arxiki selida

Με κλειστές πόρτες, αλλά με γρήγορες λύσεις τηλεφωνικά, online, ή κατ’ εξαίρεση και από τα γκισέ τους, θα εξυπηρετούν τους πολίτες τα 976 Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τον Ελέυθερο τύπο ένας από τους στόχους στα ΚΕΠ είναι να εξυπηρετηθούν οι αιτήσεις για τους 2.000 έκτακτους διορισμούς ιατρικού προσωπικού που έχουν προκηρυχθεί για την ενίσχυση του υγειονομικού δυναμικού στη μάχη κατά της πανδημίας του κορονοϊού.

Στο νέο μοντέλο λειτουργίας των ΚΕΠ, το αρμόδιο υπουργείο σκοπεύει να βάλει και ψηφιακές… πινελιές, καθώς, εκτός από τη διαδικτυακή πύλη, ermis.gov.gr, θα τεθεί άμεσα σε λειτουργία και μια προσωπική, online θυρίδα, από την οποία οι πολίτες θα μπορούν να παραλαμβάνουν τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά που έχουν ζητήσει.

Ακόμα, σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για τη λειτουργία των ΚΕΠ, μετά τον περιορισμό της κυκλοφορίας, παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, αλλά και η υποβολή τηλεφωνικής αίτησης.

Μιλώντας στον «Ε.Τ.» ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος για θέματα απλούστευσης διαδικασιών, Γιώργος Γεωργαντάς, εξηγεί ότι τα ΚΕΠ εξυπηρετούν διά ζώσης τους πολίτες μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, μόνο αν πρόκειται για κατεπείγουσες περιπτώσεις που έχουν ανελαστική προθεσμία.
«Εχουν προκηρυχθεί 2.000 θέσεις για ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Για οποιοδήποτε δικαιολογητικό χρειάζονται οι υποψήφιοι, κατόπιν ραντεβού, μπορούν να επισκεφθούν τα κέντρα μας. Επίσης, για τις άδειες ειδικού σκοπού, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αναγράφεται ότι ο ένας από τους δύο γονείς δεν κάνει χρήση της. Αν για οποιονδήποτε λόγο η δήλωση δεν μπορεί να γίνει μέσα από το gov.gr, τα ΚΕΠ είναι υποχρεωμένα να παράσχουν την υπηρεσία».

Αναλυτικά, η εγκύκλιος προβλέπει ότι τα ΚΕΠ θα λειτουργούν με κλειστή είσοδο και θα παρέχουν εξυπηρέτηση διά ζώσης αποκλειστικά και μόνο κατόπιν προ-συνεννόησης (ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής) και εφόσον κρίνεται από τον διευθυντή/προϊστάμενο του ΚΕΠ, ή εν απουσία του τον υπεύθυνο λειτουργίας, ότι πρόκειται για κατεπείγουσα ανάγκη διεκπεραίωσης αίτησης, η οποία δεν μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.

Για τη νόμιμη μετάβαση του αιτούντος στο ΚΕΠ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιβεβαίωση του επείγοντος χαρακτήρα της αίτησης από το αρμόδιο προσωπικό των ΚΕΠ, ενημερώνοντας τον ενδιαφερόμενο, με κάθε πρόσφορο τρόπο (μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δυνητικά μήνυμα σε κινητό τηλέφωνο, αποστολή απλής αλληλογραφίας).

Πολίτης ο οποίος δεν έχει ακολουθήσει την προηγούμενη διαδικασία δεν έχει δικαίωμα εισόδου στα ΚΕΠ.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, τα ΚΕΠ θα λειτουργούν είτε με διεκπεραίωση ηλεκτρονικών αιτημάτων, τα οποία υποβάλλονται μέσω της πύλης «ΕΡΜΗΣ», είτε με την αποδοχή τηλεφωνικών αιτήσεων από φυσικά πρόσωπα και τους νόμιμους εκπροσώπους των νομικών προσώπων.

Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση αφορά μόνο τις αιτήσεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα και δεν απαιτούν συνυποβολή δικαιολογητικών, καθώς και τις αιτήσεις που ενώ απαιτείται συνυποβολή δικαιολογητικών μπορεί αυτή να γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο, με επιμέλεια του αιτούντος.

Επισημαίνεται ότι ο επείγον χαρακτήρας τόσο της διά ζώσης εξυπηρέτησης κατόπιν ραντεβού όσο και των τηλεφωνικών αιτημάτων αξιολογείται είτε από τον διευθυντή/προϊστάμενο του ΚΕΠ και πρέπει να πληροί τουλάχιστον ένα από τα εξής χαρακτηριστικά:
• να αφορά την κάλυψη συγκεκριμένης ανάγκης, η οποία προέκυψε μετά την έκδοση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης Μαρτίου 2020,

• να αφορά επείγουσα οικογενειακή ή επαγγελματική ανάγκη,

• να αφορά οποιαδήποτε άμεση ανελαστική προθεσμία.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων θα μπορεί να υποβληθεί επείγουσα τηλεφωνική αίτηση και από τρίτο πρόσωπο υπό την προϋπόθεση αυτό να είναι εφοδιασμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο υπογραφής από το άμεσα ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

Αναλυτικά τα βήματα που ακολουθούνται στις τηλεφωνικές αιτήσεις είναι τα εξής:

1.Ο υπάλληλος των ΚΕΠ προκειμένου να καταχωρίσει το αίτημα ζητάει τα στοιχεία ταυτοποίησης του πολίτη και συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμό του, το πατρώνυμο, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας και τη διεύθυνσή του, προκειμένου να του αποσταλούν ταχυδρομικώς τα ζητηθέντα έγγραφα.

2.Στη συνέχεια, ο υπάλληλος των ΚΕΠ, όσο διαρκεί η τηλεφωνική συνομιλία με τον πολίτη, καταχωρίζει το αίτημα αυτού στο σύστημα διαχείρισης αιτημάτων στα ΚΕΠ «ΕΡΜΗΣ – ΚΕΠ». Με την ολοκλήρωση της καταχώρισης αυτής, ο υπάλληλος γνωστοποιεί στον πολίτη τον αύξοντα αριθμό αιτήματος, ο οποίος αποδίδεται αυτόματα από το σύστημα «ΕΡΜΗΣ – ΚΕΠ».

3.Ο παραπάνω αύξων αριθμός θα καταγράφεται στο φάκελο που θα αποστέλλεται σε διεύθυνση που έχει δηλώσει ο πολίτης. Η αποστολή του φακέλου από τα ΚΕΠ στον πολίτη στην προκειμένη περίπτωση θα γίνεται αποκλειστικά είτε με τη διαχείριση συστημένου αντικειμένου είτε, όπου είναι εφικτό, από τις συνεργαζόμενες υπηρεσίες του Δήμου (Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι κ.τ.λ.).

4.Ο πολίτης υποχρεούται κατά την παραλαβή του φακέλου να επιδεικνύει, στο πρωτότυπο, στον αρμόδιο υπάλληλο:
– όταν πρόκειται για Ελληνες πολίτες, το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας

– στην περίπτωση πολιτών κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
το ισχύον δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο της χώρας τους, στις περιπτώσεις υπηκόων τρίτης χώρας, το ισχύον διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται από διεθνείς συμβάσεις, καθώς και τη θεώρηση εισόδου στη χώρα μας ή την άδεια διαμονής που αποδεικνύει ότι έχουν εισέλθει και διαμένουν νόμιμα στη χώρα.

Αλλη περίπτωση είναι το Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία σε όσους έχει χορηγηθεί άσυλο.
Σημειώνεται ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα λειτουργούν 976 ΚΕΠ, στα οποία εργάζονται συνολικά 3.300 υπάλληλοι (2.500 υπάλληλοι κλάδου διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών) και 800 δημοτικοί υπάλληλοι άλλων κλάδων που έχουν διαθέσει οι δήμοι στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

 https://www.dikaiologitika.gr/

Νέα σελίδα στη σχέση των πολιτών με τις δημόσιες υπηρεσίες και τη γραφειοκρατία ανοίγει από μεθαύριο, Πέμπτη, με τον κορωνοϊό να φέρνει εγγύτερα τις δομές του κράτους με τις ανάγκες των πολιτών, ακόμη και με… κούριερ.

Τηλεφωνική παραγγελία

Λόγω των ειδικών συνθηκών της πανδημίας, τηλεφωνικά θα παραγγέλνουν στο εξής οι πολίτες δηλώσεις, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά με κατεπείγοντα χαρακτήρα στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, ενώ η παράδοση των δημόσιων εγγράφων τους θα πραγματοποιείται μέσω των ΕΛΤΑ (συστημένη αποστολή) και των ΕΛΤΑ Κούριερ στις διευθύνσεις που οι πολίτες επιθυμούν και με χρέωση του κρατικού προϋπολογισμού και όχι των ίδιων.

Ταυτοποίηση κατ’ οίκον

Επιπλέον, η ταυτοποίηση των στοιχείων του αιτούντος τα δημόσια έγγραφα θα πραγματοποιείται τη στιγμή της παράδοσης του κάθε εγγράφου από τον διανομέα, ενώ η εφαρμογή του μέτρου αποφασίστηκε με το βλέμμα στραμμένο στους ηλικιωμένους, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος περαιτέρω διάδοσης του ιού και κυρίως στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Η σχετική πρωτοβουλία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει, άλλωστε, ήδη νομοθετηθεί στο Άρθρο 29 της τελευταίας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της κυβέρνησης, όπου και ορίζεται ότι: «Η παραλαβή του αποτελέσματος (σ.σ. δημόσιου εγγράφου) μπορεί να διενεργείται είτε μέσω της αποστολής του στην ηλεκτρονική θυρίδα του αιτούντος, είτε μέσω της αποστολής του στην ταχυδρομική διεύθυνση του χρήστη με τη χρήση ταχυδρομικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ταχυμεταφορών. Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να αποκτούν πρόσβαση στις υπηρεσίες της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-kep.gov. gr», αφού προηγουμένως προβούν σε αυθεντικοποίηση σύμφωνα με το εικοστό πέμπτο άρθρο».

Την εκκίνηση για την αποστολή δημόσιων εγγράφων των ΚΕΠ με κούριερ κατ’ οίκον επιβεβαίωσε και ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργος Γεωργαντάς. Μιλώντας στον τηλεοπτικό την ΠΝΠ που εκδόθηκε το Σάββατο το βράδυ, υπάρχει ειδική πρόβλεψη σε σχέση με την λειτουργία των ΚΕΠ, που προβλέπει ότι το κράτος αναλαμβάνει για όλη αυτή τη περίοδο να αποστέλλει στην διεύθυνση που δηλώνει ο πολίτης, το έγγραφο το οποίο επιθυμεί» εξήγησε ο κ. Γεωργαντάς και πρόσθεσε ότι «δίνεται επίσης η δυνατότητα και της υποβολής τηλεφωνικών αιτήσεων».

aftodioikisi.gr

ην συνέχιση της αποχής που είχαν εξαγγείλει «ΜΟΝΟ για το προσωπικό που απασχολείται σε ΚΕΠ, στα οποία δεν υπάρχουν τα ελάχιστα μέσα προστασίας (προστατευτικά τζάμια σε γκισέ ή γραφεία) για πολίτες και εργαζόμενους, προκειμένου να αποφευχθεί η δια ζώσης εξυπηρέτηση πολίτη και ο κίνδυνος διασποράς του νέου κορωνοϊού», αποφάσισε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα ΚΕΠ (ΠΟΣΕ ΚΕΠ).

«Οι εργαζόμενοι σε αυτά τα ΚΕΠ θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εξυπηρετώντας το κοινό τηλεφωνικά, μέσω διαδικτύου και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, χωρίς προσωπική επαφή με τον πολίτη μέσα στο ΚΕΠ», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Παράλληλα «ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ Η ΑΠΟΧΗ από τα ως άνω καθήκοντα για το προσωπικό που απασχολείται σε ΚΕΠ, στα οποία υπάρχουν τα ελάχιστα μέσα προστασίας (προστατευτικά τζάμια σε γκισέ ή γραφεία) για πολίτες και εργαζόμενους».

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργαζομένων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών σε ένδειξη καλής θέλησης και λαμβάνοντας υπόψη:

 


Α. Την επιβολή απαγόρευσης άσκοπης κυκλοφορίας από αύριο το πρωί στις 6.00 που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε νέο τηλεοπτικό διάγγελμα προς τους πολίτες και

Β. Τις πρόνοιες της προηγούμενης εβδομάδας και τις δράσεις που προγραμματίζονται για την επόμενη από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον περιορισμό της προσέλευσης πολιτών στα ΚΕΠ.

Αποφάσισε σήμερα Κυριακή 22/03/2020 τη ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ της ΑΠΟΧΗΣ από καθήκοντα διεκπεραίωσης υποθέσεων με φυσική παρουσία πολιτών για το προσωπικό των ΚΕΠ που έχει εξαγγείλει από τη Δευτέρα 23/03/2020 ως ακολούθως:

 https://www.aftodioikisi.gr/


– ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ Η ΑΠΟΧΗ από τα ως άνω καθήκοντα για το προσωπικό που απασχολείται σε ΚΕΠ, στα οποία υπάρχουν τα ελάχιστα μέσα προστασίας (προστατευτικά τζάμια σε γκισέ ή γραφεία) για πολίτες και εργαζόμενους.

– Η ΑΠΟΧΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ, όπως αποφασίστηκε, ΜΟΝΟ για το προσωπικό που απασχολείται σε ΚΕΠ, στα οποία δεν υπάρχουν τα ελάχιστα μέσα προστασίας (προστατευτικά τζάμια σε γκισέ ή γραφεία) για πολίτες και εργαζόμενους, προκειμένου να αποφευχθεί η δια ζώσης εξυπηρέτηση πολίτη και ο κίνδυνος διασποράς του νέου κορωνοϊού. Οι εργαζόμενοι σε αυτά τα ΚΕΠ θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εξυπηρετώντας το κοινό τηλεφωνικά, μέσω διαδικτύου και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, χωρίς προσωπική επαφή με τον πολίτη μέσα στο ΚΕΠ.

Καθόσον το Υπουργείο Εσωτερικών έχει διαθέσει πόρους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ζητάμε: Οι Δήμοι που δεν έχουν ακόμα πραγματοποιήσει τις αναγκαίες προμήθειες σε μέσα και υλικά για τα ΚΕΠ, να το πράξουν το συντομότερο, για να ανασταλεί πλήρως η αποχή μας στις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουμε όλοι στη χώρα.

Εξώδικη δήλωση στην κυβέρνηση με την οποία ανακοινώνουν  απεργία διαρκείας από τις 23 Μαρτίου απέστειλαν οι εργαζόμενοι στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Στην τρισέλιδη δήλωση η οποία έχει κοινοποιηθεί στα Υπουργεία Οικονομικών, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης , Εργασίας , Υγείας αλλά και στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται  ότι η ενημέρωση και η πίεση προς τους αρμοδίους για προστασία πολιτών και εργαζομένων δεν είχε αποτέλεσμα και ότι τα αιτήματά τους δεν εισακούστηκαν.

Στο ίδιο κείμενο αφού καλούν για αύριο το δημόσιο  σε  διάλογο ενώπιον του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας προς ικανοποίηση των αιτημάτων τους γνωστοποιούν απόφαση του  Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας με την οποία από Δευτέρα τα ΚΕΠ κατεβάζουν ρολά και συγκεκριμένα την απόφαση για απεργιακή κινητοποίηση με αποχή διαρκείας για άπαν το προσωπικό που απασχολείται στα ΚΕΠ από το καθήκον εξυπηρέτησης και Διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών με φυσική τους παρουσία στα ΚΕΠ έπειτα από ραντεβού.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως έχει γράψει η aftodioikisi.gr, σε δύο επιστολές τους οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ είχαν απειλήσει ότι θα προσφύγουν στη Δικαιοσύνη, τονίζοντας ότι «κινδυνεύουν ζωές», , ενώ όπως αποκάλυψε η ιστοσελίδα δημοσιεύοντας και σχετικό φωτογραφικό υλικό πολλά ΚΕΠ στην χώρα δεν έχουν καν προστατευτικούς υαλοπίνακες, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος για τους πολίτες και τους εργαζόμενους.  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ – ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία: «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΏΝ (Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.) που εδρεύει στην Αθήνα, κατάστημα ΚΕΠ Συντάγματος, στη συμβολή των οδών Όθωνος και Λεωφ. Αμαλίας και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΠΡΟΣ

1. Το Ελληνικό Δημόσιο, νόμιμα εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Οικονομικών που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα και στην οδό Νίκης, αρ. 5- 7.

2. Τον Υπουργό Εσωτερικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου & Δραγατσανίου, αρ. 27,

3. Τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου

 

4. Τον Υπουργό Εργασίας που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου, αρ. 29,

5. Τον Υπουργό Υγείας, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Αριστοτέλους, αρ. 17,

6. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) που εδρεύει στην Αθήνα και στην οδό Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8,

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ

ΠΡΟΣ

Τον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.Μ.Ε.Δ.), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Πλ. Βικτωρίας, αρ. 7 και εκπροσωπείται νόμιμα.

Με την παρούσα σας δηλώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση σήμερα 16η Μαρτίου 2020, ότε και τέθηκε ως θέμα της ημερήσιας διάταξης ο αυξημένος κίνδυνος μεγαλύτερης και γρηγορότερης μετάδοσης και διασποράς στην κοινότητα του νέου κορωνοϊού που προκαλεί τη λοίμωξη CoViD-19 με την εξυπηρέτηση και διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών με φυσική παρουσία τους στα ΚΕΠ μετά από ραντεβού. Πιο συγκεκριμένα, έχοντας εξαντλήσει κάθε άλλο ηπιότερο της απεργιακής κινητοποίησης μέτρο και ειδικότερα μετά από επιστολές μας προς συναρμόδιους Υπουργούς και Υφυπουργούς και μετά από Δελτίο Τύπου στις 15/03/2020 με τα οποία: 1. Επισημαίναμε ότι (α) πολλές άλλες δημόσιες υπηρεσίες έχουν αναστείλει την εξυπηρέτηση πολιτών με φυσική παρουσία, β) πολλά ΚΕΠ δεν έχουν λάβει κανένα μέτρο προστασίας και δεν διαθέτουν κανένα μέσο προφύλαξης εργαζόμενων και πολιτών έναντι του νέου ιού, γ) Οι πολίτες δεν θα είναι προστατευμένοι και ειδικά μέσα στα ΚΕΠ που δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο και δεν υπάρχει κανένα μέσο προστασίας. δ) θα υπάρξει διασπορά του ιού με εκθετική αύξηση και τραγικά αποτελέσματα, ε) σε σύντομο διάστημα δεν θα υπάρχουν ΚΕΠ να εξυπηρετούν με κανένα τρόπο, στ) θα αφεθεί μία εστία μετάδοσης του ιού ανοικτή, ενώ μπορεί να κλείσει δίνοντας πολύτιμο χρόνο στο σύστημα υγείας να μην καταρρεύσει και 2. Ζητούσαμε: α) Την ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΚΕΠ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ και β) την ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, την ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, τη ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ και την ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας αποφάσισε σήμερα 16η Μαρτίου 2020 με έξι (6) ψήφους υπέρ την διεξαγωγή απεργιακής κινητοποίησης με ΑΠΟΧΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ από την Δευτέρα 23/03/2020 για άπαν το προσωπικό που απασχολείται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών από το καθήκον Εξυπηρέτησης και Διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών με φυσική τους παρουσία στα ΚΕΠ μετά από ραντεβού.

Με την παρούσα σας καλούμε ακόμα σε δημόσιο διάλογο ενώπιον του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας προς το σκοπό υλοποίησης των ως άνω αιτημάτων μας με προγραμματισμένη ημερομηνία συνάντησης την Τετάρτη 18/03/2020 και ώρα 01:00 μ.μ..

Επειδή ο σκοπός της ως άνω απεργιακής κινητοποίησής μας με τη μορφή αποχής αποκλειστικά και μόνο από τα ως άνω καθήκοντα είναι απολύτως νόμιμος σύμφωνα με τα ως άνω εκτιθέμενα.

Επειδή η απεργιακή μας κινητοποίηση αποτελεί το έσχατο μέσο, αφού προηγουμένως εξαντλήσαμε κάθε ηπιότερο μέτρο.

Επειδή εν προκειμένω πληρούνται άπασες οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματός μας για προσφυγή σε απεργιακή κινητοποίηση με τη μορφή αποχής από τα ως άνω καθήκοντα.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας

Σας γνωστοποιούμε την απόφασή μας για ΑΠΟΧΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ από την Δευτέρα 23/03/2020 για άπαν το προσωπικό που απασχολείται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών από το ως άνω καθήκον με νόμιμα αιτήματα: 1) Να ανασταλεί η εξυπηρέτηση και διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών με φυσική παρουσία τους στα ΚΕΠ, καθ’ όσον χρόνο διαρκούν τα έκτακτα μέτρα που λαμβάνονται για τον περιορισμό της διασποράς του νέου κορωνοϊού. 2) Να ανασταλεί η λειτουργία των ΚΕΠ που δεν έχουν λάβει μέτρα προστασίας έναντι του νέου ιού, να απολυμανθούν, να ληφθούν μέτρα και μετά να επαναλειτουργήσουν.

3) Να εξυπηρετούν οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ το κοινό με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο και τρόπο πλην με τη φυσική παρουσία πολιτών εντός των ΚΕΠ.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής καλείται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτούς στους οποίους απευθύνεται προς γνώση τους και για την επέλευση των νομίμων συνεπειών, αντιγράφοντάς την ταυτόχρονα ολόκληρη στην Έκθεση Επίδοσής του.

Αθήνα, 16/03/2020

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠ. ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ΄ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

Ολόκληρη η εξώδικη δήλωση

https://www.aftodioikisi.gr/

Η διαρκής εξάπλωση που σημειώνει ο κορονοϊός, φέρνει αλλαγές και στα ωράρια των ΚΕΠ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στα νέα μέτρα περιλαμβάνεται και η τροποποίηση της λειτουργίας των ΚΕΠ. Το ωράριό τους θα είναι πλέον από τις 7.30 έως τις 15.00, ενώ θα παραμένουν κλειστά το Σάββατο.

Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγο ο Σωτήρης Τσιόδρας ανακοίνωσε τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Παράλληλα, ο ίδιος αναφέρθηκε και στα καταστήματα και τις υπηρεσίες που θα παραμείνουν κλειστά. Ειδικότερα, κλείνουν:

powered by Rubicon Project
Όλα τα εμπορικά κέντρα, καφέ, μπαρ, καφετέριες και όλη η εστίαση εκτός από τα ντελίβερι και take away.
Βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι.
Αθλητικές εγκαταστάσεις εκτός των υπαίθριων που μπορεί κάποιος να αθληθεί μόνος του.
Κέντρα αισθητικής.
Μένουν ανοικτά μαγαζιά με τρόφιμα, σούπερ μάρκετ, λιανεμπόριο, καθώς και φούρνοι και ζαχαροπλαστεία χωρίς τραπεζοκαθίσματα.

Σελίδα 1 από 13

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot