα προϊόντα καπνού και στα φυτικά προϊόντα για κάπνισμα, όπως αυτά ορίζονται από τον ανωτέρω νόμο, αυτά εξομοιώνονται με τα προϊόντα καπνού, ως προς τη χρήση, πώληση και διαφήμιση τους. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 23 αυτού, για την πώληση και διαφήμιση προϊόντων καπνού, νέων προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικού τσιγάρου και φυτικών προϊόντων για κάπνισμα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3730/2008 και οι διατάξεις του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. Γ.Π. οικ. 104720/2010 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισμού και Τουρισμού. Επίσης, έχουν εφαρμογή στα προϊόντα καπνού, στα νέα προϊόντα καπνού, στο ηλεκτρονικό τσιγάρο και στα φυτικά προϊόντα για κάπνισμα και οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ1/Γ.Π.οικ. 81348/2005 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Επικρατείας. Αντίστοιχα, δυνάμει του άρθρου 24 για τη χρήση προϊόντων καπνού, νέων προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικού τσιγάρου και φυτικών προϊόντων για κάπνισμα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3730/2008 και οι διατάξεις του άρθρου 3 της υπ’ αριθμόν Γ.Π. οικ. 104720/2010 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισμού και Τουρισμού. Επίσης, έχουν εφαρμογή στα προϊόντα καπνού, στα νέα προϊόντα καπνού, στο ηλεκτρονικό τσιγάρο και στα φυτικά προϊόντα για κάπνισμα και οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ1/Γ.Π./οικ.76017/2002 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και οι διατάξεις της υπ’ αριθμόν Υ1/Γ.Π/οικ 93828/2011 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως έχει τροποποιηθεί.
Περαιτέρω, ο Ν. 4419/2016, καθορίζει τις ειδικότερες προϋποθέσεις, προδιαγραφές και
διαδικασίες που θα πρέπει να τηρούνται όσον αφορά στα προϊόντα καπνού και τα συναφή προϊόντα, προκειμένου να διατίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία, όπως είναι οι μέγιστες επιτρεπόμενες εκπομπές για πίσσα, νικοτίνη, μονοξείδιο του άνθρακα (προϊόντα καπνού), τα επιτρεπόμενα συστατικά και οι επιτρεπόμενες περιεκτικότητες αυτών, οι απαραίτητες πληροφορίες κοινοποίησης των συστατικών και προσθέτων και λοιπών στοιχείων, οι επισημάνσεις και οι συσκευασίες των προϊόντων, οι προειδοποιήσεις (γενικές ή συνδυασμένες), η εμφάνιση το περιεχόμενο και η παρουσίασή τους, η διαδικασία πώλησης και ο τρόπος διάθεσης στην αγορά, κλπ. Καθίσταται σαφές ότι για πρώτη φορά με το νόμο αυτό επιχειρείται να αντιμετωπιστεί δραστικά και συνολικά και με τρόπο ενιαίο και ομοιόμορφο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όχι μόνο κρατών – μελών, ο έλεγχος επί των προϊόντων καπνού και των συναφών προϊόντων για την προστασία της δημόσιας Υγείας, καθώς και επιμέρους πτυχών της κυκλοφορίας τους.
Για το λόγο αυτό στο άρθρο 23 ορίζονται σαφώς οι αρμόδιες εθνικές αρχές επιφορτισμένες με το έργο της υλοποίησης των στόχων που θέτει ο Νόμος, καθώς και οι αρχές εποπτείας της αγοράς, όσον αφορά στον έλεγχο της τήρησης των επιμέρους διατάξεων. Πιο συγκεκριμένα, με το άρθρο 23 του νόμου Αρμόδια Εθνική Αρχή για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από τις διατάξεις του είναι το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, τη Διεύθυνση Ενεργειακών Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων και τις περιφερειακές Χημικές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους, καθώς και τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και τα Τελωνεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι οποίες μεριμνούν για την εφαρμογή των διατάξεων, συντονίζουν και ελέγχουν τις δράσεις των οικείων
εποπτευόμενων υπηρεσιών. Αρμόδιες αρχές εποπτείας της αγοράς ορίζονται οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β΄ βαθμού, οι Υπηρεσίες Εμπορίου των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας, τα τελωνεία και οι περιφερειακές Χημικές Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους.
Καθίσταται σαφές ότι τόσο το εύρος της εφαρμογής, όσο και η πολυπλοκότητα της φύσης των επιμέρους ζητημάτων που άπτονται της εφαρμογής του νόμου, επιβάλουν τη διαρκή, στενή ταυτόχρονη και αποτελεσματική πρωτοβουλία και συνεργασία όλων ανεξαιρέτως των εμπλεκόμενων αρχών και υπηρεσιών, στον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων και ακολούθως την βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου.
Κυρώσεις
Β. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ
Με το άρθρο 5 του Ν. 3730/2008, όπως ισχύει, καθορίζεται ότι Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο εφαρμογής του Νόμου, τη βεβαίωση των παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων είναι αφενός οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας- Τμήματα Περ. Υγιεινής& Υγ. Ελέγχου των Περιφερειακών Ενοτήτων της επικρατείας, οι Δ/νσεις Υγ. Ελέγχου & Περ. Υγιεινής του Ν. Αττικής και του Ν. Θεσσαλονίκης, η Δημοτική Αστυνομία, καθώς και οι λιμενικές αρχές στην περιοχή ευθύνης τους, αφετέρου ο Τομέας Ελέγχου Δημόσιας Υγείας και Ψυχικής Υγείας του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ). Κατά τη διενέργεια του κατασταλτικού ελέγχου, οι κατά τόπο αρμόδιες αστυνομικές και λιμενικές αρχές, κατόπιν αιτήσεως του Τομέα Ελέγχου, υποχρεούνται να παρέχουν άμεση
συνδρομή.
Με την υπ. αρ. 104720 (ΦΕΚ 1315/τ.Β`/25-8-10) ΚΥΑ των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών, Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Προστασίας του Πολίτη και Πολιτισμού και Τουρισμού καθορίστηκαν τα όργανα, η διαδικασία ελέγχου, πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων
αλλά και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του Νόμου 3868/2010. Σύμφωνα με αυτή, Αρμόδιες Αρχές για τον έλεγχο εφαρμογής του ν.3868/2010, καθώς και για τον έλεγχο εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας, κοινοτικής και εθνικής, τη βεβαίωση των παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων ορίζονται οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των Οργανισμών Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β΄ βαθμού, η δημοτική αστυνομία, καθώς και οι λιμενικές αρχές στην περιοχή ευθύνης τους, ενώ Όργανα Ελέγχου αποτελούν τα αρμόδια υγειονομικά όργανα των Υγειονομικών Υπηρεσιών των Οργανισμών Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α` και Β` βαθμού, το ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας και το ένστολο προσωπικό των λιμενικών αρχών. Ο Τομέας
Ελέγχου Δημόσιας Υγείας και Ψυχικής Υγείας του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.). διερευνά τις σχετικές καταγγελίες παραβάσεων, συνεργάζεται σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του με τις άλλες ελεγκτικές Αρχές, βεβαιώνει παραβάσεις και επιβάλλει τα οριζόμενα πρόστιμα για την ορθή εφαρμογή της απαγόρευσης χρήσης προϊόντων καπνού, νέων προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικών τσιγάρων και φυτικών προϊόντων για το κάπνισμα. Κάθε ελεγκτικός μηχανισμός αυτοβούλως ή μετά από
καταγγελία παρεμβαίνει στους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους και διενεργεί ελέγχους στην περιοχή ευθύνης του. Τα όργανα ελέγχου κατά την εκτέλεση του έργου τους και κατόπιν αιτήματός τους συνεπικουρούνται από τις κατά τόπους αστυνομικές και λοιπές αρχές, ή άλλες ελεγκτικές Υπηρεσίες, οι οποίες υποχρεούνται να ανταποκριθούν. Τα ανωτέρω όργανα ελέγχου διενεργούν τακτικούς ελέγχους, έκτακτους ελέγχους και ελέγχους κατόπιν καταγγελίας και ενημερώνουν εγγράφως την Προϊσταμένη τους
Αρχή. Όπου κρίνεται σκόπιμο, με Πράξη του Προϊσταμένου της Αρμόδιας Υγειονομικής Αρχής της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, δημιουργούνται κοινά κλιμάκια από ένα υγειονομικό όργανο, ένα όργανο της δημοτικής αστυνομίας ή του λιμενικού, συνεπικουρούμενα, εφόσον παραστεί ανάγκη, από ένα αστυνομικό όργανο ή ένα στέλεχος άλλων ελεγκτικών υπηρεσιών, όπως ειδικότερα καθορίζονται με την εκάστοτε Πράξη συγκρότησης του κλιμακίου. Τα εντεταλμένα αρμόδια ελεγκτικά όργανα φέρουν και
επιδεικνύουν κατά τη διάρκεια των ελέγχων την ταυτότητα της υπηρεσίας τους.
Η διαδικασία ελέγχου, ασκείται όπως προβλέπεται στους Οργανισμούς λειτουργίας των αρμοδίων ελεγκτικών Αρχών, αλλά και σύμφωνα με την ως άνω ΚΥΑ, ενώ η επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις διαπιστωθείσας παράβασης ποικίλει αναλόγως του παραπτώματος και άλλων παραγόντων και γίνεται σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στα Παραρτήματα της εν λόγω ΚΥΑ.
Επισημαίνεται ιδιαίτερα πως βάσει του άρθρου 6 του ν. 3730/2008, όπως ισχύει:
1. Η παράβαση των διατάξεων για την απαγόρευση του καπνίσματος από τους δημόσιους
λειτουργούς, τους δημόσιους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, στους χώρους όπου είναι εγκατεστημένες οι υπηρεσίες τους, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την πειθαρχική ευθύνη τους.
2. Σε όσους καπνίζουν ή καταναλώνουν προϊόντα καπνού κατά παράβαση του άρθρου 3
επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) έως πεντακόσια (500) ευρώ λαμβανομένης υπόψη τυχόν υποτροπής.
3. Σε κάθε υπεύθυνο διαχείρισης και λειτουργίας των χώρων της πρώτης παραγράφου του άρθρου 3, που ανέχεται την παραβίαση της διατάξεων του άρθρου 3, επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, λαμβανομένης υπόψη τυχόν υποτροπής. Στην τέταρτη υποτροπή ανακαλείται προσωρινά η άδεια λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με απόφαση της αρχής, η οποία τη χορήγησε, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, ενώ στην πέμπτη υποτροπή ανακαλείται οριστικά η άδεια λειτουργίας με απόφαση της αρχής, η οποία τη χορήγησε.
4. Σε όσους πωλούν προϊόντα καπνού σε ανηλίκους ή ανέχονται παραβίαση της σχετικής διάταξης επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Η υποτροπή λαμβάνεται υπόψη για το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου. Στην τέταρτη υποτροπή ανακαλείται προσωρινά η άδεια λειτουργίας, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, ενώ στην πέμπτη ανακαλείται οριστικά η άδεια λειτουργίας με απόφαση της αρχής, η οποία τη χορήγησε.
5. Σε όσους παραβιάζουν τις διατάξεις του παρόντος σχετικά με τη διαφήμιση προϊόντων καπνού επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ λαμβανομένης υπόψη τυχόν υποτροπής.
Ιδιαίτερα επισημαίνεται πως η επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων για την παράβαση των διατάξεων απαγόρευσης του καπνίσματος στους δημόσιους λειτουργούς, τους δημόσιους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους ΟΤΑ, τους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τους υπαλλήλους των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και τους υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στους χώρους που είναι εγκατεστημένες οι υπηρεσίες τους, συνίσταται σε επίπληξη ή οποία καταγράφεται επιτόπου στον προσωπικό υπηρεσιακό φάκελο του υπαλλήλου και επιβάλλεται και πρόστιμο ανάλογου ύψους με το διοικητικό που επισύρει η ίδια παράβαση. Κάθε επαναλαμβανόμενη παράβαση του ιδίου υπαλλήλου στον ίδιο ή άλλο χώρο ή αντίστοιχα επαναλαμβανόμενη παράβαση σε χώρο αρμοδιότητας του
ιδίου Προϊσταμένου υπαλλήλου επισύρει διπλασιασμό του αμέσως προηγούμενου επιβληθέντος προστίμου έως το ανώτερο εκ του νόμου 3868/2010 προβλεπόμενο ποσό. Σε ειδικές περιπτώσεις υπαλλήλων που, εξαντληθέντων όλων των ηπιότερων πειθαρχικών ποινών, από εξαιρετική δυστροπία αρνούνται να συμμορφωθούν ή Προϊσταμένων που παρά των επαναλαμβανόμενων παραβάσεων αρνούνται επιδεικτικώς να λάβουν μέτρα στην Υπηρεσία τους δεν αποκλείεται επιβολή έτι αυστηρότερων πειθαρχικών ποινών, κατά την κρίση του αρμόδιου Υπηρεσιακού−Πειθαρχικού Συμβουλίου. Τα πειθαρχικά πρόστιμα είναι ανάλογα των διοικητικών που επισύρει η ίδια παράβαση. Για κάθε παράβαση που διαπιστώνεται σε χώρο δημόσιας υπηρεσίας , προβλέπονται συγκεκριμένα πρόστιμα, που αναφέρονται σε ειδικό Πίνακα των παραρτημάτων της εν λόγω ΚΥΑ. Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης το Πειθαρχικό συμβούλιο οφείλει να διπλασιάσει το επιβαλλόμενο πρόστιμο. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλείται ταχύτατα προκειμένου να επιληφθεί των συγκεκριμένων παραβάσεων.
Για το πρόστιμο κριτήριο αποτελούν:
Α. Ο χώρος εντός του οποίου διαπιστώνεται η παράβαση. Για τη εφαρμογή του νόμου ορίζεται η ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:
-νοσηλευτικά ιδρύματα όλων των ειδών και των βαθμίδων ,
-εκπαιδευτικά ιδρύματα κατά προτεραιότητα: παιδικοί σταθμοί και νηπιαγωγεία, δημοτικά
σχολεία, ειδικά σχολεία, δευτεροβάθμια εκπαίδευση όλων των τύπων, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, χώροι παροχής κάθε είδους τεχνικής εκπαίδευσης,χώροι παροχής παντός τύπου ιδιωτικής εκπαίδευσης,
-χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων ,
-καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος,
-κέντρα διασκέδασης, κλπ.,
Β. Η μη λήψη μέτρων για την αποτροπή των παραβάσεων, όπως ενδεικτικά η μη απομάκρυνση των σταχτοδοχείων.
Γ. η μη ανάρτηση σήματος για την απαγόρευση του καπνίσματος
Δ. η μη ανταπόκριση του υπευθύνου λειτουργίας του καταστήματος σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση της παράβασης και η μη κλήση των αρμοδίων οργάνων και η μη πραγματοποίηση συστάσεων στους παραβάτες.
Ε. η μη συνεργασία υπευθύνου της επιχείρησης με τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου.
ΣΤ. η υποτροπή, ήτοι η επανάληψη της παράβασης στον ίδιο χώρο (δηλαδή η πλέον της μίας παράβαση των κείμενων διατάξεων, που βεβαιώνεται από τις αρμόδιες αρχές στον ίδιο δημόσιο χώρο ή στο ίδιο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος).
Διευκρινίζεται ότι πρόστιμο επιβάλλεται τόσο στους υπευθύνους εφαρμογής των διατάξεων όσο και στον παραβάτη καπνιστή ή χρήστη προϊόντων καπνού, νέων προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικού τσιγάρου και φυτικών προϊόντων για κάπνισμα.
Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3730/2008, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 35 του Ν.
3896/2010, για την παράβαση της απαγόρευσης καπνίσματος στα πάσης φύσεως αυτοκίνητα, ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης, όταν επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των 12 ετών, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ποσού 1.500 ευρώ στον επιβαίνοντα που καπνίζει ανεξάρτητα αν είναι οδηγός, ενώ διπλασιάζεται το πρόστιμο στο ποσό των 3.000 ευρώ, αν αυτός που καπνίζει οδηγεί αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης. Επιπλέον στους οδηγούς των οχημάτων αυτών επιβάλλεται η αφαίρεση της άδειας ικανότητος οδήγησης για
διάστημα ενός (1) μηνός για κάθε παράβαση έστω και αν δεν διέπραξαν οι ίδιοι την παράβαση, αλλά πρόσωπο που επιβαίνει στο αυτοκίνητο. Η διαπίστωση της παράβασης και η επιβολή των προαναφερόμενων διοικητικών ποινών γίνεται από τα αστυνομικά όργανα με τη διαδικασία του ως άνω (11) σχετικού.
Επιπρόσθετα, ο Ν. 4419/2016 καθορίζει τόσο τα όργανα ελέγχου ανά πεδίο αρμοδιότητας
(κοινοποίηση συστατικών ή πρόσθετων, εργαστηριακοί φυσικοχημικοί έλεγχοι, τεχνολογικοί – τεχνικοί – ηλεκτρολογικοί έλεγχοι, επιτόπιες δειγματοληψίες, επιθεωρήσεις σε χώρους παραγωγής, διάθεσης, συσκευασίας, αποθήκευσης και διανομής των προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων, είσπραξη τελών, κλπ), όσο και τις ακολουθούμενες διαδικασίες, αλλά και τα επιβαλλόμενα πρόστιμα και κυρώσεις, αναφορικά με τις υποχρεώσεις των κατασκευαστών, εισαγωγέων, καταστημάτων λιανικής πώλησης, κλπ..
Όπου διαπιστώνονται δυσκολίες εφαρμογής και απαιτούνται περαιτέρω διοικητικά μέτρα οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να συνεργάζονται και να προβαίνουν σε αυτά για την αποτελεσματικότερη επίλυση τους, σε συνάφεια πάντα με τους στόχους της σχετικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, όλα τα όργανα που έχουν επιφορτιστεί με τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων αναφορικά με τις απαγορεύσεις χρήσης, αλλά και την κατασκευή, παρουσίαση, πώληση και προβολή προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων καλούνται να αναλάβουν πρωτοβουλίες για εντατικοποίηση των σχετικών ελέγχων, τακτικών κι έκτακτων, και την επιβολή των αντίστοιχων κυρώσεων, εφόσον
διαπιστώνονται οι ανάλογες παραβάσεις.
Οι έλεγχοι αυτοί να γίνονται:
· με μεγάλη προσοχή και αυστηρότητα και να αφορούν κυρίως στον έλεγχο τήρησης των
προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία.
· με πνεύμα καλής συνεργασίας με τους επαγγελματίες, αλλά και με πιστή εφαρμογή της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας. ώστε να υπάρξει ορθή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν και να προστατευθεί και διασφαλισθεί άμεσα η Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον γενικότερα.
Επιπλέον, πρέπει να μεριμνήσουν για την ενημέρωση του κοινού κατά τρόπο άμεσο και
αποτελεσματικό αναφορικά με τα διαθέσιμα μέσα επικοινωνίας και διαδικασίες για την υποβολή καταγγελιών.
Παρακαλούνται οι αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές όπως αποστέλλουν τα αποτελέσματα των ελέγχων στο Τμήμα Υγιεινής και Υγειονομικών Ελέγχων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Γεν. Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας .
Επιπλέον όλοι οι εμπλεκόμενοι ελεγκτές υπάλληλοι που υπηρετούν στις Υπηρεσίες σας να λάβουν γνώση, της παρούσας εγκυκλίου.
Οι φορείς και αρμόδιες υπηρεσίες στους οποίους απευθύνεται η παρούσα καλούνται να
ενημερώσουν σχετικά όλα τα εμπλεκόμενα μέρη αρμοδιότητας τους και να λάβουν όλα τα απαραίτητα εκείνα μέτρα που κρίνονται αναγκαία για την ευαισθητοποίηση του κοινού και την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.
Το Υπουργείο Υγείας, συνεπές στο ρόλο του στην προάσπιση της δημόσιας υγείας, ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, και την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου από τις συνέπειες του καπνίσματος, αλλά και την καταπολέμηση της εξάρτησης από τη χρήση των προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων, προβαίνει και θα εξακολουθεί να προβαίνει σε όλες τις σχετικές ενέργειες (έκδοση εγκυκλίων, αποφάσεων, νομοθετικές παρεμβάσεις), σε συνεργασία με τις λοιπές Αρμόδιες Αρχές. Η εφαρμογή της νομοθεσίας και η επακόλουθη δημιουργία ενός περιβάλλοντος απαλλαγμένου από τις
επικίνδυνες συνέπειες της χρήσης των προϊόντων αυτών, όπου όλοι θα απολαμβάνουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας και ποιότητας ζωής, χωρίς διακρίσεις, αποκλεισμούς και με σεβασμό στα ατομικά δικαιώματα, αποτελεί συλλογικό στόχο, που απαιτεί, πέραν του ελέγχου, από όλους ανεξαιρέτως, αφοσίωση και επίδειξη αισθήματος ατομικής, κοινωνικής, επαγγελματικής ευθύνης».

Υπό την αίρεση της έκδοσης τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ή της καταβολής αποζημίωσης από τον εργοδότη, θα τελεί η επιδότηση ανεργίας των εργαζομένων οι οποίοι καταφεύγουν στον ΟΑΕΔ θεωρώντας, με βάση τον πρόσφατο άρθρο 51 του Ν. 4488/2017, ως "μονομερή βλαπτική μεταβολή" των όρων εργασίας τους τη μη καταβολή δεδουλευμένων και αποχωρούν από την επιχείρηση.

Τις δύο αυτές προϋποθέσεις θέτει εγκύκλιος του ΟΑΕΔ προβλέποντας αυστηρές προθεσμίες αλλά και ποινές για όσους δεν τηρήσουν τα προβλεπόμενα.

Συγκεκριμένα, οι ασφαλισμένοι που άσκησαν το δικαίωμα του νέου νόμου μπορούν να τύχουν επιδότησης, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ εντός 60 ημερών από την επομένη της επιδόσεως στον εργοδότη της αρχικής εξώδικης δηλώσεως ή της αγωγής εναντίον του, προσκομίζοντας πλέον των λοιπόν απαιτούμενων για την επιδότηση δικαιολογητικών:

• την εξώδικη δήλωση και την έκθεση επίδοσής της στον εργοδότη ή

• την αγωγή που απευθείας ασκήθηκε κατά του εργοδότη και την έκθεση επίδοσής της σε αυτόν.

Επιδότηση με βάση την εξώδικη δήλωση

Εφόσον ο ασφαλισμένος αιτείται επιδότησης προσκομίζοντας εξώδικη δήλωση βάσει της οποίας επιθυμεί να επιδοτηθεί, αναλαμβάνει στην Υπεύθυνη Δήλωσή του την υποχρέωση εντός της αποκλειστικής προθεσμίας 6 μηνών από την επομένη της ημερομηνίας υποβολής της αιτήσεώς του να προσκομίσει στην Υπηρεσία είτε έγγραφα που αποδεικνύουν ότι ξεκίνησε η καταβολή αποζημίωσής του από τον εργοδότη λόγω της απόλυσής του είτε την αγωγή που θα ασκήσει κατά του εργοδότη του, δηλώνοντας παράλληλα ότι θα προσκομίσει την τελεσίδικη επ' αυτής απόφαση εντός 60 ημερών από την επομένη της δημοσιεύσεώς της, άλλως υποχρεούται σε καταβολή προστίμου ύψους 300,00€.

Μετά την έγκριση της επιδότησης και, εφόσον ο ασφαλισμένος προσκομίζει εντός του 6μήνου:

i. δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την καταβολή μέρους ή την εξόφληση της αποζημίωσής του (ενδεικτικά: απόδειξη καταβολής α' δόσης αποζημίωσης, βεβαίωση εργοδότη περί καταβολής αποζημίωσης κ.ο.κ.), η επιδότηση συνεχίζεται για όσο διάστημα έχει εγκριθεί, εφόσον δεν έχει ήδη ανασταλεί ή λήξει, παύοντας πλέον να είναι υπό αίρεση, καθώς στηρίζεται στο πραγματικό γεγονός της απόλυσης, όπως αυτή αποδεικνύεται από την καταβολή αποζημίωσης, χωρίς να απαιτείται στην περίπτωση αυτή και η προσκόμιση εντύπου καταγγελίας σύμβασης.

ii. την ανωνή που τελικά κατέθεσε:

• η επιδότηση καταβάλλεται έως τη λήξη της - εφόσον δεν έχει ήδη ανασταλεί ή λήξει - παραμένει, όμως, υπό αίρεση μέχρι την καθ' οιονδήποτε τρόπο τελεσιδικία της υποθέσεως,

• η Υπηρεσία ενημερώνει παράλληλα τον εργοδότη εγγράφως και επί αποδείξει παραλαβής για την επιδότηση του ασφαλισμένου και για την απορρέουσα εκ του νόμου υποχρέωση του ιδίου να προσκομίσει στον ΟΑΕΔ αντίγραφο της τελεσιδίκου αποφάσεως εντός 60 ημερών από την επομένη της δημοσιεύσεως αυτής, επί ποινή προστίμου ύψους 300,00€ (βλ. σχετικά συνημμένο Υπόδειγμα 2 και παρ. Α.5).

Σε κάθε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν προσκομίσει εντός της 6μηνης προθεσμίας τα δικαιολογητικά για τα οποία δεσμεύτηκε, δηλαδή ούτε δικαιολογητικά αποζημίωσης λόγω απόλυσης ούτε την αγωγή εναντίον του εργοδότη του, η Υπηρεσία θα προβαίνει σε ανάκληση του δελτίου ανεργίας και της επιδότησης καθώς και σε καταλογισμό χρέους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ανεξαρτήτως των λόγων μη προσκόμισης αυτών (π.χ. αμέλεια του ενδιαφερομένου κ.ο.κ.). Στην περίπτωση μη καταβολής του καταλογισθέντος χρέους, ακολουθείται η διαδικασία σύνταξης πράξης βεβαίωσης οφειλής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Επιδότηση με βάση την αγωγή

Εφόσον ο ασφαλισμένος αιτείται επιδότησης προσκομίζοντας την αγωγή που κατέθεσε εναντίον του εργοδότη του και δηλώνει ότι επιθυμεί να επιδοτηθεί άμεσα με βάση αυτήν, δεσμεύεται στην Υπεύθυνη Δήλωσή του μόνο για την προσκόμιση της τελεσίδικης επ' αυτής απόφασης εντός 60 ημερών από την επομένη της δημοσιεύσεώς της, επί ποινή προστίμου ύψους 300,00 €.

Στις περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος επιδοτήθηκε ή επιδοτείται προσκομίζοντας είτε εξαρχής την αγωγή του είτε εντός της 6μηνης προθεσμίας, όταν η υπόθεση τελεσιδικήσει με οποιονδήποτε τρόπο (είτε αφού καταστεί τελεσίδικη η αρχική απόφαση του Πρωτοδικείου με την παρέλευση της προθεσμίας που είχαν τα ενδιαφερόμενα μέρη για την άσκηση έφεσης είτε αφού εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση από το Εφετείο) και η σχετική απόφαση περιέλθει στην Υπηρεσία, η επιδότηση:

α. παύει να τελεί υπό αίρεση, αν με την τελεσίδικη απόφαση αναγνωρίζεται η μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του ασφαλισμένου ως καταγγελία της σύμβασης εργασίας του, β. ανακαλείται και καταλογίζεται ως χρέος στον ασφαλισμένο το σύνολο των καταβληθέντων επιδομάτων και των αναλογούντων καταβληθέντων δώρων, χωρίς, ωστόσο, να ανακαλείται και το δελτίο ανεργίας, αν με την τελεσίδικη απόφαση δεν αναγνωρίζεται η μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του ασφαλισμένου ως καταγγελία της σύμβασης εργασίας του αλλά ως οικειοθελής αποχώρηση αυτού. Στην περίπτωση μη καταβολής του καταλογισθέντος χρέους, ακολουθείται η διαδικασία σύνταξης πράξης βεβαίωσης οφειλής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Επιβολή Προστίμου

Κατά τη διάρκεια της κατά τα ως άνω εγκριθείσας επιδότησης των ασφαλισμένων - και δη κατά την προσέλευση αυτών για τη δήλωση της τρίμηνης παρουσίας τους-, οι Υπηρεσίες οφείλουν να ζητούν από τους ασφαλισμένους πληροφόρηση για την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της αγωγής τους. Ομοίως, και μετά την αναστολή ή τη λήξη της επιδότησης, και εφόσον οι ασφαλισμένοι δεν έχουν προσκομίσει ακόμα τη δημοσιευθείσα τελεσίδικη απόφαση, οι Υπηρεσίες οφείλουν να επικοινωνούν σε τακτά χρονικά διαστήματα τόσο με τους υποχρέους (ασφαλισμένο και εργοδότη) όσο και με τη Γραμματεία του αρμόδιου Δικαστηρίου προκειμένου για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.

Μη προσκόμιση της τελεσίδικης απόφασης από τον ασφαλισμένο ή /και τον εργοδότη εντός της προθεσμίας των 60 ημερών, επιφέρει ως κύρωση την επιβολή προστίμου ύψους 300,00€ στο υπόχρεο μέρος που παρέβη την υποχρέωση, ανεξαρτήτως της εκπλήρωσης της υποχρέωσης από το άλλο υπόχρεο μέρος και της δικαστικής έκβασης της υπόθεσης.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος κατά την υποβολή της αίτησής του δηλώνει ότι επιθυμεί να επιδοτηθεί μετά την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της κατατεθείσας αγωγής του, στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει την απόφαση αυτή εντός 60 ημερών από την επομένη της δημοσιεύσεώς της.

Η Υπηρεσία θέτει την αίτηση σε εκκρεμότητα μέχρι την προσκόμιση της αποφάσεως και, εφόσον με αυτήν αναγνωρίζεται η καταγγελία της σύμβασης του ασφαλισμένου, προβαίνει σε αναδρομική καταβολή του συνόλου της επιδοτήσεως με βάση τις ημερομηνίες αρχικής αιτήσεως και καταγγελίας της σύμβασης. Σημειώνεται ότι η ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης προκύπτει από τη δικαστική απόφαση, στην περίπτωση δε που η ημερομηνία αυτή απέχει χρονικά από την ημερομηνία υποβολής αιτήσεως και ο ασφαλισμένος είναι νέος επιδοτούμενος.

Δικαστική απόρριψη της αγωγής του ασφαλισμένου συνεπάγεται την απόρριψη και του αιτήματός του για τακτική επιδότηση ανεργίας λόγω οικειοθελούς αποχώρησης από την εργασία του.

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 13/9/2017

Στη νέα διάταξη εντάσσονται όσοι ασφαλισμένοι έχουν υποβάλει αίτηση τακτικής επιδότησης ανεργίας από την 13.09.2017 και εξής. Όσον αφορά στην ημερομηνία επίδοσης της εξωδίκου δηλώσεως ή της αγωγής, αυτή είναι δυνατόν να είναι προγενέστερη της 13.09.2017, υπό την προϋπόθεση ότι έως την ημερομηνία υποβολής αιτήσεως δεν παρήλθε η προθεσμία των 60 ημερών. Αντίθετα, δεν νοείται υπαγωγή στις εν λόγω διατάξεις με την προσκόμιση εξώδικης δήλωσης που επιδόθηκε στον εργοδότη μετά την κατάθεση αγωγής εναντίον του.

Στις διατάξεις είναι δυνατόν να ενταχθούν, τέλος, και οι ασφαλισμένοι που είχαν προβεί αρχικά σε επίσχεση εργασίας, αλλά, εν συνεχεία, θεώρησαν την αξιόλογη καθυστέρηση στην καταβολή των μισθών τους ως μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων της εργασίας τους και αυτήν ως καταγγελία της εργασιακής τους σύμβασης.

Ολη η εγκυκλιος εδω

Ανακαλούνται άμεσα και επανεξετάζονται από μηδενικής βάσεως οι πάσης φύσεως «έξτρα» παροχές, οι οποίες έχουν κατά καιρούς δοθεί σε εργαζόμενους από διοικήσεις ΔΕΚΟ και των υπολοίπων κρατικών φορέων, οργανισμών, δήμων κλπ. Επιπλέον ο υπουργός Οικονομικών θα αποφασίζει στο εξής για το μέλλον και όσων άλλων παροχών λαμβάνουν μέχρι σήμερα πέραν του μισθού τους οι εργαζόμενοι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Τον πλήρη έλεγχο των μη μισθολογικών παροχών στο δημόσιο αναλαμβάνει και επισήμως πλέον το υπουργείο Οικονομικών, εφόσον ξεπερνούν σε αξία τις 5.000 ευρώ το χρόνο. Από την «κρισάρα» του υπουργείου Οικονομικών περνούν όμως και πολλές άλλες παροχές σε είδος. Από την υποχρέωση κατάρτισης οικονομικής μελέτης και έγκρισης των έξτρα παροχών, είτε χορηγούνται είτε πρόκειται να χορηγηθούν, δεν εξαιρούνται ούτε τα υπουργεία, ούτε οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ειδικότερα με εγκύκλιο που εξέδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών σχετικά με τη χορήγηση μη μισθολογικών παροχών αξίας άνω των 5.000 ευρώ σε ετήσια βάση σε υπαλλήλους των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και των ΟΤΑ.
Συγκεκριμένα, τίθονται υπό την αυστηρή εποπτεία του υπουργού Οικονομικών ο οποίος και συνυπογράφει α «κάθε συλλογική σύμβαση ή υπουργική απόφαση ή απόφαση Δ.Σ. που προβλέπει τη χορήγηση μη μισθολογικών παροχών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης όταν η δαπάνη είναι μεγαλύτερη των 5.000 ευρώ ετησίως….Επιπλέον, σε κάθε συλλογική σύμβαση, που αφορά στη χορήγηση μη μισθολογικών παροχών επισυνάπτεται-ως παράρτημα και αναπόσπαστο μέρος αυτής-μελέτη με τον αριθμό των εργαζόμενων που αφορά η παροχή, την προκαλούμενη δαπάνη καθώς και τον τρόπο κάλυψης η οποία εγκρίνεται από τον γενικό Διευθυντή Οικονομικών υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου, λαμβάνοντας υπόψη το εγκεκριμένο κάθε φορά Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής…Από την υποχρέωση κατάρτισης της εν λόγω μελέτης και έγκρισής της από τον ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου δεν εξαιρούνται οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
Στην εγκύκλιο τίθενται σε εφαρμογή διατάξεις του ν.4484/2017 που ψηφίστηκε τον Αύγουστο και ορίζεται ότι:
– υποχρεούνται σε άμεση ανάκληση όλες οι μη μισθολογικές παροχές που έχουν χορηγηθεί με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης φορέα Γενικής Κυβέρνησης ή/και φορέων που ανήκουν στο Κεφάλαιο Α’ του Ν.3429/2005.
Οι διοικήσεις των εν λόγω φορέων υποχρεούνται, αφού ανακαλέσουν τις αποφάσεις τους αυτές, να υποβάλουν στο υπουργείο Οικονομικών και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους νέα σχέδια προτάσεων, καταθέτοντας και όλα τα αναγκαία οικονομικά δεδομένα που θα τεκμηριώνουν την οικονομική δυνατότητα του κάθε φορέα να χρηματοδοτεί τις εν λόγω μη μισθολογικές παροχές. Αν δεν αποδεικνύεται ότι ο φορέας μπορεί να πληρώνει τις παροχές αυτές, χωρίς να παραβιάζει τα όρια και τους στόχους που έχουν τεθεί στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, οι προτάσεις θα απορρίπτονται.
– Προβλέπεται η κατάργηση παροχών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που αφορούν σε κάθε είδους Ασφαλιστήρια Συμβόλαια ή Προγράμματα Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης εργαζομένων. Εξαιρείται μόνο η ασφάλιση προσωπικού του ΕΚΑΒ και των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας με τα μέσα μεταφοράς επειγόντων περιστατικών.
– Προβλέπεται κατάργηση και παροχών όπως τα μειωμένα εισιτήρια και δωρεάν κάρτες Διαδρομών, για μετακινήσεις με συγκοινωνίες.
– Επιβάλλεται να κατατεθεί μελέτη εκτίμησης οικονομικών επιπτώσεων, για όσες άλλες μη μισθολογικές παροχές σε είδος χορηγούνται ήδη ή και πρόκειται χορηγηθούν, ανεξαρτήτως αν προβλέπονται από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, ή υπουργική απόφαση ή με απόφαση Δ.Σ. κλπ.
– Μπαίνει πλαφόν στις παροχές κινητής τηλεφωνίας για κάθε υπάλληλο, το οποίο θα διαφοροποιείται ανάλογα με τη θέση ευθύνης και τα καθήκοντα του υπαλλήλου κάθε φορέα. Το ύψος του εν λόγω ποσού θα καθορισθεί με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου. Τυχόν υπέρβαση του ορίου αυτού, θα επιβαρύνουν τον υπάλληλο που είναι δικαιούχος της εν λόγω παροχής.
– Από το 2018 και εφεξής, οι παροχές όπως οι στολές ή το γάλα οι οποίες έχουν στόχο τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, πρέπει να χορηγούνται αποκλειστικά σε είδος και όχι σε χρήμα όπως συχνά γινόταν.

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot