Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175 και 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) και την διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 4071/11-04-2012 με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
2. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Π/Υ Α’ Τριμήνου 2018 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
3. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Π/Υ Β΄ Τριμήνου 2018 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
4. Έγκριση όρων δημοπράτησης και επιτροπής διαγωνισμού του
έργου: "Αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου Φανών - Καλαβαρδών και
τεχνικού στη θέση χ.θ. 1+500μ. απο τη γέφυρα Φανών".
5. Έγκριση όρων δημοπράτησης και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης θεολόγου».
6. Έγκριση 1ου Πρακτικού (1ο στάδιο – ανάδειξη προσωρινού μειοδότη) διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με α/α συστήματος 67832 του έργου: «Δίκτυο Ύδρευσης Σκάλας Πάτμου» της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
7. Έγκριση 1ου Πρακτικού (1ο στάδιο – ανάδειξη προσωρινού μειοδότη) διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με α/α συστήματος 75477 του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑΜΕΑ στην Κάλυμνο», ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 2014-2020,άξονας Προτεραιότητας 3 με MIS 5003246, εγγεγραμμένο στη ΣΑΕΠ 067/1 της Π.Ν.ΑΙ. με κ.α. 2016ΕΠ06710070.
8. Έγκριση των πρακτικών 1ου και 2ου σταδίου διεξαγωγής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 75419 που δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενη σε γεγονότα απρόβλεπτα, σύμφωνα κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2 περίπτωση (γ) του Ν. 4412/2016 του έργου: «Αποκατάσταση γηπέδου Σύμης μετά τις καταστροφές που προκλήθηκαν από Θεομηνία στις 13/11/2017».
9. Έγκριση των πρακτικών 1ου και 2ου σταδίου διεξαγωγής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 75425 που δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενη σε γεγονότα απρόβλεπτα, σύμφωνα κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2 περίπτωση (γ) του Ν. 4412/2016 του έργου: «Συντήρηση - Αποκατάσταση πύργου Επαρχείου Κω».
10. Έγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση της προμήθειας με τίτλο : «Μίσθωση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, Μονάδας Παραγωγής Διοξειδίου του χλωρίου για την επεξεργασία νερού από το φράγμα Γαδουρά και προμήθεια των χημικών πρόσθετων για τη λειτουργία της Μονάδας», προϋπολογισμού 207.037,00 € ευρώ (άνευ Φ.Π.Α.) και ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής (Ε.Π.Π.) της σύμβασης.
11. Έγκριση 2ου Πρακτικού (2ο στάδιο – κατακύρωση του διαγωνισμού στο προσωρινό μειοδότη) του διαγωνισμού με α/α συστήματος 71230 του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα Αγαθονησίου».
12. Έγκριση δικαιολογητικών του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με α/α 71089 (2ο στάδιο – κατακύρωσης του διαγωνισμού) του έργου: «Χλοοτάπητας γηπέδου Λειψών».
13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή Στηθαίων Ασφαλείας στην Εθνική Οδό (Ε.Ο.) Ανατολικές Ακτές – Αεροδρόμιο».
14. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στους Πρόποδες Φιλερήμου».
15. Έγκριση 1ου Πρακτικού Δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή πλατείας έμπροσθεν ιερού ναού Αγίου Νικολάου Τρυπητής Μήλου».
16. Έγκριση 1ου Πρακτικού Δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Πάρου – Αντιπάρου (2018)».
17. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Συντήρηση – καθαρισμός τάφρων επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Πάρου (2017)».
18. Έγκριση των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο πλαίσιο της πράξης: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 – 2016 – ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»  και ορισμός μελών επιτροπής.
19. Έγκριση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού στο πλαίσιο της πράξης:
« ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 – 2016 – ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» και ορισμός μελών επιτροπής.
20. Έγκριση των όρων διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Κοινωνικών υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου.
21. Έγκριση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού ειδών Κοινωνικού Παντοπωλείου Σύρου (είδη διατροφής, βασικής υλικής συνδρομής και σχολικά είδη) και ορισμός μελών επιτροπής.
22. Έγκριση απολογισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου Σύρου.
23. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου της Δ/νσης Β’ βαθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων.
24. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια εξυπηρετητή (server) Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
25. Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την καταγραφή, χαρακτηρισμό άχρηστου υλικού των υπηρεσιών της έδρας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
26. Αλλαγή μελών επιτροπής διαχείρισης του ειδικού λογαριασμού της τραπέζης Πειραιώς, που αφορά αποζημιώσεις δικαιούχων όπου υπέστησαν ζημιές από τις πλημμύρες τις 22ης και 25ης Νοεμβρίου 2013 στην ν. Ρόδο (προηγούμενη απόφαση 54/2018 Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου).
27. Έγκριση μεταφοράς μαθητών νέου δρομολογίου ΑΜΕΑ νήσου Κω, Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
28. Έγκριση όρων διακήρυξης και ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων – Επιτροπής Ενστάσεων για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Αν.Δι.Κατ.: Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου - Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού», του Προγράμματος Διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.
29. 'Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Δήμου Ρόδου και του Α.Π.Θ. - Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Τομέας Λιβαδοπονίας - Άγριας Πανίδας & Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων, Εργαστήριο Άγριας Πανίδας-Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων του ερευνητικού προγράμματος «Μελέτη της οικολογίας και μέτρα διαχείρισης του Πλατωνιού (Dama dama dama) στη Ρόδο» σύμφωνα με την υπ.αριθμ.105/2018 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου εξουσιοδότησης της Οικονομικής Επιτροπής.
30. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των δαπανών παροχής υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
31 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
32. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρεώσεων έργων Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
33. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρεώσεων έργων Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
34. ΕΝΦΙΑ Οικονομικού Έτους 2018, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου .
35. Έγκριση δέσμευσης ποσών για έργα έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
36. Έγκριση δέσμευσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
37. Έγκριση δέσμευσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
38. Έγκριση ανάθεσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
39. Έγκριση ανάθεσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
40. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών - Δράσεων Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
41. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών - Δράσεων του τμήματος Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
42. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών - Δράσεων του τμήματος Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
43. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών - Δράσεων Τμήματος Προβολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
44. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών - Δράσεων του τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Υποστήριξης της Εκπαίδευσης και Απασχόλησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
45. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών - Δράσεων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Κυκλάδων και Συγκρότηση επιτροπών   παραλαβής   υπηρεσιών για το έτος 2018.   
46. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης Οριστικού Αναδόχου (2ο Πρακτικό) για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας (Επινώτιων Πυροσβεστήρων) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – ΠΕ Κυκλάδων».
47. Δικαστικές υποθέσεις.
48. Ορθές Επαναλήψεις – Τροποποιήσεις - Ανακλήσεις, αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
49. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη.
50. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.
51. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων.
Ο Πρόεδρος

Φιλήμων Γ. Ζαννετίδης
Αντιπεριφερειάρχης
Τακτικά Μέλη της Ο.Ε.
1. Μιχαήλ Μπαριανάκης
2. Χρήστος Μπάρδος
3. Χρηστιάννα Πάπιτση
4. Χαρίκλεια Γιασιράνη
5. Χρήστος Ευστρατίου
6. Άννα Μαυρουδή
7. Γεώργιος Μακρυωνίτης
8. Παρασκευή - Ελευθερία Φτακλάκη
Αναπληρωματικά Μέλη της Ο.Ε.
1. Δημήτριος Τσοπανάκης
2. Δημήτριος Χαματζόγλου
3. Ιωάννης Γιαγιάς
4. Νικόλαος Βενάκης
5. Ειρήνη Σβύνου
6. Ιωάννης Δεκαβάλλας
7. Σταύρος Φρούντζας
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου
2. Αντιπεριφερειάρχες
3. Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου
4. Μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου
5. Εκτελεστικός Γραμματέας
6. Νομική Υπηρεσία
7. κ.κ. Βουλευτές Κυκλάδων και Δωδεκανήσου
8. Μέσα Ενημέρωσης.
• Πλούσιος ο απολογισμός του τριμήνου Ιουνίου – Ιουλίου - Αυγούστου 2018, στον τομέα των τεχνικών έργων, παρά την υποστελέχωση των υπηρεσιών της
• «Για μας, η παραγωγή έργου είναι υπόθεση αίσθησης και αντίληψης της ευθύνης», δηλώνει ο Περιφερειάρχης
Τον απολογισμό των πεπραγμένων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στον τομέα των τεχνικών έργων, στο τρίμηνο Ιουνίου – Αυγούστου 2018, παρουσίασε ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, καταρρίπτοντας κατεστημένες πρακτικές και νοοτροπίες περί θερινής ραστώνης και υπολειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών.
Δεδομένου δε ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι η πλέον υποστελεχωμένη Περιφέρεια της χώρας, οι επιδόσεις της είναι ακόμη πιο εντυπωσιακές, καθώς ένας μικρός αριθμός υπαλλήλων που στελεχώνουν τις Τεχνικές, Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες της, καθώς και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. “Νότιο Αιγαίο”, κλήθηκαν να ανταπεξέλθουν στον τεράστιο όγκο δουλειάς, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των νησιών.
Σημειώνεται δε ότι πολλά από τα έργα που περιλαμβάνονται στον απολογισμό, δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Περιφέρειας, η οποία έρχεται να καλύψει και τις αδυναμίες των Δήμων, στις περιπτώσεις που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν, όχι μόνο στη χρηματοδότηση αλλά και στην υλοποίηση των έργων.
Για το λόγο αυτό, ο Περιφερειάρχης, παρουσιάζοντας τον απολογισμό των έργων του θερινού τριμήνου, έκανε ιδιαίτερη μνεία στους υπαλλήλους της Περιφέρειας, τους οποίους ευχαρίστησε για τον ζήλο με τον οποίο εργάζονται, σημειώνοντας πως «για να επιτελέσουμε το καθήκον μας σε αυτό τον τόπο, στην πιο υποστελεχωμένη Περιφέρεια της Ελλάδας, η δουλειά βγαίνει με "ανθρωποθυσίες". Για μας, η παραγωγή έργου είναι υπόθεση αίσθησης και αντίληψης της ευθύνης».
Ειδικότερα, το τρίμηνο Ιουνίου – Ιουλίου – Αυγούστου 2018:
Παραδόθηκαν σε χρήση 2 μεγάλα έργα, ο δρόμος Αεροδρόμιο Σαντορίνης – Οία και η νέα γέφυρα Αφάντου στην Εθνική Οδό Ρόδου – Λίνδου.
Δημοπρατήθηκαν 17 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 10,20 εκατ. ευρώ, σε Ρόδο, Κω, Σύρο, Μήλο, Κάρπαθο, Κάλυμνο, Λέρο, Πάτμο, Αστυπάλαια, Σύμη, Χάλκη, Τήλο, Κάσο και Νίσυρο.
Εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου, 16 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 24,54 εκατ. ευρώ σε Νάξο, Τήνο, Άνδρο, Ρόδο, Σαντορίνη, Κω, Μύκονο και Κάλυμνο.
Υπεγράφησαν εργολαβικές συμβάσεις για 5 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 1,10 εκατ. ευρώ, σε Φολέγανδρο, Λειψούς, Σύρο, Σαντορίνη και Κω.
Ελέγχθηκε το τελικό στάδιο ανάθεσης σε 6 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 21,38 εκατ. ευρώ, σε Πάρο, Κω, Σύρο και Ρόδο.
Εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση για 7 αθλητικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 4,20 εκατ. ευρώ, σε Αρχάγγελο Ρόδου, Πυλί Κω, Νάξο, Πάρο, Ιαλυσό Ρόδου, Λάρδο Ρόδου και Φάνες Ρόδου.
Υπεγράφησαν 12 Προγραμματικές – Διαβαθμιδικές Συμβάσεις με Δήμους, συνολικού προϋπολογισμού 2,70 εκατ. ευρώ, σε Ανάφη, Σίφνο, Αστυπάλαια, Μήλο, Κάρπαθο, Μύκονο, Τήλο, Κύθνο, Ρόδο, Σαντορίνη και Κω.
Εκδόθηκαν 5 προσκλήσεις για χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ 2014 – 2020, συνολικού προϋπολογισμού 10,00 εκατ. ευρώ που αφορούν τηλεϊατρική, ψυχική υγεία, vouchers για βρεφονηπιακούς σταθμούς και αγροτική οδοποιία.
Το Γραφείο Τύπου
Πρόθεση των δύο πλευρών είναι η επέκταση της συνεργασίας για την ανάδειξη του πλούσιου πολιτιστικού κεφαλαίου των νησιών της Δωδεκανήσου
Τον πρόεδρο της RICHeS - Rhodes International Culture & Heritage Society, Χρίστο Μαλιαράκη και τον Ιταλό αρχιτέκτονα Fabrizio Fuccello, δέχτηκε σήμερα το μεσημέρι στο γραφείο του ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος.
Η συνάντηση είχε ως θέμα την εκδήλωση «Ανοικτές Πόρτες», που θα πραγματοποιηθεί για ένατη χρονιά φέτος, εντός του Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς και την οποία συνδιοργανώνει η RICHeS με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Στόχος της RICHeS είναι μέσα από τον θεσμό «Ανοιχτές πόρτες», να ανοίξουν για το κοινό οι πόρτες στα μνημεία και σε χώρους πολιτισμού, προκειμένου να γνωρίσουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ρόδου.
Με την ευκαιρία της συνεργασίας για τις «Ανοιχτές Πόρτες», στη σημερινή συνάντηση συζητήθηκαν θέματα ευρύτερης συνεργασίας, όχι μόνο στο νησί της Ρόδου αλλά και σε άλλα νησιά της Δωδεκανήσου, με στόχο την προστασία και την ανάδειξη του μεγάλου πολιτιστικού πλούτου που υπάρχει σε όλα τα νησιά της και θα μπορούσε να αποτυπωθεί και να αναδειχθεί ανά θεματική ενότητα.
Πρόθεση και των δύο πλευρών είναι να “χτιστεί” άμεσα και η σχετική πρόταση, η οποία θα αποτελέσει και το επόμενο στάδιο της συνεργασίας, αμέσως μετά την υλοποίηση της φετινής εκδήλωσης «Ανοιχτές Πόρτες».
Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Κοινωνικής Μέριμνας Δωδεκανήσου και Υπεύθυνος του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, κύριος Νικόλαος Καραμαρίτης, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη συνεργασία με τη Ναυτική Εταιρία Αιγαίου «Sea Dreams», η οποία προέκυψε μετά από συνάντηση στις 25/07/2018 που έλαβε χώρα στα γραφεία της Ναυτικής Εταιρείας επί της Οδού Γρηγορίου Λαμπράκη 46 μεταξύ του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου και του εκπροσώπου της Ναυτικής Εταιρίας Αιγαίου «Sea Dreams», κυρίου Πάρη Κακά. Η εταιρεία κατόπιν αιτήματος του κυρίου Καραμαρίτη προσέφερε δωρεάν εξακόσια (600) εισιτήρια ημερήσιας εκδρομής για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου με το πλοίο SYMI II για Σύμη – Πανορμίτη μετ’ επιστροφής.
Οι δικαιούχοι ενημερώθηκαν άμεσα για την εξαιρετική προσφορά της εταιρίας, η οποία συνιστά πράξη ανεκτίμητης αξίας για ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες.
Η ανταπόκριση εκ μέρους τους ήταν άμεση και ενθουσιώδης και ήδη πραγματοποιήθηκε το πρώτο ταξίδι μεταφέροντας την Κυριακή, 29/07/2018, πενήντα (50) δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο νησί της Σύμης.
O Περιφερειακός Σύμβουλος, Νίκος Καραμαρίτης, ευχαριστεί θερμά τη Ναυτική Εταιρία Αιγαίου «Sea Dreams» και ιδιαίτερα τον εκπρόσωπό της, κύριο Πάρη Κακά, για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά του.
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της ΠΝΑΙ, ενέκρινε τη διαδικασία προκήρυξης του έργου
rodos_koilada.jpg
Το «πράσινο φως» για την δημοπράτηση του έργου που θα αναμορφώσει και θα αναβαθμίσει την Κοιλάδα των Πεταλούδων, ενός σπάνιου βιότοπου, από τα πλέον φημισμένα αξιοθέατα της Ρόδου, έδωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Ειδικότερα, η ΕΥΔ ενέκρινε τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία με την οποία θα προκηρυχθεί το έργο «Επεμβάσεις για την προστασία και αναβάθμιση της Κοιλάδας Πεταλούδων Δήμου Ρόδου» συνολικού προϋπολογισμού 605.906,000 €.
Το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», με απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου τον περασμένο Μάρτιο. Συγχρηματοδοτείται Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
Στο πλαίσιο του έργου, προβλέπονται εργασίες αναβάθμισης της κοιλάδας, καθώς και δράσεις διατήρησης του οικοσυστήματος των πεταλούδων.
Συγκεκριμένα, προβλέπονται:
• Συντήρηση υφιστάμενων ξύλινων περιφράξεων και κατασκευή νέων
• Καθαρισμός του ρέματος που διέρχεται την Κοιλάδα
• Κοπή και απομάκρυνση ξεραμένων και προσβεβλημένων από αρρώστιες δένδρων
• Καθαρισμός και στεγανοποίηση δύο υφιστάμενων κλειστών δεξαμενών πυρασφαλείας
• Καθαρισμός και στεγανοποίηση υφιστάμενης δεξαμενής ανακύκλωσης νερού
• Νέος ξύλινος οικίσκος αντλιοστασίου
• Τρεις νέοι ξύλινοι οικίσκοι – παρατηρητήρια
• Νέες πληροφοριακές πινακίδες ,ξύλινα παγκάκια και κάδοι απορριμμάτων
• Διάνοιξη, καθαρισμός, στερέωση και περίφραξη ανενεργών μονοπατιών
• Σταθεροποίηση πρανών εντός της Κοιλάδας με ξυλοφράγματα
• Νέα μεταλλική περίφραξη περιμετρικά της Κοιλάδας για την αντικατάσταση της υφισταμένης
• Ολοκληρωμένα συστήματα πυρανίχνευσης, πυρασφάλειας και άρδευσης.
Όσον αφορά την διατήρηση του οικοσυστήματος προβλέπονται:
• Η αναδασωμένη εικόνα της Κοιλάδας των Πεταλούδων και νέοι φυτωριακοί χώροι
• Διαμόρφωση του χώρου εκτροφής των βοηθητικών χώρων παταμονής και των πεδίων ελλιμενισμού της πεταλούδας
• Πλήρης σημειοχειμική διερεύνηση των πτητικών τόσο των κυρίαρχων ειδών όσο και των σημειοχημικών της πεταλούδας
• Ειδικός ιστότοπος στο Διαδίκτυο, στο οποίο θα αναρτηθούν η αναδασωμένη εικόνα της κοιλάδας και εκπαιδευτικό υλικό από τις δράσεις που θα γίνουν στο πλαίσιο του έργου.

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot