Το πρωί της προσεχούς Δευτέρας, 30 Σεπτεμβρίου, θα συνεδριάσει, με τηλεδιάσκεψη στη Ρόδο και στη Σύρο, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1. Εκλογή αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
2. Κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020, Αιγαίου και εκτιμήσεις για τα έτη 2020-2022.
3. Έγκριση του 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης και ανάπτυξης έργων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο του μηχανισμού ELENA».
4. Έγκριση 2ου πρακτικού (2° στάδιο – κατακύρωση του διαγωνισμού) διεξαγωγής Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με α/α συστήματος 80356 του έργου: «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Νισύρου 2018».
5. Έγκριση 2ου πρακτικού (2° στάδιο – κατακύρωση του διαγωνισμού) διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με α/α συστήματος 81224 του έργου: «Ασφαλτόστρωση Δημοτικής Οδού από όρια οικισμού Χάλκης έως λιμανάκι Κάνια νήσου Χάλκης».
6. Έγκριση 2ου Πρακτικού (2ο στάδιο – κατακύρωσης του διαγωνισμού) διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με α/α συστήματος 80630 του έργου: «Εργασίες συντήρησης στο κτήριο Κ.Τ.Ε.Ο. Ρόδου» της Π.Ν.ΑΙ.
7. Έγκριση 2ου Πρακτικού (2ο στάδιο – κατακύρωσης του διαγωνισμού) διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με α/α συστήματος 80228 του έργου: «Σήμανση -Ασφάλιση Οδικού Δικτύου Καρπάθου – Κάσου».
8. Έγκριση του 3ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την: «Παροχή υπηρεσιών γεωτεχνικού συμβούλου στα πλαίσια της κατασκευής του έργου: Κατασκευή υπολειπομένων εργασιών φράγματος Κρητηνίας νήσου Ρόδου».
9. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επείγουσες επεμβάσεις αποκατάστασης στο οδικό δίκτυο της Ν. Σύμης μετά της θεομηνίες στις 13-11-2017».
10. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου ποδοσφαίρου Αάρδου» της ΠΝΑΙ.
11. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση γηπέδου Σύμης μετά τις καταστροφές που προκλήθηκαν από θεομηνία στις 13.11.2017».
12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κλαδεύσεις-Καθαρισμός και Φυτεύσεις Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ρόδου».
13. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης επαρχιακού δικτύου νήσου Κω».
14. Έγκριση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με αριθμό ανακοίνωσης ΣΜΕ 2/2019, και των μελών των επιτροπών αξιολόγησης και ενστάσεων για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης πράξης, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014-2020, με κωδικό MIS 5038226 και τίτλο: «Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων».
15. Έγκριση 1ου Πρακτικού Δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνίες στο Οδικό δίκτυο της ν. θήρας (2019)»
16. Έγκριση 1ου Πρακτικού Δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Πάρου -Αντιπάρου (2018)».
17. Έγκριση παρατάσεων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών ν. Δωδεκανήσου για το σχολικό έτος 2019-2020.
18. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης 1ου σταδίου του διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Δωδεκανήσου για τα σχολικά έτη 2019-2021.
19. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών της ΠΕ Ρόδου για ένα έτος καθώς και την προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης) των ΝΠΔΔ χωρικής αρμοδιότητας ν. Δωδεκανήσου.
20. Έγκριση για την μεταφορά ποσών του ΕΤΠΑ σε Κύπριους Εταίρους για το έργο με ακρωνύμιο «ΑΝΔΙΚΑΤ» από τραπεζικούς λογαριασμούς της ΠΝΑΙ (ν. Δωδ/σου) (2η απόδοση).
21. Έγκριση όρων διαγωνισμού και έγκριση συγκρότησης: α) επιτροπής αξιολόγησης προσφορών, β) επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και γ) επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης, για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας: «Προσδιορισμός, οριοθέτηση και χάραξη καταδυτικών διαδρομών σε περιοχές φυσικού κάλλους ή πόντισης υφάλων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» στο πλαίσιο της πράξης: «ΑΝΔΙΚΑΤ: Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου – Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού», του Προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.
22. Τροποποίηση της Σύμβασης υπ’ αριθμόν 1633/2019 (ως προς τον χρόνο υλοποίησης του Παραδοτέου 2.1.5) με τον ανάδοχο «Μ. ΑΠΟΣΤΟΑΑ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.» στο πλαίσιο της πράξης «ΑνΔιΚαΤ: Καταδυτικές διαδρομές σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου- Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού».
23. Έγκριση ένταξης στο Μητρώο αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών ΠΝΑΙ, εταιρειών και φυσικών προσώπων ενταγμένων στο Μητρώο αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών ΠΝΑΙ.
24. Έγκριση δέσμευσης ποσού και ορισμός επιτροπών, μυοκτονία – απεντόμωση και απολύμανση κτιρίων αρμοδιότητας της ΠΕ Σύρου.
25. Πληρωμή φόρου Ν. 423/2013 (ΕΝ.Φ.Ι.Α) έτους 2019.
26. Απαλλαγή υπολόγου και ορισμός νέου υπολόγου Περιφερειακής Ενότητας Τήνου.
27. Εξειδίκευση πίστωσης για ανεξόφλητες δαπάνες προηγούμενων οικονομικών ετών, ΠΕ Δωδεκανήσου.
28. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες της ΠΕ Δωδεκανήσου.
29. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες της ΠΕ Κυκλάδων.
30. Δικαστικές υποθέσεις.
31. Ορθές Επαναλήψεις αποφάσεων – Τροποποιήσεις αποφάσεων – Ανακλήσεις αποφάσεων και δεσμεύσεων, Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
32. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη.
33. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.
Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων.
35. Επικύρωση πρακτικών 10ης / 19-07-2019, 11ης /09-08-2019, 12ης / 26-08-2019, συνεδριάσεων, Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συνεχίζει τις πρωτοποριακές δράσεις προβολής και προώθησης τουρισμού. Έχοντας εφαρμόσει στην προηγούμενη τριετία (2016-2019) ένα ολιστικό, καινοτόμο και επιτυχημένο πλάνο, το Νότιο Αιγαίο, ο πρωταθλητής του Ελληνικού Τουρισμού, ετοιμάζεται να κατακτήσει νέες κορυφές.
Ο προγραμματισμός των δράσεων τουριστικής προβολής της ΠΝΑΙ συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου προχθές Κυριακή. Ο περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος αναφέρθηκε στους στόχους του νέου τριετούς master plan τουριστικής προβολής όλων των νησιών της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων. Αναφέρθηκε όμως και στην επιτυχία του πλάνου προβολής που τέθηκε σε εφαρμογή κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη συνεργασία με τους ΟΤΑ και τους φορείς του τουρισμού αλλά και την κυβέρνηση.
Όπως τόνισε, για πρώτη φορά στα χρονικά, σχεδιάστηκε έπειτα από διαβούλευση που διήρκεσε οκτώ μήνες και τέθηκε σε εφαρμογή μία στρατηγική που αξιοποιούσε όλα τα σύγχρονα εργαλεία, που βρισκόταν σε αρμονία με την εθνική τουριστική στρατηγική και που έδινε ίσες ευκαιρίες προβολής σε όλα τα νησιά, από το μεγαλύτερο έως το πιο μικρό και που χάρισε στο Νότιο Αιγαίο μεγάλες πρωτιές. Το 2018 η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ήταν η πρώτη ελληνική περιφέρεια, μετά την Κρήτη σε τουριστικές εισπράξεις και αφίξεις, πρωτιά που διατηρεί σταθερά και το 2019.
«Τρία χρόνια μετά, έχοντας υλοποιήσει μία σειρά από δράσεις, υπάρχει το ψηφιακό αποτύπωμα των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, έγινε άνοιγμα σε νέες αγορές που θα μπορούσαν να δώσουν επιπλέον αφίξεις, συνήψαμε συνεργασίες με μεγάλα διεθνή ΜΜΕ, υλοποιήσαμε δεκάδες fam και press trips από τα οποία προέκυψαν εκατοντάδες άρθρα, συνεργαστήκαμε με αεροπορικές εταιρείες, με τουρ οπερέιτορς και πράκτορες. Γενικότερα το πλάνο κάλυπτε ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων, τομέων και δράσεων προβολής. Κάνοντας την αποτίμηση της προηγούμενης τριετίας, μπορούμε να πούμε ότι όλη αυτή η στρατηγική έδωσε πολύ μεγάλες πρωτιές στο Νότιο Αιγαίο σε όλους τους τουριστικούς δείκτες, όπου κάποτε ηγείτο η Κρήτη που τώρα είναι σταθερά δεύτερη με διαφορά», δήλωσε ο κ. Χατζημάρκος, ο οποίος τόνισε ότι το νέο master plan κινείται στη φιλοσοφία του προηγούμενου προγράμματος, το οποίο λόγω της επιτυχίας του δεν υπήρχε λόγος να αλλάξει. Ο περιφερειάρχης αναφέρθηκε και στις μεγάλες δυσκολίες και προκλήσεις που αντιμετώπισε ο ελληνικός τουρισμός το 2015. Όπως είπε, η ΠΝΑΙ κατάφερε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά όλες τις συνέπειες του προσφυγικού προβλήματος που γνώρισε μεγάλη έξαρση τότε. Αυτή η κρίση αποτέλεσε αφορμή για την εκπόνηση του πλάνου τουριστικής στρατηγικής της ΠΝΑΙ.
Στη συνέχεια, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τουρισμού, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Δια Βίου Μάθησης & Απασχόλησης της ΠΝΑΙ, κ. Δημήτρης Πασχαλίδης, ανέλυσε το νέο πλάνο τουριστικής στρατηγικής που περιλαμβάνει επιγραμματικά τις παρακάτω δράσεις:
• Παραγωγή διαφημιστικών videos της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
• Δημιουργία τράπεζας φωτογραφικού υλικού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
• Εικαστική & Δομική Αναβάθμιση του τουριστικού Portal της Περιφέρειας http://aegeanislands.gr/
• Σχεδιασμός και ανάπτυξη του Blog της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου http://likenoother.aegeanislands.gr/
• Διαχείριση του τουριστικού Portal της Περιφέρειας http://aegeanislands.gr/ καθώς και του Blog http://likenoother.aegeanislands.gr/
• Δημιουργική απεικόνιση (digital posters), creative brand story telling
• Επικαιροποίηση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου καθώς και δημιουργία και διαχείριση του περιεχομένου τους
• Επανασχεδιασμός και υλοποίηση πλάνου δημοσιότητας (digital media plan)
• Πλάνο προβολής και δημοσιότητας του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε Εθνικής και Τοπικής εμβέλειας ΜΜΕ
• Πλάνο προβολής και δημοσιότητας του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε Διεθνούς εμβέλειας ΜΜΕ
• Στοχευμένες Διαφημιστικές καταχωρήσεις
• Εκπόνηση μελετών τουρισιτκής κίνησης και προφίλ τουριστών
• Εκπόνηση Μελετών τουριστικής κίνησης & προφίλ τουριστών
• Συνεργασία με τουριστικούς πράκτορες και tour operators
• Προωθητικό υλικό / αναμνηστικά δώρα
• Συνέδρια, ημερίδες, εκδηλώσεις, αθλητικές και πολιτιστικές διοργανώσεις
• Digital Info Points
• Συμμετοχή σε Διεθνείς εκθέσεις, Roadshows & Workshops
Οι τουριστικές εκθέσεις στις οποίες θα πάρει μέρος η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου το 2020 είναι οι εξής:
ΦΙΛΑΝΔΙΑ/ ΜΑΤΚΑ/ 15-19/1/2020
ΟΛΛΑΝΔΙΑ/ VAKANTIEBEURS/ 16-19/1/2020
ΗΠΑ/ New York Times Travel Show 24-26/1/2020
ΓΕΡΜΑΝΙΑ/ ΒΟΟΤ/ 18-26/1/2020
ΒΕΛΓΙΟ/ SALON DES VACANCES/ 6-9/2/2020
ΙΤΑΛΙΑ/ ΒΙΤ/ 09-11/2/2020
ΙΣΡΑΗΛ/ ΙΜΤΜ/ 11-12/2/2020
ΣΕΡΒΙΑ/ ΙFT/ 20-23/2/2020
ΓΕΡΜΑΝΙΑ/ ΙΤΒ / 04-08/3/2020
ΡΩΣΙΑ/ ΜΙΤΤ / 17-19/3/2020
ΓΑΛΛΙΑ/ SALON MONDIAL DU TOURISME/ 12-15/2/2020
Dubai/ Arabian Travel Market / 19-22/4/2020
ΓΕΡΜΑΝΙΑ/ TOUR NATUR/ 04-06/09/2020
Αγγλία/ WTM/ 04-06/09/2020
ΕΛΛΑΔΑ/ PHILOXENIA/ Νοέμβριος 2020
ΕΛΛΑΔΑ/ ERGO MARATHON EXPO/Νοέμβριος 2020
ΕΛΛΑΔΑ/ ATHENS INTERNATIONAL TOURISM EXPO/ Δεκέμβριος 2020
ΠΟΛΩΝΙΑ/ GRECKA PANORAMA/ Δεκέμβριος 2020
Η “ΑΠΕΙΛΗ” ΤΟΥ BREXIT
Ο περιφερειάρχης απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις συνέπειες του BRXIT στον τουρισμό, τόνισε πως η ΠΝΑΙ θα ακολουθήσει τη γραμμή της κυβέρνησης.
«Νομίζω ότι μέχρι τη διεθνή έκθεση τουρισμού του Λονδίνου ευελπιστούμε εμείς και το Υπουργείο Τουρισμού να έχει ξεκαθαρίσει το θέμα, ώστε να δούμε προς ποια κατεύθυνση θα κινηθούμε. Εάν είναι ένα σκληρό, άτακτο BREXIT, η ελληνική κυβέρνηση προσανατολίζεται σε διμερή συμφωνία μόνο για τον τουρισμό. Και το Υπουργείο Εξωτερικών προσανατολίζεται σε αυτή την κατεύθυνση», είπε ο κ. Χατζημάρκος, ο οποίος αναφέρθηκε και στην ενδεχόμενη πτώχευση της Thomas Cook και του πιθανού “εγκλωβισμού” Άγγλων τουριστών στα νησιά. Σε κάθε τέτοια πιθανή κρίση η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, θα πορευτεί συντονισμένα μαζί με το Υπουργείο. (Σημ.: Τελικά η Thomas Cook πτώχευσε).
TO ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ
Σχετικά με τη διαχείριση μίας νέας προσφυγικής κρίσης, ο περιφερειάρχης τόνισε πως υπάρχει συνεργασία και με εταιρεία για τη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων. Το συγκεκριμένο project σχεδιάζεται εδώ και καιρό και θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο σε έκτακτες περιπτώσεις.
«Οι μόνοι που χειρίστηκαν σωστά το προσφυγικό ήμασταν εμείς. Τα νησιά στο Βόρειο Αιγαίο βούλιαξαν. Αυτό δεν συνέβη στο Νότιο Αιγαίο. Έχουμε συνεργασία για τη διαχείριση κρίσεων με ελληνική εταιρεία», δήλωσε ο κ Χατζημάρκος. Το συγκεκριμένο project είναι ανεξάρτητο από το πλάνο προβολής.
ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
Εκτός τόπου και χρόνου τα στελέχη της μειοψηφίας προσπάθησαν ανεπιτυχώς να αντιπολιτευτούν την περιφερειακή αρχή και να βρουν επιχειρήματα… κατά του πλάνου τουριστικής προβολής που έφερε προς ψήφιση στη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου. Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του περιφερειακού συμβουλίου, Μανώλης Γλυνός θέλησε να επισημάνει ότι το πλάνο τουριστικής προβολής έρχεται προς ψήφιση χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση με τους νησιωτικούς Δήμους και τα Επιμελητήρια.
«Κανείς δεν διαφωνεί με την υλοποίηση προγράμματος προβολής. Θα έπρεπε όμως να είχε προηγηθεί διαβούλευση με τους Δήμους, τα Επιμελητήρια και την επιτροπή τουρισμού στην οποία μετέχουν και μέλη της αντιπολίτευσης…», είπε ο κ. Γλυνός, ο οποίος τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρχει στόχευση στον ποιοτικό τουρισμό, επισημαίνοντας ότι οι αριθμοί είναι πολύ καλοί για το Νότιο Αιγαίο, υπάρχουν όμως και φωνές που λένε ότι οι εισπράξεις στην αγορά δεν συνάδουν με τον αυξημένο αριθμό επισκεπτών.
Μετά την τοποθέτησή του αυτή, ο κ. Γλυνός βγήκε εντελώς εκτός θέματος, λέγοντας ότι θα έπρεπε να δοθούν κονδύλια για την οδική συμπεριφορά και τη σωστή οδική παιδεία… με την πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου να τον καλεί να επικεντρωθεί στο θέμα συζήτησης που αφορούσε στην τουριστική προβολή!
Το μέλος της παράταξης του κ. Γλυνού, Παναγιώτης Κουνάκης, προσπάθησε να αμφισβητήσει τις καλές επιδόσεις που είχε το Ν. Αιγαίο στον τουρισμό, λέγοντας ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν καρπώθηκαν την επιτυχία.
Ο επικεφαλής της παράταξης Πνοή Ν. Αιγαίου Χαράλαμπος Κόκκινος υποστήριξε ότι το πλάνο τουριστικής προβολής πρέπει να τεθεί σε διαβούλευση, ενώ τόνισε ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και στην κρουαζιέρα.
«Αρκετοί δεν κατάλαβαν το σημερινό θέμα. Δεν τοποθετήθηκαν οι συνάδελφοι για τις δράσεις που περιλαμβάνει το πλάνο για την προβολή των νησιών της Περιφέρειας», είπε ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Τουρισμού, Κώστας Χρυσοχοΐδης.
ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑΣ
Απαντώντας σε όσα τέθηκαν από τα μέλη της μειοψηφίας ο κ. Χατζημάρκος δήλωσε μεταξύ άλλων: «Ο τίτλος του πρωταθλητή ενοχλεί και αποκαλείται θεατρινισμός. Τον τίτλο αυτό μας τον αποδίνουν. Είναι δεκάδες τα δημοσιεύματα σε έγκυρα μέσα. Πολλά εξ αυτών χαρακτηρίζουν το Νότιο Αιγαίο ως ατμομηχανή του τουρισμού, επειδή έκανε πραγματικά τη μεγάλη διαφορά. Πότε είχαν ξανά τα μικρά νησιά τόσο κοντά τους τη Νομαρχία ή την Περιφέρεια; Ποτέ δεν είχε δοθεί η δυνατότητα στα μικρά νησιά να βρεθούν, να προβληθούν παντού! Ποτέ δεν απορρίψαμε καμία πρόταση, κανένα αίτημα από συλλόγους ή φορείς. Μας ρωτήσατε τι κάνουμε για την κρουαζιέρα…. Βρεθήκαμε μπροστά σε φορείς κρουαζιέρας οι οποίοι ζητούν απαντήσεις σε ερωτήματα που δεν έλαβαν ποτέ από τα δημοτικά λιμενικά ταμεία… Και σε ποιον ασκείται η κριτική, σε αυτόν που στέκεται απέναντι στους φορείς της κρουαζιέρας ή σε αυτόν που δεν απαντάει στις ερωτήσεις τους; Είναι μεγάλη υποκρισία να ρίχνουν την ευθύνη σε αυτόν που στέκεται μπροστά στους ανθρώπους της κρουαζιέρας… Προσπάθησα να πάρω κι εγώ τις απαντήσεις από τα δημοτικά λιμενικά ταμεία… Δεν μου έφεραν ποτέ καμία πρόταση, καμία απάντηση».
Με αφορμή αναφορά στον τρόπο που προβαλλόταν παλαιότερα η Ρόδος και στα πλωτά σεμινάρια, ο κ. Χατζημάρκος δήλωσε χωρίς περιστροφές, ότι «αυτά γίνονταν την εποχή που οι δαπάνες δεν περνούσαν από κανένα έλεγχο κανενός επιτρόπου και που ένας άνθρωπος με μία τσάντα με λεφτά πλήρωνε τα “πανίνα” στο ποταμόπλοιο…».
Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
Τελικά το πλάνο προβολής εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου. “Παρών” ψήφισε η παράταξη του κ. Μανώλη Γλυνού. Λευκό ψήφισε ο κ. Κόκκινος ενώ η κα Γαμπιεράκη από την παράταξή του ψήφισε υπέρ! Η “Λαϊκή Συσπείρωση” ψήφισε κατά.

 

 

Ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την απόφαση ένταξης της Πράξης βελτίωσης των πανεπιστημιακών υποδομών, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020”

Με το ποσό των 2,5 εκατ. ευρώ, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενισχύει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», για την αναβάθμιση των υποδομών και του επιστημονικού εξοπλισμού, σε Ρόδο και Σύρο.

Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, δείχνοντας εμπράκτως το ενδιαφέρον της Περιφερειακής Αρχής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στο Νότιο Αιγαίο, υπέγραψε την απόφαση ένταξης της Πράξης “Βελτίωση Υποδομών Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Σύρο και την Ρόδο”, στον Άξονα «Βελτίωση βασικών υποδομών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Η Πράξη αφορά:

Στην αγορά κτιρίου στην Πανεπιστημιακή Μονάδα Σύρου, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές ανάγκες, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια.

Στην αναβάθμιση του εξοπλισμού των Υπολογιστικών Υποδομών των Πανεπιστημιακών Μονάδων σε Σύρο και Ρόδο.

Στην αναβάθμιση δικτύου/τηλεφωνίας που θα επιτρέψει την αναβάθμιση της ταχύτητας των συνδέσεων του δικτύου του Πανεπιστημίου, αξιοποιώντας παράλληλα τις νέες τεχνολογίες σύνδεσης.

Στον εξοπλισμό αιθουσών Τηλεκπαίδευσης/Διδασκαλίας στις μονάδες της Σύρου και της Ρόδου.

Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 30.01.2020 και λήξης η 31.12. 2021.

Ο προϋπολογισμός και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 2.500.000,00 ευρώ.

Δικαιούχος του έργου είναι το Πανεπιστήμιο Νοτίου Αιγαίου.

 

 

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Ενώσεων Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειας Δωδεκανήσου εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς την οικογένεια του Υπαστυνόμου Α’ ΧΛΟΥΒΕΡΑΚΗ Γεωργίου για την απρόσμενη απώλειά του.

Η απουσία του γεμίζει με θλίψη τις καρδιές μας, ωστόσο θα θυμόμαστε για πάντα το ήθος και την ευγένεια του.

 

Καλό παράδεισο σ’ έναν εξαίρετο συνάδελφο και φίλο

Στη συγκρότηση των επιτροπών αρμόδιων για περιβαλλοντικά θέματα και θέματα κοινωνικής μέριμνας αναμένεται να προχωρήσει η περιφερειακή αρχή. Η επιτροπή περιβάλλοντος λειτουργούσε και κατά τη διάρκεια της περασμένης θητείας, ενώ η επιτροπή «κοινωνικής μέριμνας» θα λειτουργήσει για πρώτη φορά με απόφαση του Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου Γ. Χατζημάρκου. Σύμφωνα με όσα δήλωσε σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε χθες ο κ. Γ. Χατζημάρκος, αυτή η νέα επιτροπή θα επικεντρωθεί σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη χρήση ουσιών, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε συγκεκριμένα νησιά.
«Ο νόμος μας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε στη σύσταση επιτροπών του περιφερειακού συμβουλίου. Η απόφασή μου είναι η μία από τις δύο επιτροπές να είναι η επιτροπή περιβάλλοντος την οποία είχαμε και στη θητεία που πέρασε. Η συγκεκριμένη επιτροπή αναλαμβάνει τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μεγάλη και σοβαρή δουλειά. Η δεύτερη επιτροπή θα έχει να κάνει με θέματα κοινωνικά.
Έχουμε ως περιφέρεια μεγάλο φορτίο σε ό,τι αφορά τις υποδομές μας και δουλεύουμε πολύ πάνω σε αυτό. Όλες αυτές είναι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν. Όμως δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι η κοινωνία έχει μεν ανάγκη από το τεχνικό πρόγραμμα αλλά έχει ανάγκη και την κοινωνική υγεία και εκεί υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα. Η επιτροπή αυτή θα δώσει έμφαση στις εξαρτήσεις. Μάλιστα σε κάποια από τα νησιά εντοπίζεται έξαρση σε θέματα εξαρτήσεων. Το 2020 θα έχουμε στη διάθεσή μας κάποια χρηματοδότηση ώστε να σχεδιάσουμε τις παρεμβάσεις. Η οικονομική ανάπτυξη και πρόοδος του τόπου έχει μεγάλη σημασία, εξίσου σημαντικό είναι όμως να μη διαρραγεί ο κοινωνικός ιστός και να είμαστε δίπλα σε συνανθρώπους που έχουν ανάγκη φροντίδας. Θα δώσουμε λοιπόν έμφαση σε νησιά, όπου έχουμε εντοπίσει πρόβλημα. Θα χρειαστούμε βέβαια και τη συνδρομή συλλογικοτήτων και ομάδων».
Ο ορισμός των επιτροπών θα γίνει σε επόμενη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου, καθώς αναμένονται ακόμη τα ΦΕΚ των τοποθετήσεων των μελών της περιφερειακής αρχής σε θέσεις ευθύνης. Βασικό θέμα στην αυριανή συνεδρίαση του περιφερειακού που θα γίνει στη Ρόδο είναι το πλάνο τουριστικής προβολής και προώθησης της Περιφέρειας για το 2020.
Ο κ. Χατζημάρκος αναφέρθηκε και στις επαφές που είχε σε υπουργεία τις προηγούμενες ημέρες για την προώθηση καίριων ζητημάτων. Η αύξηση των κονδυλίων για τις “άγονες γραμμές” στην ακτοπλοΐα κατά 30 εκατ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γ. Πλακιωτάκης, έρχεται να απαντήσει σε ένα πάγιο αίτημα των νησιών για κάλυψη και ποιοτική αναβάθμιση των ακτοπλοϊκών γραμμών, δήλωσε ο κ. Χατζημάρκος.
«Είναι μεγάλη και σημαντική η είδηση της αύξησης του προϋπολογισμού με τον οποίο χρηματοδοτούνται οι ακτοπλοϊκές γραμμές δημοσίου συμφέροντος, οι άγονες γραμμές όπως λέμε, στην καθομιλουμένη. Μιλάμε για μία αύξηση άνω του 40% από τα 90 στα 130 εκατομμύρια που αφορά σε όλες τις γραμμές δημοσίου συμφέροντος. Από αυτό το ποσό, τα 10 εκατομμύρια αφορούν αποκλειστικά στην κάλυψη της διαφοράς του κόστους των καυσίμων και στην αλλαγή του τύπου καυσίμων από την 1η Ιανουαρίου του 2020 για περιβαλλοντικούς λόγους.
Με τα υπόλοιπα 30 εκατομμύρια θα καλυφθούν ανάγκες στα νησιά που έχουν να κάνουν τόσο με τη συχνότητα των δρομολογίων όσο με την χωρητικότητα και την ποιότητα. Η αύξηση του προϋπολογισμού ήταν πάντα αυστηρή προϋπόθεση για τη βελτίωση των τριών αυτών ζητημάτων. Σε κάποια νησιωτικά συμπλέγματα χρειαζόμαστε καλύτερα πλοία, περισσότερες συνδέσεις και συχνότερα δρομολόγια… Πλέον, μπορεί να έχουμε περισσότερες γραμμές στην κατηγορία 1 με μεγάλα και γρήγορα πλοία. Όπως αντιλαμβάνεστε η συγκεκριμένη κατηγορία συνεπάγεται μεγαλύτερα ποσά ανάθεσης… βεβαίως σε κάποιες εντοπισμένες περιοχές και εφόσον υπάρχει ανταπόκριση από την αγορά, θα μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα δρομολόγια», δήλωσε ο κ. Χατζημάρκος, επισημαίνοντας ότι σε συνεργασία και με το Υπουργείο θα εντοπιστούν οι περιοχές εκείνες που απαιτούν καλύτερη ακτοπλοϊκή σύνδεση. Η σύνδεση της Καρπάθου με την Κάσο είναι μία τέτοια περίπτωση, όπως επίσης οι δυτικές Κυκλάδες.
Εκτός από την αύξηση της χρηματοδότησης έχει μεγάλη σημασία η αλλαγή της πηγής χρηματοδότησης που μεταφέρθηκε από το Υπουργείο Ναυτιλίας και τον Κρατικό Προϋπολογισμό στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, γεγονός που συντελεί σε μεγάλο βαθμό στην απλούστευση των διαδικασιών για τη βελτίωση των ακτοπλοϊκών συνδέσεων και απαντά σε ένα πάγιο αίτημα, όπως εξήγησε ο Περιφερειάρχης, ο οποίος δήλωσε αναλυτικότερα τα εξής:
«Χρόνια το ζητούσαμε αυτό. Υπήρξαν προσπάθειες και στο παρελθόν και τελευταία από το Δωδεκανήσιο Υφυπουργό, Ν. Σαντορινιό. Από την νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου έγινε γρήγορα αντιληπτή η αναγκαιότητα του αιτήματος και τι σημαίνει για το μέλλον η μετάπτωση αυτή στην πηγή χρηματοδότησης. Πλέον η χρηματοδότηση αντιμετωπίζεται ως επένδυση και ως έργο. Στο μέλλον αυτό θα μας βοηθήσει πολύ ώστε να επιχειρηματολογήσουμε με ένα πολύ πιο καθαρό τρόπο στο πώς αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη μετακίνησης των νησιωτών και πώς θα καλύπτεται η ανάγκη αυτή με ισότιμο τρόπο με τους κατοίκους της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Επιπλέον, στο άμεσο μέλλον και όπου προκύψει έκτακτη ανάγκη θα μπορεί να αντιμετωπίζεται στην ώρα που πρέπει…
Η αύξηση του προϋπολογισμού και η αλλαγή της πηγής χρηματοδότησης και του κωδικού χρηματοδότησης έρχονται να απαντήσουν σε δίκαια αιτήματα και ευχαριστώ πολύ τόσο τον Υπουργό, Γιάννη Πλακιωτάκη όσο και τη Γ. Γραμματεία, πρώην συνάδελφό μου, Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου, Χριστιάνα Καλογήρου οι οποίοι πολύ γρήγορα προώθησαν τις λύσεις που είχαμε μεγάλη ανάγκη».
Ο κ. Χατζημάρκος αναφέρθηκε και στο πρόβλημα των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), που ακόμη λειτουργούν στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου και στις επαφές που είχε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με τον νέο Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου, Μανώλη Γραφάκο. Όπως εξήγησε, αν και δεν πρόκειται για αρμοδιότητα και ευθύνης της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου η διαχείριση των απορριμμάτων, θα αναζητηθούν τρόποι προκειμένου να κλείσουν οι χωματερές αυτές και να μην πληρώνει πλέον πρόστιμα η χώρα.
«Καταστρώνουμε ένα σχέδιο για το πώς θα κλείσουμε οριστικά το ζήτημα αυτό. Συμφωνούμε στις βασικές αρχές με την πολιτική ηγεσία και τα στελέχη του Υπουργείου αλλά και με τον γενικό γραμματέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων της χώρας, κ. Γραφάκο» δήλωσε ο Περιφερειάρχης, σημειώνοντας ότι θα επιταχυνθούν σημαντικά οι διαδικασίες των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων με τη μεταφορά της γενικής γραμματείας διαχείρισης στερεών αποβλήτων από το ΥΠΕΣ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος:
«Εδώ έγινε μία σκόπιμη αλλαγή… Αυτή η γραμματεία άνηκε στο ΥΠΕΣ και μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και ενέργειας. Έτσι επιτυγχάνεται μία καλύτερη εποπτεία στα περιβαλλοντικά θέματα, ενώ είναι πιο εύκολο για περιφερειάρχες και δημάρχους να εξηγήσουν τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την περιβαλλοντική αδειοδότηση, καθώς η συνεννόηση των δύο υπουργείων δεν γινόταν πάντα απρόσκοπτα. Τώρα μπορούν να βελτιωθούν οι χρόνοι αδειοδότησης του κάθε έργου… Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθεί μία σειρά παρεμβάσεων για τη μείωση του χρόνου αδειοδοτήσεων… Θα δούμε πώς θα στηρίξουμε τους δήμους τεχνικά και κυρίως δημοσιονομικά με πόρους για να κλείσουν οι 16 αυτές χωματερές για τις οποίες η χώρα πληρώνει πρόστιμα».

Μεγάλα έργα στη Ρόδο
Σημαντικές ανακοινώσεις αναμένονται το επόμενο διάστημα για μεγάλα έργα στη Ρόδο από την Περιφέρεια και το Δήμο. «Βρισκόμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις με τον νέο δήμαρχο Ρόδου. Σε ένα μήνα το πολύ πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ καλά νέα για μεγάλα έργα υποδομής στο νησί. Βρίσκονται επίσης σε καλό στάδιο οι συζητήσεις σε κυβερνητικό επίπεδο. Νομίζω ότι πολύ σύντομα θα μπορούμε να κάνουμε τις σχετικές ανακοινώσεις. Αυτές τις τελευταίες ημέρες που ήμουν στην Αθήνα πήρα το πράσινο φως και έχουμε βάλει στόχο σε 25 με 30 μέρες το πολύ να αρχίσουμε να δουλεύουμε πάνω στα μεγάλα έργα με το δήμο Ρόδου», δήλωσε ο περιφερειάρχης Γ. Χατζημάρκος.
Ένα από τα μεγάλα έργα έχει να κάνει με την επέκταση των δικτύων ύδρευσης στο νησί με στόχο, την ολοκληρωμένη αντιμετώπισή του από τώρα και για τα 50 επόμενα χρόνια! Όπως είπε ο περιφερειάρχης: «είναι ντροπή να υπάρχουν το 2019 περιοχές στο νησί που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το νερό. Την επίλυση αυτού του θέματος έχουμε ιεραρχήσει ως πρώτο και βασικό θέμα και πιστεύω ότι είμαστε κοντά στην επίλυσή του».

 

 

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot