Menu

Λιμενικό: Προσλήψεις επιλαχόντων προηγούμενων προκηρύξεων με τροπολογία

Λιμενικό: Προσλήψεις επιλαχόντων προηγούμενων προκηρύξεων με τροπολογία
jumbo-banner
Την άμεση πρόσληψη στο Λιμενικό Σώμα των επιλαχόντων προηγούμενων προκηρύξεων εφόσον κρίνεται αναγκαίο προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Ναυτιλίας που εντάχθηκε στο νομοσχέδιο για τον «Κλεισθένη 1»
Η νέα ρύθμιση σύμφωνα με την τροπολογία καθίσταται αναγκαία, στο πλαίσιο παροχής νομοθετικής εξουσιοδότησης στον αρμόδιο Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προκειμένου, σε περίπτωση επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών, να προβαίνει στην κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) απευθείας κατάταξης με ειδικότητα καθώς και Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. απευθείας κατάταξης με ειδικότητα, από τους πίνακες επιλαχόντων διενεργηθέντος διαγωνισμού, εντός ενός (1) έτους από την κατάταξη των επιτυχόντων υποψηφίων του διαγωνισμού αυτού.Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η διατήρηση της επιχειρησιακής επάρκειας του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και η αρχή της αξιοκρατίας, με την αξιοποίηση στελεχών που ήδη έχουν διαγωνιστεί για την κατάταξη τους στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Κενές οργανικές θέσεις Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. απευθείας κατάταξης με ειδικότητα και Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. απευθείας κατάταξης με ειδικότητα, στον εισαγωγικό βαθμό αυτών, οι οποίες εξακολουθούν να υφίστανται και μετά τη διενέργεια διαγωνισμού απευθείας κατάταξής τους στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μπορεί να συμπληρώνονται με υπουργική απόφαση από τους πίνακες των επιλαχόντων του οικείου διαγωνισμού, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις. Με την ίδια απόφαση και μετά από έγκριση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006, καθορίζεται ο ακριβής αριθμός των επιλαχόντων που κατατάσσονται καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Με την προτεινόμενη τροπολογία, προβλέπονται τα εξής:
Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, τα φορτηγά πλοία να εκτελούν και πλόες μεταξύ προορισμών εντός της Ελλάδας, χωρίς περαιτέρω απαιτήσεις, εφόσον συμμορφώνονται πλήρως με τη νομοθεσία περί ναυτικής ασφάλειας και πρόληψης ρύπανσης για την εκτέλεση πλόων μεταξύ προορισμών μεταξύ της Ελλάδας και άλλων κρατών.
Ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις ναύλωσης πλοίων αναψυχής και μεταξύ άλλων, επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης ολικής ή μερικής ναύλωσης πλοίων αναψυχής χωρίς διανυκτέρευση επιβατών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
Συμπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου δέκατου τρίτου του ν.4211/2013, αναφορικά με τη θέσπιση υπέρ του Δημοσίου του Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.) και συγκεκριμένα, ορίζεται
ότι η πληρωμή του προβλεπόμενου αναλογούντος προστίμου που επιβάλλεται στους υπόχρεους καταβολής ΤΕ.Π.Α.Η., γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο ή στις αρμόδιες αρχές, το εν λόγω πρόστιμο επιβάλλεται και στην περίπτωση μερικής
καταβολής του ΤΕ.Π.Α.Η. (όχι μόνο σε περίπτωση μη καταβολής αυτού, όπως ισχύει σήμερα).
ρίζεται ότι, τα πλοία που εκ κατασκευής ή εκ μετασκευής προορίζονται να χρησιμοποιούνται ως πλωτοί τερματικοί σταθμοί παραλαβής, προσωρινής αποθήκευσης και επαναεριοποίησης φυσικού αερίου
χαρακτηρίζονται ως πλωτά ναυπηγήματα.
Με υπουργική απόφαση, καθορίζεται η οργανική σύνθεση των κατά τα ανωτέρω πλωτών ναυπηγημάτων καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των απαραίτητων εγγράφων.
Επίσης ρυθμίζονται θέματα δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης και ειδικότερα ορίζονται τα εξής:
α. Στους σκοπούς του Κέντρου Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων και Μηχανικών (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./Π.-Μ.) Μακεδονίας εντάσσεται και η επιμόρφωση των στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Ν.), με τη λειτουργία Τμημάτων Ειδικής Εκπαίδευσης.
β. Επανακαθορίζονται τα προσόντα πρόσληψης του εκπαιδευτικού προσωπικού των Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.
γ. Οι όροι και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης του χρόνου πραγματικής θαλάσσιας υπηρεσίας και επαγγελματικής προϋπηρεσίας του εκπαιδευτικού προσωπικού στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), στα Κ.Ε.Σ.Ε.Ν., στις Σχολές Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων (Σ.Σ.Π.Μ.) και στη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού/ Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων (Δ.Σ.Ε.Ν./ΜΕΤ/ΘΑΛ/ΛΩΝ) καθορίζονται με κ.υ.α. Η ρύθμιση αυτή ισχύει από 1-1-2017.
δ. Από 1-1-2019, οι πάσης φύσεως αποδοχές ή πρόσθετες αμοιβές ή αποζημιώσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού που απασχολείται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ι.δ.ο.χ.) και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ι.δ.α.χ.) στις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού (Δ.Σ.Ε.Ν.), οι οποίες βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό «Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης» (Κ.Ν.Ε.), καταβάλλονται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (Ε.Α.Π.).
ε. Επίσης, οι δαπάνες για τις πάσης φύσεως αποδοχές του εκπαιδευτικού προσωπικού που απασχολείται με σύμβαση ι.δ.ο.χ. στις Δ.Σ.Ε.Ν., από 1-1-2016, είναι επιλέξιμες και εντάσσονται στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) της εν ισχύ Προγραμματικής Περιόδου.
Τέλος με την τροπολογία το Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. επιτρέπεται να εκπαιδεύει τους αστυνομικούς σκύλους που χρησιμοποιεί για την ανίχνευση ναρκωτικών εκρηκτικών, την αναζήτηση εξαφανισθέντων προσώπων κ.λπ. Τα σχετικά θέματα (σύσταση και οργάνωση της Υπηρεσίας εκπαιδευτών και συνοδών σκύλων, διαδικασία επιλογής, προσόντα, αξιολόγηση των εκπαιδευτών και των συνοδών, προμήθεια, διαμονή, περίθαλψη, μεταφορά των σκύλων κ.λπ.), ρυθμίζονται με π.δ/γμα.
.dikaiologitika.gr
kos patisserie

Ετικέτες

Λιμενικό Σώμα,
επιστροφή στην κορυφή