Τροπολογία που δίνεται η δυνατότητα σε δημοσίους υπαλλήλους συγκεκριμένων υπηρεσιών να διορίζονται δικαστικοί αντιπρόσωποι κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και κοινωνικής αλληλεγγύης με τίτλο: «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α’ βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις».

Ακολουθεί ολόκληρη η τροπολογία:

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 26/2012 »

Δεδομένου ότι, κατά την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των εκλογών, εξασφαλίζεται επαρκής αριθμός δικαστικών υπαλλήλων σε κάθε πρωτοδικείο, που θα φέρουν σε πέρας όλες τις εκλογικές διαδικασίες (προετοιμασία, παραλαβή εκλογικών σάκων, καταχώρηση αποτελεσμάτων κλπ.), δεν παρίσταται ως αναγκαίος ο περιορισμός των δικαστικών υπαλλήλων, που δύνανται να διορίζονται ως δικαστικοί αντιπρόσωποι, αποκλειστικά σε όσους εξ αυτών κατέχουν βαθμό Α’ ή Β’. Απεναντίας, υπάλληλοι των υπηρεσιών αυτών με βαθμό Γ’, αλλά και υπάλληλοι με βαθμό Δ’, εφόσον οι τελευταίοι είναι πτυχιούχοι Νομικής, συγκεντρώνουν επίσης όλα τα απαραίτητα εχέγγυα για τη λυσιτελή άσκηση των καθηκόντων του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής και συνεπώς κρίνεται σκόπιμη η παροχή και στις κατηγορίες αυτές υπαλλήλων, της δυνατότητας να επιλέγονται για τα καθήκοντα αυτά. Σημειώνεται ότι, με το άρθρο 19 παρ. 11α του ν. 4071/2012, είχε προβλεφθεί ότι ως αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής διορίζονταν «οι υπάλληλοι με βαθμό Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ της γραμματείας των δικαστηρίων…», αλλά μεταγενέστερα οι δυο τελευταίες κατηγορίες εξαιρέθηκαν, καθώς εκτιμήθηκε ότι η ανάγκη συνδρομής τους στα εκλογικά συνεργεία θα ήταν μεγαλύτερη. Δεδομένου όμως ότι παγίως διασφαλίζεται η κάλυψη των σχετικών αναγκών, με την προτεινόμενη ρύθμιση, προβλέπεται η δυνατότητα να διορίζονται ως δικαστικοί αντιπρόσωποι οι δικαστικοί υπάλληλοι που κατέχουν το βαθμό Γ΄, καθώς και όσοι κατέχουν το βαθμό Δ΄ και είναι πτυχιούχοι νομικής.

ADVERTISING

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, προβλέπεται επίσης η δυνατότητα να διορίζονται ως δικαστικοί αντιπρόσωποι, αλλά μόνο κατόπιν αίτησής τους, πρόεδροι πρωτοδικών και εισαγγελείς πρωτοδικών. Από τη δυνατότητα αυτή εξαιρούνται όσοι ασκούν καθήκοντα διεύθυνσης των οικείων δικαστηρίων και εισαγγελιών, οι αναπληρωτές τους για τη διαδικασία των εκλογών, καθώς και όσοι ασκούν άλλα καθήκοντα σχετικά με την εκλογική διαδικασία κατά την ημέρα της διενέργειάς τους.

Περαιτέρω, δεδομένου του γεγονότος ότι στη δημόσια διοίκηση υπηρετεί σημαντικός αριθμός υπαλλήλων με πτυχίο Νομικής, η κατοχή του οποίου πιστοποιεί την επιστημονική εξειδίκευση σε γνωστικό πεδίο απολύτως συναφές με τα καθήκοντα του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής, δεν συντρέχει ικανός λόγος διατήρησης της προϋπόθεσης κατοχής βαθμού τουλάχιστον Β’, προκειμένου οι υπάλληλοι αυτοί να είναι επιλέξιμοι για την άσκηση των σχετικών καθηκόντων και, για το λόγο αυτό, με την τελευταία παράγραφο της προτεινόμενης ρύθμισης εξαλείφεται η προϋπόθεση αυτή.

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

 


Άρθρο ….

Στο άρθρο 68 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

Η περ. α΄ της παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι πρωτοδίκες και οι αντεισαγγελείς πρωτοδικών. Επίσης, διορίζονται, μόνο κατόπιν αίτησής τους, οι πρόεδροι πρωτοδικών και οι εισαγγελείς πρωτοδικών, εξαιρουμένων όσων ασκούν καθήκοντα διεύθυνσης των οικείων δικαστηρίων και εισαγγελιών, των αναπληρωτών τους για τη διαδικασία των εκλογών, καθώς και όσων εξ αυτών ασκούν άλλα καθήκοντα σχετικά με την εκλογική διαδικασία κατά την ημέρα της διενέργειας αυτής».

Η περίπτωση ιβ΄ της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «ιβ) Οι υπάλληλοι με βαθμό Α΄, Β΄ και Γ΄, καθώς και οι υπάλληλοι με βαθμό Δ΄ που είναι πτυχιούχοι νομικής της γραμματείας των δικαστηρίων, δηλαδή του Συμβουλίου Επικρατείας, όλων των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, των εισαγγελιών, της Γενικής Επιτροπείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και των έμμισθων υποθηκοφυλακείων».

Η περίπτωση ιε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «ιε) Οι δικαστικοί υπάλληλοι με βαθμό Α΄, Β΄ και Γ΄, καθώς και οι υπάλληλοι με βαθμό Δ΄ που είναι πτυχιούχοι νομικής του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο».

Στην παρ. 4 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012, οι λέξεις «με βαθμό τουλάχιστον Β’» διαγράφονται.

 


Η παρ. 10 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «10. Οι εισηγητές του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι πρόεδροι και εισαγγελείς πρωτοδικών, οι πρωτοδίκες, οι αντιεισαγγελείς πρωτοδικών, οι πάρεδροι πρωτοδικείων και εισαγγελιών πρωτοδικών, οι πρωτοδίκες και οι πάρεδροι των διοικητικών πρωτοδικείων, καθώς και οι ειρηνοδίκες και πταισματοδίκες, διορίζονται ως τακτικοί ή αναπληρωτές αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής στα μεγαλύτερα εκλογικά τμήματα της περιφέρειας που υπηρετούν και κατά προτίμηση στα πλησιέστερα της έδρας της περιφέρειας και της άμεσης εποπτείας των εφόρων».

Αθήνα, 15 Μαΐου 2019

Οι προτείνοντες βουλευτές

Ψυχογιός Γεώργιος

Θελερίτη Μαρία

Τσίρκας Βασίλειος

Συζητήθηκε χθες ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου η αγωγή αναγνώρισης κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου κατά της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου στην οποία συμμετείχε ως διάδικος και η Ενορία Μεγάλης Παναγίας Κάστρου Σύμης της Ιεράς Μητροπόλεως Σύμης η οποία άσκησε κύρια παρέμβαση.
Συγκεκριμένα, το Ελληνικό Δημόσιο ισχυρίζεται στην αγωγή του ότι το υπό κρίσιν ακίνητο εμβαδού 5.978 τ.μ. που βρίσκεται στη Σύμη και συνιστά το κάστρο της Σύμης (Αρχαία Ακρόπολη), στο βορειοανατολικό άκρο του οικισμού της Σύμης και περιβάλλεται από λείψανα του Μεσαιωνικού Φρουρίου τα οποία έχουν κηρυχθεί ιστορικά διατηρητέα μνημεία, έχει καταχωρηθεί στα Κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογίου Σύμης ως ανήκον κατά κυριότητα στην Ιερά Μητρόπολη Ρόδου με αιτία κτήσης την χρησικτησία. Η παραπάνω εγγραφή σύμφωνα με το Ελληνικό Δημόσιο τυγχάνει όμως ανακριβής και ως εκ τούτου θα πρέπει να διορθωθεί.
Επιπλέον το Ελληνικό Δημόσιο υποστηρίζει πως το επίδικο ακίνητο δεν βρίσκεται εντός πόλεως, κωμοπόλεως ή χωριού ώστε να συνιστά ακίνητο ελεύθερης ιδιοκτησίας επί του οποίου θα ήταν δυνατή η απόκτηση κυριότητας με χρησικτησία, ούτε συνιστούσε δημόσια γαία λόγω της μορφολογίας του καθώς δεν ήταν δεκτικό καλλιέργειας. Έτσι, το Ελληνικό Δημόσιο θεωρεί σύμφωνα με το Οθωμανικό Δίκαιο και τον Κτηματολογικό Κανονισμό ότι για τους παραπάνω λόγους δεν κατέχονται ούτε εξουσιάζονται από κανέναν, ανήκουν δε στην κυριότητα του Δημοσίου καθώς πρόκειται για δημόσια γαία της κατηγορίας νεκρών γαιών στην οποία περιλαμβάνονται οι πετρώδεις εκτάσεις, τα βράχια κλπ.
Έτσι, η Ιερά Μητρόπολη Ρόδου ήταν αδύνατο να αποκτήσει την κυριότητα του ακινήτου με χρησικτησία καθώς δεν επληρούντο οι προϋποθέσεις των νόμων που ίσχυαν τότε.
Για τους λόγους αυτούς ζήτησε να αναγνωριστεί η κυριότητά του επί του επίδικου ακινήτου και να διορθωθεί η αρχική εγγραφή στο Κτηματολογικό Βιβλίο.
Επί αυτής της αγωγής άσκησε κύρια παρέμβαση η Ενορία Μεγάλης Παναγίας Κάστρου Σύμης της Ιεράς Μητροπόλεως Σύμης η οποία υποστήριξε πως θα πρέπει να απορριφθεί η αγωγή του Ελληνικού Δημοσίου ελλείψει ενεργητικής νομιμοποίησης.
Ειδικότερα, υποστήριξε πως το ακίνητο ανήκει στην Ορθόδοξη του Χριστού Εκκλησία ως Ναός με τον τίτλο «Η Μεγάλη Παναγιά του Κάστρου Σύμης» και αποτελεί το κέντρο και το σύμβολο του ελληνορθόδοξου χαρακτήρα της Σύμης από τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους μέχρι σήμερα ευρισκόμενος στην πλήρη και αδιαφιλονίκητη αποκλειστική κυριότητα, νομή και διανοία κύριας κατοχής της λειτουργώντας, επισκευάζοντας και συντηρώντας αποκλειστικά όλη την έκταση.
Πρόκειται για τον πρώτο και αρχαιότερο από τους δέκα ενοριακούς ναούς της άνω πόλεως Σύμης που ιδρύθηκε, πέριξ του ημικατεστραμμένου σήμερα κάστρου εξ ου και η επωνυμία του και επί μεγάλου Θόλου, γνωστού με το όνομα «ο Θόλος της Παναγίας» δηλαδή πρόκειται για τον πρώτο ορθόδοξο Ενοριακό Ναό της Σύμης. Συγκεκριμένα ανεγέρθηκε επί προϋπάρχοντος αρχαίου ναού που χρονολογείται πριν το 1453.Έκτοτε με διαρκή φροντίδα της ομώνυμης Ενορίας αποτέλεσε τον πρώτο Ενοριακό Ναό της Σύμης. Ωστόσο, αν και στις 24-9-1944 στο τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ανατινάχθηκε και καταστράφηκε ο ναός αυτός , από την επόμενη μέρα κιόλας ο Ενοριακός Ναός μετασκηνώθηκε στη διπλανή Εκκλησία δηλαδή στο Ναό του Αγίου Γεωργίου και έκτοτε εκεί μέχρι σήμερα συντηρείται και λειτουργεί σ’ αυτόν ο Ενοριακός Ναός της ο οποίος και μετονομάσθηκε σε Ναό της Μεγάλης Παναγίας Κάστρου Σύμης.
Έτσι, η εγγραφή του ακινήτου υπέρ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου είναι ανακριβής και προσβάλλει το δικαίωμα κυριότητας της, το οποίο ουδέποτε αμφισβητήθηκε από κανέναν και ως εκ τούτου θα πρέπει να απορριφθεί η αγωγή του Ελληνικού Δημοσίου και να αναγνωριστεί η αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή επί αυτού και να διορθωθεί ως ανακριβής η εγγραφή υπέρ της Ιεράς Μητροπόλεως Σύμης και συγκεκριμένα της «Ενορίας Μεγάλης Παναγίας Κάστρου Σύμης».
Το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπήθηκε από τη Νομική Σύμβουλο του Κράτους κ. Μαρία Ελευθερίου, η Ιερά Μητρόπολη από τον δικηγόρο κ. Aγγελο Μπόνη και η Ενορία από τον δικηγόρο κ. Θ. Παπαγεωργίου.

 

Πηγή:www.dimokratiki.gr

Πέντε κατηγορίες δηµοσίων υπαλλήλων θεµελιώνουν φέτος δικαίωµα για πλήρη ή µειωµένη σύνταξη και µπορούν να αποχωρήσουν εντός του 2019.

Πρόκειται για περίπου 10.000 υπαλλήλους, άνδρες και γυναίκες, που µπορούν να συνταξιοδοτηθούν µε ειδικές διατάξεις νωρίτερα από τα γενικά όρια ηλικίας, ως µητέρες – πατέρες ανηλίκων, ως τρίτεκνοι ή επειδή έχουν συµπληρώσει στο παρελθόν τον απαραίτητο χρόνο ασφάλισης -25ετία ή 35ετία- και έχουν κατοχυρώσει δικαίωµα.

Το «Εθνος – Συντάξεις» δηµοσιεύει έναν πλήρως αναλυτικό οδηγό για όλους τους δηµοσίους υπαλλήλους που µπορούν να συνταξιοδοτηθούν φέτος µε όρια ηλικίας µικρότερα των 67 ετών. Οι αλλαγές των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης που συντελέστηκαν τα τελευταία έτη δηµιούργησαν διαφορετικές ταχύτητες συνταξιοδότησης για τους ασφαλισµένους του ΕΦΚΑ και ιδιαίτερα για τους ασφαλισµένους του ∆ηµοσίου. Οι βασικές προϋποθέσεις που απαιτούσε το προηγούµενο καθεστώς δεν άλλαξαν, άλλαξαν όµως για τους περισσότερους τα όρια ηλικίας, δηλαδή αυξήθηκαν.

Πρώτη φορά

Το 2019 εκτός από τους ασφαλισµένους-ες άνδρες και γυναίκες υπαλλήλους ∆ηµοσίου που έχουν ήδη θεµελιώσει δικαίωµα για να συνταξιοδοτηθούν και δεν το έχουν ακόµα ασκήσει, υπάρχουν και οι υπάλληλοι που έχουν τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν φέτος καθώς θεµελιώνουν το σχετικό δικαίωµα για πρώτη φορά. ∆ηλαδή συµπληρώνουν τις κατά περίπτωση απαιτούµενες προϋποθέσεις, χρονικές και ηλικιακές. Μπορούν να συνταξιοδοτηθούν εντός του 2019 κυρίως παλαιοί ασφαλισµένοι οι οποίοι είτε έχουν κατοχυρώσει σύµφωνα µε το προγενέστερο καθεστώς τις απαιτούµενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (κυρίως την τριετία 2010-2012), δηλαδή έχουν συµπληρώσει την απαιτούµενη 25ετία και τις κατά περίπτωση απαιτούµενες προϋποθέσεις (π.χ. 35, 36, 37 ή 40 έτη, ανήλικο παιδί, τρία παιδιά κ.λπ.), και ακολουθώντας τα νέα µεταβατικά όρια ηλικίας συµπληρώνουν το 2019 το νέο απαιτούµενο όριο ηλικίας και θεµελιώνουν δικαίωµα για συνταξιοδότηση. Αναλυτικά οι 5 κατηγορίες είναι:

ΜΕ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Πρόκειται για άνδρες και γυναίκες που έχουν συµπληρώσει την απαιτούµενη 25ετία την τριετία 2010-2012 και συµπληρώνουν το κατά περίπτωση απαιτούµενο όριο ηλικίας φέτος για να συνταξιοδοτηθούν µε πλήρη ή µειωµένη.

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2010

Ανδρες – Πλήρη σύνταξη

Υπάλληλοι γεννηµένοι το 1953 (έγιναν 65 ετών το 2018) που συµπλήρωσαν 25ετία το 2010 µπορούν να συνταξιοδοτηθούν µε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 66 ετών. Το νέο όριο ηλικίας συµπληρώνεται εντός του 2019. Για παράδειγµα υπάλληλος διορισµένος το 1985 συµπλήρωσε 25ετία το 2010 και παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους το 2016. Είναι γεννηµένος το 1953 και σύµφωνα µε το προγενέστερο καθεστώς µπορούσε να συνταξιοδοτηθεί µε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 65ετών. Θα µπορέσει να συνταξιοδοτηθεί µε πλήρη σύνταξη το 2019, έτος που συµπληρώνει το νέο όριο ηλικίας, το 66ο.

Ανδρες – Μειωµένη σύνταξη

Υπάλληλοι γεννηµένοι το 1959 που συµπλήρωσαν 25ετία το 2010 µπορούν να συνταξιοδοτηθούν µε µειωµένη σύνταξη σε ηλικία 60 ετών, δηλ. φέτος, το 2019. Για παράδειγµα υπάλληλος διορισµένος το 1987 αναγνωρίζοντας τη στρατιωτική του υπηρεσία συµπλήρωσε 25ετία το 2010. Γεννηµένος το 1959 συµπληρώνει φέτος το 60ό έτος της ηλικίας του, όριο ηλικίας που δεν µεταβλήθηκε, και µπορεί εάν επιθυµεί να συνταξιοδοτηθεί µε µειωµένη σύνταξη εντός του 2019.

Γυναίκες – Πλήρη σύνταξη

Γυναίκες υπάλληλοι γεννηµένες το πρώτο τετράµηνο του 1957 (1/1- 31/4/1957) (έγιναν 60 ετών το 2017), που συµπλήρωσαν 25ετία το 2010 µπορούν να συνταξιοδοτηθούν µε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 62 ετών και 8 µηνών Το νέο όριο ηλικίας συµπληρώνεται εντός του 2019. Για παράδειγµα υπάλληλος γεννηµένη 1/2/1957 είχε συµπληρώσει µέχρι το 2010 25 έτη προϋπηρεσίας. Με το προηγούµενο καθεστώς είχε κατοχυρώσει δικαίωµα να συνταξιοδοτηθεί µε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 60 ετών. Επειδή το 60ό έτος το συµπλήρωσε µετά τις 18/8/2015 δηλ. το 2017 ακολουθεί την αύξηση των νέων ορίων ηλικίας και θα συνταξιοδοτηθεί εντός του 2019 µε τη συµπλήρωση των 62 ετών και 8 µηνών, µε πλήρη σύνταξη.

Γυναίκες – Μειωµένη σύνταξη

Γυναίκες υπάλληλοι γεννηµένες το 1964 που συµπλήρωσαν 25ετία το 2010 µπορούν να συνταξιοδοτηθούν µε µειωµένη σύνταξη σε ηλικία 55 ετών φέτος, δηλ. το 2019.

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2011

Ανδρες και γυναίκες – Πλήρη

Υπάλληλοι γεννηµένοι το πρώτο οκτάµηνο του 1956 (έγιναν 61 ετών το 2017), που συµπλήρωσαν 25ετία το 2011, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν µε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 63 ετών και 3 µηνών. Το νέο όριο ηλικίας συµπληρώνεται εντός του 2019. Για παράδειγµα υπάλληλος γεννηµένη 1/2/1956 είχε συµπληρώσει µέχρι το 2011 25 έτη προϋπηρεσίας. Με το προηγούµενο καθεστώς είχε κατοχυρώσει δικαίωµα να συνταξιοδοτηθεί µε πλήρη σε ηλικία 61 ετών. Επειδή το 61ο έτος το συµπλήρωσε µετά τις 18/8/2015, δηλ. το 2017, ακολουθεί την αύξηση των νέων ορίων ηλικίας και θα συνταξιοδοτηθεί εντός του 2019 µε τη συµπλήρωση των 63 ετών και 3 µηνών µε πλήρη σύνταξη.

Ανδρες και γυναίκες – Μειωµένη

Υπάλληλοι γεννηµένοι το 1963, που συµπλήρωσαν 25ετία το 2011, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν µε µειωµένη σύνταξη σε ηλικία 56 ετών φέτος, δηλ. το 2019.

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2012

Ανδρες και γυναίκες – Πλήρη

Yπάλληλοι που είναι γεννηµένοι το δεύτερο εξάµηνο του 1954 (έγιναν δηλ. 63 ετών το 2017), που συµπλήρωσαν 25ετία το 2012, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 64 ετών και 6 µηνών µε πλήρη σύνταξη. Το νέο όριο ηλικίας συµπληρώνεται εντός του 2019. Για παράδειγµα υπάλληλος γεννηµένος 1/8/1954 είχε συµπληρώσει µέχρι το 2012 25 έτη προϋπηρεσίας. Με την προηγούµενη νοµοθεσία το όριο ηλικίας για τη λήψη πλήρους ήταν το 63ο έτος. Το 63ο έτος το συµπλήρωσε µετά τις 18/8/2015, δηλ. το 2017, και ακολουθεί την αύξηση των νέων ορίων ηλικίας. Συνεπώς θα συνταξιοδοτηθεί εντός του 2019 µε τη συµπλήρωση των 64 ετών και 6 µηνών.

Ανδρες και γυναίκες – Μειωµένη

Υπάλληλοι γεννηµένοι το 1961, που συµπλήρωσαν 25ετία το 2012, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν µε µειωµένη σύνταξη σε ηλικία 58 ετών φέτος, δηλ. το 2019.

ΜΕ 35 ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Πρόκειται για τους υπαλλήλους άνδρες και γυναίκες που έχουν συµπληρώσει 25ετία το 2010 το 2011 ή το 2012 και τα κατά περίπτωση 35, 36, 37 έτη ασφάλισης µέχρι σήµερα, αλλά συµπληρώνουν το κατά περίπτωση νέο όριο ηλικίας το 2019. Ειδικότερα:

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΟ 2010

Ασφαλισµένοι-ες υπάλληλοι που είναι γεννηµένοι το δεύτερο εξάµηνο του 1959 (έγιναν δηλ. 58 ετών το 2017), που συµπλήρωσαν 25 έτη µέχρι το 2010, ενώ έχουν συµπληρώσει 35ετία µέχρι σήµερα, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 59 ετών και 6 µηνών µε πλήρη σύνταξη. Το νέο όριο ηλικίας συµπληρώνεται εντός του 2019. Για παράδειγµα υπάλληλος γεννηµένος 1/8/1959 είχε συµπληρώσει µέχρι το 2010 25ετία. Με το προηγούµενο καθεστώς είχε κατοχυρώσει δικαίωµα να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 58 ετών µε 35 έτη υπηρεσίας. Τα 35 έτη µε αναγνώριση πλασµατικών τα συµπλήρωσε µέχρι το 2017 ενώ το 58ο έτος το συµπλήρωσε µετά τις 18/8/2015, επίσης το 2017, και ακολουθεί την αύξηση των νέων ορίων ηλικίας. Το νέο όριο ηλικίας των 59 ετών και των 6 µηνών συµπληρώνεται εντός του 2019 και µπορεί να συνταξιοδοτηθεί µε πλήρη σύνταξη.

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΟ 2011

Τα παραπάνω ισχύουν και για τους ασφαλισµένους που συµπληρώνουν την απαιτούµενη 25ετία µέχρι το 2011, µε τη διαφορά ότι στην περίπτωσή τους απαιτούνται 36 έτη ασφάλισης µέχρι την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήµατος. Για παράδειγµα υπάλληλος γεννηµένος 1/9/1959 είχε συµπληρώσει µέχρι το 2011 25ετία ενώ µέχρι το 2017 έχει συµπληρώσει και τα απαιτούµενα 36 έτη υπηρεσίας µε αναγνώριση πλασµατικών ετών (σπουδών). Με το προηγούµενο καθεστώς είχε κατοχυρώσει δικαίωµα να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 58 ετών. Το 58ο έτος το συµπλήρωσε µετά τις 18/8/2015, δηλ. το 2017, και ακολουθεί την αύξηση των νέων ορίων ηλικίας και θα συνταξιοδοτηθεί εντός του 2019 µε τη συµπλήρωση των 59 ετών και 6 µηνών µε πλήρη σύνταξη.

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2012

Ασφαλισµένοι-ες υπάλληλοι που είναι γεννηµένοι από 1/11/1958 µέχρι 31/12/1958 (έγιναν δηλ. 59 ετών το 2017), που συµπλήρωσαν 25ετία το 2012, ενώ έχουν συµπληρώσει 37 έτη υπηρεσίας µέχρι σήµερα, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 60 ετών και 2 µηνών µε πλήρη σύνταξη. Το νέο όριο ηλικίας συµπληρώνεται εντός του 2019. Για παράδειγµα υπάλληλος γεννηµένος 1/11/1958 µε δύο παιδιά και πτυχίο είχε συµπληρώσει µέχρι το 2012 25ετία ενώ αναγνωρίζοντας πλασµατικά έτη έχει συµπληρώσει και τα 37 έτη ασφάλισης µέχρι το 2017. Με το προηγούµενο καθεστώς είχε κατοχυρώσει δικαίωµα να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 59 ετών. Το 59ο έτος το συµπλήρωσε µετά τις 18/8/2015, δηλ. το 2017, και ακολουθεί την αύξηση των νέων ορίων ηλικίας συνεπώς θα συνταξιοδοτηθεί εντός του 2019 µε τη συµπλήρωση των 60 ετών και 2 µηνών µε πλήρη σύνταξη.

Ασφαλισµένοι-ες υπάλληλοι που είναι γεννηµένοι το πρώτο εξάµηνο του 1959 (έγιναν δηλ. 59 ετών το 2018) που συµπλήρωσαν 25ετία το 2012 ενώ έχουν συµπληρώσει 37 έτη υπηρεσίας µέχρι σήµερα, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 60 ετών και 6 µηνών µε πλήρη σύνταξη. Το νέο όριο ηλικίας συµπληρώνεται εντός του 2019. Για παράδειγµα ασφαλισµένος γεννηµένος 1/1/1959 είχε συµπληρώσει µέχρι το 2012 25ετία, ενώ είχε συµπληρώσει αναγνωρίζοντας πλασµατικά έτη του στρατού και τα 37 έτη ασφάλισης µέχρι το 2018. Με το προηγούµενο καθεστώς είχε κατοχυρώσει δικαίωµα να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 59 ετών. Το 59ο έτος το συµπλήρωσε µετά τις 18/8/2015, δηλ. το 2018, και ακολουθεί την αύξηση των νέων ορίων ηλικίας, συνεπώς θα συνταξιοδοτηθεί εντός του 2019 µε τη συµπλήρωση των 60 ετών και 6 µηνών µε πλήρη σύνταξη.

ΜΕ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οι υπάλληλοι που έχουν συµπληρώσει 40 έτη ασφάλισης µέχρι την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήµατος µε πραγµατικό ή πλασµατικό χρόνο και συµπληρώνουν το 62ο έτος της ηλικίας τους το 2019, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν. Πρόκειται για όσους είναι γεννηµένοι το 1957 και συµπληρώνουν το 62ο έτος το 2019.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ Μητέρες-πατέρες υπάλληλοι µε τρία παιδιά που είναι γεννηµένοι το 1961 (έγιναν δηλ. 55 ετών το 2016) και συµπλήρωσαν 23 έτη προϋπηρεσίας το 2012, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν ως τρίτεκνοι µε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 58 ετών. Το νέο όριο ηλικίας συµπληρώνεται εντός του 2019. Για παράδειγµα υπάλληλος µητέρα τριών παιδιών γεννηµένη 1/3/1961 είχε συµπληρώσει µέχρι το 2012 23 χρόνια προϋπηρεσίας. Με την προηγούµενη νοµοθεσία το όριο ηλικίας για τη λήψη σύνταξης ήταν το 55ο έτος. Το 55ο έτος το συµπλήρωσε µετά τις 18/8/2015, δηλ. το 2016, και ακολουθεί την αύξηση των νέων ορίων ηλικίας. Συνεπώς θα συνταξιοδοτηθεί εντός του 2019 µε τη συµπλήρωση των 58 ετών. Επίσης υπάλληλος πατέρας τριών παιδιών γεννηµένος το 1961, διορισµένος το 1991, είχε µέχρι το 2012 21 έτη υπηρεσίας. Αναγνωρίζοντας πλασµατικά έτη παιδιών συµπληρώνει µέχρι το 2012 τα απαιτούµενα 23 έτη ασφάλισης. Το 55ο έτος το συµπλήρωσε το 2016, συνεπώς µπορεί να συνταξιοδοτηθεί ως πατέρας µε τρία παιδιά φέτος µε πλήρη σύνταξη καθώς συµπληρώνει το νέο απαιτούµενο όριο ηλικίας των 58 ετών.

ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ

Πρόκειται για τις µητέρες αλλά και τους πατέρες που είχαν συµπληρώσει 25ετία το 2012 και είχαν ανήλικο παιδί και, ακολουθώντας τα νέα µεταβατικά όρια ηλικίας, συµπληρώνουν το 2019 το νέο απαιτούµενο όριο ηλικίας θεµελιώνοντας δικαίωµα για πλήρη σύνταξη. Ειδικότερα οι υπάλληλοι µητέρες αλλά και πατέρες ανηλίκου που είναι γεννηµένοι το 1961 (έγιναν 55 ετών το 2016) και συµπλήρωσαν 25 έτη προϋπηρεσίας το 2012, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν µε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 58 ετών. Το νέο όριο ηλικίας συµπληρώνεται εντός του 2019. Ετσι: Μητέρα γεννηµένη το 1961, διορισµένη το 1987, είχε συµπληρώσει µέχρι το 2012 25 έτη προϋπηρεσίας και είχε ανήλικο παιδί γεννηµένο το 2001. Με το προηγούµενο καθεστώς είχε κατοχυρώσει δικαίωµα να συνταξιοδοτηθεί ως µητέρα ανηλίκου µε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 55 ετών. Επειδή το 55ο έτος το συµπληρώνει το 2016 ακολουθεί την αύξηση των νέων ορίων ηλικίας και θα συνταξιοδοτηθεί εντός του 2019 µε τη συµπλήρωση του 58ου έτους µε πλήρη σύνταξη. Πατέρας ανηλίκου υπάλληλος διορισµένος το 1989 αναγνωρίζει πλασµατικό χρόνο του παιδιού και της στρατιωτικής του υπηρεσίας και συµπληρώνει 25 έτη ασφάλισης το 2012. Γεννηµένος το 1961 συµπλήρωσε το απαιτούµενο σύµφωνα µε το προηγούµενο καθεστώς 55ο έτος ηλικίας το 2016. Συνεπώς µπορεί να συνταξιοδοτηθεί ως πατέρας ανηλίκου µε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 58 ετών, δηλαδή εντός του 2019.

*Της Ηλιας Γούναρη, πρώην προϊσταµένης συντάξεων ΙΚΑ και κοινωνιολόγου του Δικαίου

https://www.aftodioikisi.gr/

Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν εννέα (109) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου που εδρεύει στη Ρόδο, Ν. Δωδεκανήσου, για τις ανάγκες αυτής στο Νομό Δωδεκανήσου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

82 ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

4 ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

2 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, οδός Ιπποτών – Μεσαιωνική Πόλη, Τ.Κ. 851 00 – ΡΟΔΟΣ, υπόψη Γραμματείας Πρωτοκόλλου, τηλέφωνα επικοινωνίας 22413- 65280 ή 22413 -65282. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τύπος Πράξης Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός Δωδεκανήσων
Έντυπα ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 6

Το προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπ. Οικονομίας, Στέργιος Πιτσιόρλας - Την υπόθεση αποκάλυψε το Πρώτο ΘΕΜΑ
Την απόσυρση της προβληματικής ρύθμισης που δίνει αναδρομικά το δικαίωμα σε offshore εταιρείες με έδρα φορολογικούς παραδείσους να συμμετέχουν σε κρατικούς διαγωνισμούς που βρίσκονται σε εξέλιξη προανήγγειλε ο κ. Στέργιος Πιτσιόρλας. Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης υποστήριξε αρχικά ότι η κυβέρνηση δεν προσπαθεί να εξυπηρετήσει συμφέροντα ωστόσο παραδέχθηκε ότι στο υπουργείο υπήρξαν αιτήματα για τροποποίηση του πλαισίου ώστε συγκεκριμένες εταιρείες που συνδέονται με παραδείσιες offshore να μπορούν να λάβουν μέρος σε εν εξελίξει διαγωνισμούς.

Υπενθυμίζεται ότι την υπόθεση αποκάλυψε το «Πρώτο Θέμα» αναδεικνύοντας ότι το άρθρο 40 νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομίας έρχεται να επικαιροποιήσει (σημ.: είχε να ανανεωθεί από το 2005) τη λίστα με τους φορολογικούς παραδείσους όπου απαγορεύεται να εδρεύουν offshore που επιθυμούν να διεκδικήσουν δημόσια έργα και να την εναρμονίσει με τις αντίστοιχες λίστες του υπουργείου Οικονομικών. Ωστόσο η δεύτερη παράγραφος δίνει αναδρομικό χαρακτήρα στο επίμαχο άρθρο επιτρέποντας σε συγκεκριμένες εξωχώριες να μετέχουν σε διαγωνισμούς που βρίσκονται σε εξέλιξη αρκεί να μην έχουν ανοιχθεί οι οικονομικές προσφορές.

Η επίμαχη παράγραφος χαρακτηρίζεται «φωτογραφική», καθώς τροποποιεί εκ των υστέρων τις διακηρύξεις των διαγωνισμών επιτρέποντας σε εταιρείες που διεκδικούν δημόσια έργα αλλά απορρίφθηκαν γιατί είχαν έδρα τον Παναμά, το νησάκι της Καραϊβικής Αγία Λουκία, τις Αντίλλες κ.ά. να επανέλθουν.

Αναφορικά με την επικαιροποίηση της λίστας ο κ. Πιτσιόρλας είπε ότι «η ρύθμιση είναι σωστή» όμως για την παράγραφο που προβλέπει αναδρομική ισχύ επισήμανε πως «από τη στιγμή που η αντιπολίτευση την θεωρεί φωτογραφική ας το απαλείψουμε, όμως σας λέω ότι είναι λάθος. Δεν θα λύσουμε το πρόβλημα. Δεν έχω πρόβλημα να το πάρουμε πίσω γιατί στην κυβέρνηση δεν υπάρχει σκέψη να εξυπηρετήσουμε κάποιους». Ωστόσο, ο κ. Πιτσιόρλας παραδέχθηκε ότι υπήρξαν αιτήματα από εταιρείες που έχουν συμμετοχές σε offshore με έδρα φορολογικούς παραδείσους να τροποποιηθεί το πλαίσιο και να μετέχουν σε διαγωνισμούς. «Κάποιοι μας λένε ότι έχουν στο καταστατικό τους συμμετοχές σε εξωχώριες εταιρείες που δεν ανήκουν πια σε μη συνεργάσιμες χώρες και άρα γιατί να μην πάρουν μέρος ή γιατί να αποκλειστούν από εν εξελίξει διαγωνισμούς. Όμως αν υπάρχει προβληματισμός εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να το βγάλουμε».

Νωρίτερα, ο κ. Χρήστος Δήμας της ΝΔ είπε ότι «η πρώτη παράγραφος του άρθρου 40 μπορεί να γι΄νει αποδεκτή. Η δεύτερη παράγραφος είναι ανεξήγητη καθώς δίνει μερική αναδρομικότητα. Εγείρονται ερωτηματικά ότι εξυπηρετείτε συγκεκριμένες offshore. Ακόμα και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων επισημαίνει ότι η δεύτερη παράγραφος ενδεχομένως ελέγχεται με βάση την αρχή ίσης μεταχείρισης. Δεν μπορείτε να αλλάζετε την διακήρυξη ενός διαγωνισμού εκ των υστέρων. Αποτελεί αθέμιτο ανταγωνισμό. Να αποσύρετε την παράγραφο δύο. Είναι ύποπτη διάταξη».

Εξηγήσεις ζήτησε και ο κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπολος από το Κίνημα Αλλαγής χαρακτηρίζοντας την ρύθμιση «φωτογραφική».

https://www.protothema.gr

Σελίδα 1 από 167

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot