Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουλίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175 και 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) και την διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 4071/11-04-2012 με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2018 Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
2. Έγκριση του 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: Παροχή υπηρεσιών γεωτεχνικού συμβούλου στα πλαίσια της κατασκευής του έργου: «Κατασκευή υπολειπόμενων εργασιών φράγματος Κρητηνίας νήσου Ρόδου».
3. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας (2ο στάδιο - κατακύρωση του διαγωνισμού στον προσωρινό μειοδότη) του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό α/α 80062 του έργου: "Κατασκευή προβλήτας στη νήσο Στρογγύλη".
4. Έγκριση αναμορφωμένου 1ου συγκριτικού πίνακα και 1ου - 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της μελέτης "Μελέτη βελτίωσης - διαπλάτυνσης εθνικής οδού Ρόδου - Λίνδου, τμήμα από Κολύμπια έως Λίνδο".
5. Έγκριση ορισμού επιτροπής παραλαβής & παρακολούθησης - Ε.Π.Π. - των συμβάσεων προμήθειας και παροχής υπηρεσιών που αφορούν το έργο: «Ύδρευση Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά».
6. Έγκριση όρων δημοπράτησης, ορισμό πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) και εξουσιοδότηση του και ορισμού επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή τριών γηπέδων τένις».

7. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή υπολειπόμενων εργασιών φράγματος Κρητηνίας νήσου Ρόδου».
8. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός και τάπητας γηπέδου λυκείου Ιαλυσού».
9. Έγκριση πρώτης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών επί της επαρχιακής οδού Αφάντου – Ψίνθος».
10. Έγκριση όρων δημοπράτησης διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Πάρου - Αντιπάρου (2018)».
11. Έγκριση  2ου Πρακτικού Δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης Οριστικού Αναδόχου)  διαγωνισμού για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ Ν. ΜΗΛΟΥ».
12. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης οριστικού Αναδόχου) διαγωνισμού για το έργο : «Βελτίωση οδού Χώρας - Μοναστήρι ν. Σικίνου».
13. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης οριστικού Αναδόχου) διαγωνισμού για το έργο : «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Σίφνου (2018)».
14. Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «Συντηρήσεις –Επισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου Μυκόνου».
15. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Σύρου (2018)».
16. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Διαγράμμιση Επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Σύρου (2018)».
17. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας στο έργο: «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Άνδρου (2018)».
18. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Μυκόνου (2018)».
19. Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας στο έργο: «Κατασκευή Γηπέδου 5χ5 στην περιοχή Καμίνια ν. Σύρου».
20. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας παράδοσης της προμήθειας με τίτλο ''Προμήθεια και Εγκατάσταση Αθλητικών Ειδών Γηπέδων Ποδοσφαίρου των Δήμων Αμοργού, Κύθνου, Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Σύρου – Ερμούπολης και Τήνου ‘’ .  
21. Λήψη απόφασης για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων που χρησιμοποιεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νομού Δωδεκανήσου).
22. Έγκριση Πολυετούς Δέσμευσης ποσών για τον Διαγωνισμό  "Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου για τα σχολικά έτη 2019-2020-2021 ".
23. Έγκριση όρων διακήρυξης του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού για την «Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου για τα σχολικά έτη 2019-2020-2021 ».

24. Έγκριση δρομολογίων για τη Μεταφορά Μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης με Eιδικά Μαθητικά Δελτία και με επίδομα Γονέων Σχολικού Έτους 2019-2020-2021 και έγκριση πολυετούς υποχρέωσης.
25. Έγκριση πρακτικού σταδίου Αποσφράγισης Δικαιολογητικών - Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών του Διαγωνισμού για την μεταφορά αλληλογραφίας & ταχυμεταφοράς Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου για 3 έτη .
26. Έγκριση πρακτικού  Αποσφράγισης Δικαιολογητικών - Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών του Διαγωνισμού για την προμήθεια κλιματιστικών στα πλαίσια του έργου « ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΩ ».
27. Έγκριση πρακτικού 3ου σταδίου αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας γραφείων Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου για 2 έτη.
28. Έγκριση πρακτικού ενστάσεων του πρόχειρου διαγωνισμού για «Υπηρεσίες καταγραφής καλλιεργητικών δεδομένων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου».
29. Έγκριση παράτασης υπάρχουσας σύμβασης προμήθειας καυσίμων για τρείς (3) μήνες έως 7/11/2019, Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
30. Έγκριση όρων διακήρυξης και ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων – Επιτροπής Ενστάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΔΙΚΑΤ: Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου - Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού», του Προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, συνολικής διάρκειας 14 μηνών.
31. Έγκριση των όρων ανοικτού, ηλεκτρονικού κάτω των ορίων διαγωνισμού και ορισμός επιτροπής, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Υποστήριξη Λειτουργίας Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης».
32. Έγκριση των όρων διακήρυξης ανοικτού, ηλεκτρονικού κάτω των ορίων διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΒΥΣ), Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
33. Έγκριση του 2ου πρακτικού που αφορά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν για τον ανοικτό ηλεκτρονικό άνω των ορίων διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων (2η πράξη ΤΕΒΑ), Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
34. Έγκριση ένταξης στο Μητρώο Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών Π.Ν.Α.ι. και έγκριση υπογραφής σύμβασης εργασιών για την αποκατάσταση φυσικών καταστροφών στη Π.Ε. Κυκλάδων, εταιρειών και φυσικών προσώπων ενταγμένων στο μητρώο αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών Π.Ν.Α.ι.
35. Έγκριση αναθέσεων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
36. Έγκριση 1ου Πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για  την «Προμήθεια Συσκευασμένου Ψυχρού Ασφαλτομίγματος», Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

 

37. Έγκριση πληρωμής ανεξόφλητων υποχρεώσεων Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
38. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρεώσεων έργων, Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
39. Έγκριση δέσμευσης ποσών για έργα έτους 2019 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
40. Έγκριση δέσμευσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2019 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
41. Έγκριση δέσμευσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2019 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
42. Έγκριση ανάθεσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2019 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
43. Έγκριση ανάθεσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2019 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
44. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών - Δράσεων Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
45. Έγκριση δέσμευσης για την «Μίσθωση Εκθεσιακού χώρου κατά την συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην διεθνή έκθεση τουρισμού WTM 2019 στο Λονδίνο».
46. Έγκριση ανάθεση δαπάνης για την «Μίσθωση Εκθεσιακού χώρου κατά την συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην διεθνή έκθεση τουρισμού WTM 2019 στο Λονδίνο».
47. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών - Δράσεων του τμήματος Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
48. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών - Δράσεων του τμήματος Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
49. Έγκριση δέσμευσης Δαπάνης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου  στην 54η Πανελλήνια έκθεση Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας Κρεμαστής.
50. Έγκριση ανάθεσης  Δαπάνης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου  στην 54η Πανελλήνια έκθεση Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας Κρεμαστής.
51. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών - Δράσεων Προβολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
52. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών - Δράσεων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Δωδεκανήσου.
53. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών - Δράσεων του τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Υποστήριξης της Εκπαίδευσης και Απασχόλησης Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

54. Δικαστικές υποθέσεις.
55. Ορθές Επαναλήψεις αποφάσεων – Τροποποιήσεις αποφάσεων - Ανακλήσεις αποφάσεων και δεσμεύσεων, Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
56. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη.
57. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.
58. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων.
59. Επικύρωση πρακτικών 6ης / 18-04-2019, 7ης /09-05-2019, 8ης / 07-06-2019, 9ης /19-06-2019 συνεδριάσεων , Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Ο Πρόεδρος

 


Φιλήμων Γ. Ζαννετίδης
Αντιπεριφερειάρχης

 

Τακτικά Μέλη της Ο.Ε.

1. Μιχαήλ Μπαριανάκης
2. Χρήστος Μπάρδος
3. Δημήτριος Τσοπανάκης
4. Χαρίκλεια Γιασιράνη
5. Χρήστος Ευστρατίου
6. Άννα Μαυρουδή
7. Γεώργιος Μακρυωνίτης
8. Ειρήνη Σβύνου

 

Αναπληρωματικά Μέλη της Ο.Ε.

1. Δημήτριος Χαματζόγλου
2. Ιωάννης Γιαγιάς
3. Νικόλαος Βενάκης
4. Σταύρος Φρούντζας

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου
2. Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
3. Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου
4. Μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου
5. Εκτελεστικός Γραμματέας
6. Νομική Υπηρεσία
7. κ.κ. Βουλευτές Κυκλάδων και Δωδεκανήσου
8. Μέσα Ενημέρωσης.

 

 

 

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, αυξάνεται η χρηματοδότηση για την κατασκευή του έργου “Δίκτυο ύδρευσης Σκάλας Πάτμου”, το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την τροποποίηση της Πράξης “Δίκτυο ύδρευσης Σκάλας Πάτμου”, σύμφωνα με τη οποία, η δημόσια δαπάνη αυξάνεται από 1.495.460,21 ευρώ, σε 1.638.590,89 ευρώ.
Πρόκειται για έργο πνοής για την Πάτμο, που έρχεται να δώσει λύση σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί, της καταλληλότητας του πόσιμου νερού και να απαλλάξει τους κατοίκους από τους κατασκευασμένους με ακατάλληλα υλικά αγωγούς από τους οποίους αποτελείται το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης, πρόβλημα που έχει ταλανίσει επί σειρά ετών τον Δήμο Πάτμου. Επιπλέον, η παλαιότητα του δικτύου προκαλεί συχνές θραύσεις που έχουν επίπτωση στην ποιότητα του πόσιμου νερού.
Λόγω της εξαιρετικής σοβαρότητας του έργου και σε συνεννόηση με τον Δήμο, προτάθηκε από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη η ένταξή του στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της Περιφερειακής Συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιαγίο 2014 - 2020”, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Παράλληλα, η Περιφέρεια συνήψε Προγραμματική Σύμβαση με τον Δήμο Πάτμου, βάσει της οποίας, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της ΠΝΑΙ, ανέλαβε την ωρίμανση και κατασκευή του έργου, ως φορέας υλοποίησης για λογαριασμό του Δήμου Πάτμου που είναι ο κύριος του έργου.
Το νέο δίκτυο διανομής ολοκληρωμένο θα καλύψει όλους τους δρόμους εντός του οικισμού της Σκάλας, ενώ θα εξυπηρετεί και τον οικισμό Μελόι. Τα υφιστάμενα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης, τα οποία είναι πεπαλαιωμένα και με λειτουργικά προβλήματα, καταργούνται, ενώ διατηρούνται οι υφιστάμενες ιδιωτικές παροχές.
Το έργο, συγκεκριμένα, περιλαμβάνει:
Δίκτυο διανομής εντός οικισμού Σκάλας Πάτμου και Μελόι και δίκτυο μεταφοράς νερού προς τις νέες δεξαμενές, συνολικού μήκους περίπου 31,6 χλμ.
Δύο νέων δεξαμενές αποθήκευσης (200 κμ και 500 κμ)
Αντλιοστάσιο παροχής 115 κ.μ. / ώρα
Συνδέσεις του νέου δικτύου με τις υφιστάμενες θέσεις υδροληψίας των ιδιωτικών συνδέσεων.
Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της Πράξης, έχει οριστεί η 31/12/2021.

image_gallery.jpg

Η προμήθεια του τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού της Σχολής εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο 2014 - 2020”, με απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου

Με σκοπό την ενίσχυση της νεοϊδρυθείσας Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Καλύμνου, η λειτουργία της οποίας αποτελούσε πάγιο αίτημα της ναυτικής, κατά κύριο λόγο, κοινωνίας του νησιού και προκειμένου αυτή να εδραιωθεί μεταξύ των ΑΕΝ της χώρας, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου χρηματοδοτεί την προμήθεια εξοπλισμού της, με το ποσό 785.000,00 € , με πόρους του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, μέσω του Επιχειρησιακού της Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020”.

Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την απόφαση ένταξης της Πράξης «Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού ΑΕΝ Καλύμνου» στο πλαίσιο της πρόσκλησης που είχε απευθύνει προς το Υπουργείο Ναυτιλίας, και Νησιωτικής Πολιτικής με τίτλο “Βελτίωση υποδομών επαγγελματικής εκπαίδευσης – Εξοπλισμός Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Καλύμνου”, για την υποβολή προτάσεων έργων.

Το έργο αφορά στην προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού, προκειμένου να παρασχεθούν σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Καλύμνου.

Τα υπό προμήθεια είδη περιλαμβάνουν:
- Προσομοιωτή γέφυρας αποτελούμενο από τρεις γέφυρες, εκάστη των οποίων θα αντιπροσωπεύει ένα ίδιο πλοίο και μια θέση εκπαιδευτή. Το σύστημα προσομοίωσης χειρισμών θα είναι της πλέον πρόσφατης τεχνολογίας με τον απαραίτητο εξοπλισμό σε όργανα, υπολογιστές, λογιστικό και οπτικό σύστημα.
- Προσομοιωτή GMDSS με μια θέση εκπαιδευτή και οχτώ θέσεις άσκησης σπουδαστών. Στόχος είναι η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών στο Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Σύστημα Κινδύνου και Ασφάλειας.
- Εργαστήριο πολυμέσων με δυνατότητα άσκησης τριάντα σπουδαστών για την εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων που παρέχονται στο πλαίσιο διδασκαλίας των μαθημάτων.
- Εργαστήριο εφαρμογών Φυσικής με το οποίο οι σπουδαστές θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιούν πειραματικές εργασίες / ασκήσεις και πειράματα επίδειξης στο εργαστήριο, τα οποία σε συνδυασμό με τη θεωρητική διδασκαλία βοηθούν στην κατανόηση των βασικών αρχών της συμπεριφοράς του πλοίου.
- Εξοπλισμό μετεωρολογίας και διαφόρων οργάνων για την απόκτηση ικανότητας χρήσης πληροφοριών που λαμβάνονται από μετεωρολογικά όργανα επί του πλοίου και την απόκτηση γνώσης των χαρακτηριστικών των διαφόρων καιρικών συστημάτων, των διαδικασιών αναφοράς και των συστημάτων καταγραφής.

Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2019 και λήξης η 31/12/2021

Η συγχρηματοδοτούμενη επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 785.000,00 € .

Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας “Βελτίωση βασικών υποδομών” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Δικαιούχος είναι το Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Με σκοπό τη δρομολόγηση των απαραίτητων τεχνικών έργων, αποκατάστασης των βλαβών

Στην Κάρπαθο μετέβη σήμερα, Δευτέρα ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Κούρτης, επικεφαλής κλιμακίου μηχανικών, προκειμένου να διενεργήσει αυτοψία στις πληγείσες περιοχές από την θεομηνία που «χτύπησε» το νησί στα τέλη της περασμένης εβδομάδας.

Ως γνωστόν, η Καρπάθος και η Κάσος επλήγησαν από καταρρακτώδεις βροχές το διήμερο της περασμένης Πέμπτης και Παρασκευής , με αποτέλεσμα να σημειωθούν μεγάλης έκτασης κατολισθήσεις και ζημιές στο οδικό δίκτυο των δύο νησιών, που χρήζουν άμεσης επέμβασης.

Θα ακολουθήσει ανάλογη επίσκεψη και στο νησί της Κάσου.

Ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, κήρυξε και τα δύο νησιά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και με κονδύλια της Πολιτικής Προστασίας θα γίνουν οι πρώτες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών.

 

Περισσότερα από 180 κιλά σκουπιδιών έβγαλαν από την παραλία Κασόνια της Καλύμνου 300 μαθητές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δύτες
Γιώργος Χατζημάρκος: «Η δράση μας «Keep Aegean Blue”, συνεχίζει το υπέροχο ταξίδι στα νησιά μας, δίνοντας ανάσες στο περιβάλλον»

Με ιδιαίτερη θέρμη για άλλη μια φορά η Κάλυμνος συμμετείχε ενεργά στην δράση περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου “Keep Aegean Blue”, η μεγαλύτερη αποστολή καθαρισμού βυθών και παραλιών στην Ελλάδα, που στόχο έχει να διατηρήσει καθαρές τις ακτές και τον βυθό της θάλασσας στα νησιά της, εκπαιδεύοντας τη νέα γενιά σε νέες συνήθειες και πρακτικές.
Η μακρά καταδυτική παράδοση της Καλύμνου, έδωσε στην δράση τον χαρακτήρα κινητοποίησης της τοπικής κοινωνίας, αφού εκτός από τους μαθητές, έλαβαν μέρος ενεργά το Καταδυτικό Κέντρο Καλύμνου , η σχολή κατάδυσης του Παύλου Ταβουλάρη και ο Κολυμβητικός Σύλλογος «Πρωτέας» με τον προπονητή του Μιχάλη Γλυνάτση.

Με την παρουσία και συμβολή του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου , του Επάρχου Καλύμνου Γιάννη Θεμέλαρου και με τον συντονισμό της επιχείρησης από την Κατερίνα Τοπούζογλου, εκπαιδεύτρια ελεύθερης κατάδυσης και παγκόσμια πρωταθλήτρια υποβρύχιας σκοποβολής και ιδρύτρια του Οργανισμού για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος “All for Blue” , 300 μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και δύτες συμμετείχαν στην επιχείρηση καθαρισμού, από όπου «αλίευσαν» 180 κιλά σκουπιδιών (λάστιχα, σίδερα, σκοινιά , διάφορα πλαστικά, ένα κινητό τηλέφωνο) και άλλα αντικείμενα, από τον υποβρύχιο και παράκτιο καθαρισμό της παραλίας Κασόνια.

Από την Κάλυμνο, ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος δήλωσε:
«Στην Κάλυμνο, σήμερα, η δράση μας "Keep Aegean Blue" συνεχίζει το υπέροχο ταξίδι στα νησιά μας, δίνοντας ανάσες στο περιβάλλον μας.
Συνεχίζουμε με την «All for Blue”, σε όλα τα νησιά μας και σε όλα τα σχολεία μας, γιατί αξίζει, γιατί είναι υποχρέωση μας, γιατί μας ενδιαφέρει. Προχωράμε μπροστά».

Η δράση συνοδεύτηκε και από περιβαλλοντικό σεμινάριο το οποίο πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του 1ου Νικηφορείου Γυμνασίου Καλύμνου.
Παρακολούθησαν και συμμετείχαν οι μαθητές της Β΄ Λυκείου από το 1ο και 2ο ΓΕΛ Καλύμνου, καθώς και άλλοι ευαισθητοποιημένοι στα περιβαλλοντικά θέματα, με αντικείμενο την σημασία της προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

H Κατερίνα Τοπούζογλου, ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για την δράση του Οργανισμού “All for Blue” που στόχο έχει να άρει τις προκαταλήψεις σχετικά με τους καρχαρίες και να αναδείξει την συμβολή τους στην διατήρηση και την ισορροπία του θαλάσσιου οικοσυστήματος, καθώς είναι οι κατ’ εξοχήν καθαριστές του θαλάσσιου περιβάλλοντος, γι’ αυτό και πρέπει να παλέψουμε για την προστασία τους.

Η Κάλυμνος, είναι το τρίτο νησί μετά την Πάρο και την Λέρο, όπου έλαβε χώρα η δράση “Keep Aegaen Blue”. Το πρόγραμμα συνεχίζεται με επόμενους σταθμούς την Κω , Ρόδο, Σύμη, Τήλο και Κάρπαθο ενώ θα ακολουθήσουν νησιά των Κυκλάδων, Σαντορίνη, Μήλος, Νάξος, Σύρος , Άνδρος, Τήνος και Μύκονος.

 

 

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot